WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

1.1.
Класифікація основних засобів
Країна Загальні моменти оцінки основних засобів
Естонія Приймаються на облік за вартістю придбання, якаскладається з витрат на придбання платежів, що не відшкодовуються, та інших прямих витрат, пов'язаних з підготовкою майна до використання.
Німеч-чина Відображаються в бухгалтерському обліку за вартістю придбання або створення за вирахуванням систематично нарахованого зносу
Польща Обліковуються за ціною придбання або за фактичними витратами на придбання та приведенням до готовності. Не використовується поняття можливої ціни реалізації.
Франція Приймаються на облік:
- за ціною придбання у випадку купівлі за грошові кошти з урахуванням додаткових витрат на доставку та установку.
- за ринковою вартістю для об'єктів, придбаних за особливих обставин (наприклад, безоплатна передача).
- за виробничою собівартістю для об'єктів, вироблених власними силами, виходячи з витрат на сировину і матеріали, наприклад витрат, пов'язаних з виробництвом.
За МСФЗ (як і в Україні) подальші витрати на основні засоби визнаються як активи тільки тоді, коли вони покращують стан активу, підвищуючи оцінений спочатку рівень його продуктивності.
Відповідно до міжнародних стандартів визнані витрати, пов'язані з об'єктом основних засобів, повинні додаватися до балансової вартості цього активу, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які перевищують первісно оцінений рівень продуктивності існуючого активу надходитимуть до підприємства. Всі інші подальші витрати слід визначити як витрати періоду, в якому вони були понесені.
В США витрати на утримання основних засобів визнаються та відносяться на вартість основних засобів, якщо виконується одна з трьох умов:
1) збільшується термін корисного використання основних засобів;
2) збільшується потужність та кількість одиниць продукції, що випускаються даним об'єктом основних засобів;
3) покращується якість продукції, що виробляється даним основним засобом.
В Португалії у випадку, якщо необоротний актив має обмежений строк використання та протягом цього строку його ринкова ціна залишалася нижче балансової, а така втрата "цінності" передбачається постійною, її списують на рахунок прибутків та збитків. Якщо ринкова ситуація зміниться, така операція може бути здійснена і в протилежному напрямку.
В іспанських компаніях по основних засобах взагалі не виникають курсові різниці, і тому їх вартість не коригується, за виключенням довгострокового фінансового придбання основних засобів.
Суттєвою особливістю оцінки основних засобів відповідно до МСФЗ є той факт, що балансова вартість основних засобів може бути зменшена відповідними державними грантами. Порядок цього зменшення розкривається в МСФЗ 20 "Облік державних гарантів і розкриття інформації про державну допомогу". Зокрема, в розділі щодо подання в звітах інформації про гарант, які пов'язані з активами вказаного стандарту, зазначено: "Державні гаранти, пов'язані з активами, включають не грошові гранти за справедливою вартістю, відображаються в балансі або шляхом визначення гранту як відстроченого доходу, або шляхом вирахування гранту з метою отримання балансової вартості активу. За іншим методом, грант вираховується для одержання балансової вартості активу. Грант визнається як дохід протягом строку експлуатації активу, що амортизується, шляхом зменшення амортизаційних відрахувань".
В Україні у зв'язку з тривалим функціонуванням та поступовим спрацюванням засобів праці, постійною зміною умов їхнього відтворення існує кілька видів оцінки основних засобів. Основні засоби підприємства оцінюються залежно від моменту проведення оцінки - за первісною (початковою) чи відновленою вартістю; залежно від стану основних засобів - за повною або залишковою вартістю.
Визначення первісної вартості об'єкта основних засобів (одиниця обліку) залежить від способу їх надходження на підприємство:
1) придбання або створення;
2) безоплатне отримання;
3) внески до статутного;
4) обмін на подібні або неподібні активи.
Первісна вартість об'єкта основних засобів відповідно до п.8 ПБО 7 включає:
- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків) ;
- реєстраційні збори, державний збір і аналогічні платежі, здійснювані в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо не відшкодовуються підприємству);
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
Таким чином, облік за первісною вартістю дозволяє, з однієї сторони, знати величину відшкодування капіталу, а з іншої - величину амортизації. Останню необхідно знати, щоб проводити накопичення вартісних засобів для наступного повного або часткового відтворення основних виробничих засобів. Поряд із цим потрібно мати на увазі, що оцінка засобів по первісній вартості (фактичні витрати на їх утримання і установку) на час інвентаризації не відображає дійсну вартість основних засобів.
Це пояснюється рядом обставин :
- інфляцією, яка відповідає всім економічним системам;
- незіставність основних виробничих засобів із-за їх різночасового придбання і введення в експлуатацію;
- зносом основних виробничих засобів, причому різним за групами основних виробничих засобів.
Для того, щоб уникнути незіставності основних засобів, отриманих в різний час, потрібно застосовувати так звану відновлену вартість - вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва. Вона враховує ті самі витрати, що й первісна вартість, але за сучасними цінами. Зі зміною умов виробництва й цін на ті самі елементи засобів праці між первісною (початковою) та відновленою вартістю основних засобів виникає розбіжність, яка призводить до ускладнення обліку й поточного регулювання процесу відтворення основних засобів, правильного розрахунку певних економічних показників діяльності підприємства. Тому для забезпечення порівнянності вартісної оцінки основних засобів періодично проводиться їхня переоцінка за відновленою вартістю.
Під ліквідаційною вартістю основних засобів розуміють суму грошових коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією). При цьому строк корисного використання визначається як очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством, або обсяг продукції (робіт, послуг), які

 
 

Цікаве

Загрузка...