WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

порівнюються комірником із встановленими на підприємстві нормами забезпечення запасами. Якщо залишок наявних запасів є меншим за розраховані норми, то комірник, з метою запобігання можливим неплано-вим простоям виробництва, зобов'язаний подати відповідну інформацію керівництву. Для цього складається "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу" (ф. М-18).
Після закінчення облікового періоду комірник, як і всі матеріально відповідальні особи, має скласти "Матеріальний звіт" (ф. М-14), який містить інформацію про надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей за весь період. Цей звіт, разом із документами, які підтверджують надходження та вибуття запасів, фіксується у "Реєстрі приймання-здавання документів" (ф. М-13). Всі вони передаються в бухгалтерію.
2.3. Організація аналітичного обліку наявності та руху матеріалів на складі.
Аналітичний облік матеріалів має складну структуру, що обумовлено такими причинами:
" наявністю багатьох складів для зберігання матеріальних цінностей (основних, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, тари, відходів виробництва; за спеціалізацією складів - лісових матеріалів, чорних металів, кольорових металів, хімікатів, фарбників і лаків, сипучих матеріалів, матеріалів відкритого зберігання та ін.);
" великою номенклатурою матеріальних цінностей (на середніх підприємствах 2-5 тис. найменувань, на великих 5-20 тис, на підприємствах з чисельністю працюючих понад 10 тис. осіб - 50-100 , тис. найменувань);
" складною організаційною структурою середніх та великих підприємств (поділ на основні цехи та дільниці, яких на великих підпри-ємствах нараховується декілька десятків, допоміжні виробництва, яких може бути 10-20 і більше, відділи апарату управління);
" кількома видами операційної діяльності (випуск основної продукції, власні торгові підприємства, сільськогосподарське виробництво, будівництво тощо). В окремих глибоко диверсифікованих об'єднаннях може нараховуватися до 30-ти видів операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;
" веденням обліку за нормами і відхиленнями від норм;
" іншими причинами (велика кількість матеріально відповідальних осіб, віддаленість окремих структурних підрозділів, іноді на 100 км і більше та ін.).
Вказані причини безпосередньо впливають на організацію аналітичного обліку матеріалів на складі та в бухгалтерії, оскільки потрібно забезпечити дані про рух та лишки матеріалів за кожним найменуванням окремо в розрізі;
" складів, цехових комор;
" матеріально відповідальних осіб;
" груп матеріальних цінностей;
" центрів витрат;
" витрат за нормами та відхиленнями від норм;
" видів діяльності;
" інших ознак.
Найбільш прогресивним і раціональним методом обліку матеріалів є сальдовий метод. Крім нього застосовують кількісно - сумовий метод і за допомогою звітів матеріально відповідальних осіб.
Основні принципи сальдового методу такі:
- вірогідність кількісного обліку на складі за допомогою карток складського обліку;
- систематичний контроль працівників бухгалтерії безпосередньо на складі за правильним і своєчасним документуванням операцій, пов'язаних з рухом цінностей;
- здійснення обліку руху матеріальних цінностей тільки в грошовому виразі за групами цінностей і за місцями їх зберігання;
- систематичне підтвердження даних складського і бухгалтерського обліку шляхом співставлення залишків матеріалів за даними складського (кількісного) обліку з даними бухгалтерського обліку.
У системі аналітичного обліку надзвичайно важливе значення має сортовий (складський, кількісний) облік залишків, надходження та витрачання матеріальних цінностей, який здійснюється за допомогою карток складського обліку (форма М-12) і складає основу бухгалтерського. Якщо складський облік ведеться з порушенням встановлених вимог, то це може ускладнити процес бухгалтерської обробки документів і паралізувати зусилля бухгалтерів отримати повну, неупереджену, точну інформацію про витрачання матеріалів на виробництво і складання фінансової звітності.
Отже, складський облік запасів є початковою стадією обліку.
На складі облік ведеться в кількісному вираженні, але доцільно перейти на кількісно-сумовий, особливо це потрібно тоді, коли оцінка матеріалів здійснюється за методом ФІФО, середньозваженої собівартості, ідентифікованої собівартості, нормативних витрат.
На кожен номенклатурний номер матеріалів на ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу" відкривають окрему картку. Картки видає матеріально відповідальній особі бухгалтерія, зазначаючи в них назви предметів, номенклатурний номер, одиниці вимірювання і ціни. В одержаних картках завідувач складу заповнює реквізити, веде записи руху матеріалів і залишків.
Щоденно на підставі оформлених прибуткових і видаткових документів завідувач складу записує в картки всі операції з надходженням і вибуттям матеріальних цінностей.
Представники бухгалтерії ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу" не рідше одного разу на тиждень перевіряють безпосередньо на складах у присутності завідувача складу відповідність фактичних залишків матеріалів даним поточного складського обліку, правильність і своєчасність оформлення первинних документів. Перевірка підтверджується підписом у картці складського обліку із зазначенням дати.
Картки складського обліку виписуються на кожне найменування, сорт, розмір, профіль, марку окремо. Картка є основою обліку. У ній групуються операції з надходження та витрачання конкретного виду матеріалів і визначається залишок після кожного запису (дадаток 5).
Як видно з наведених даних ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу" у картці складського обліку (додаток 5) відображено рух листа б6 ст. ЗПС. На 1.02.2006р. залишок на складі №2 становив 1200 кг. Протягом місяця лист надходив від "Метал - Холдінг" - Львів (11.02.06 - 890 кг.) та "Ніко - Центрметал" (22.02.06 - 850 кг. і 29.02.06 - 100 кг.).
Лист відпускався на виробництво продукції для цеху № 3 (12.02.06 - 1456 кг.) та (22.02.06 - 811 кг.).
З урахуванням надходження та витрачання листа б6 ст. ЗПС за місяць можна перевірити правильність виведення сальдо на кінець місяця:
1200 кг. + 890 кг + 850 кг. - 1456 кг. + 100 кг. - 811 кг. = 773 кг.
Після кожного запису в картці виводиться залишок матеріалу, що необхідно для контролю за дотриманням норм запасу. Як видно із картки (дддаток 5), протягом місяця були надходження і відпуск листа б6 ст. ЗПС, але на складі завжди була норма запасу листа. Також, наведено приклад відпуску матеріалів зі складу №1 цеху №3 у "Лімітній відомості на відпуск" (додаток 7).
На документи з оприбуткування матеріалів (палива, запчастин, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо)

 
 

Цікаве

Загрузка...