WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

р. 40545 40545 -
11. Залишкова вартість на 01.01.2006 р. 65350 65350 -
12. Залишкова вартість на 01.01.2007 р. 93750 93750 -
Коефіцієнт оновлення (див. табл. 3.1) основних фондів за 2005 рік становить:
26426 / 69171 * 100=38,2%
Коефіцієнт вибуття становить:
0 / 42745 * 100 = 0
Коефіцієнт оновлення (див. табл. 3.2) основних фондів за 2006 рік становить:
31929 / 101100 * 100=31,6%
Коефіцієнт вибуття становить:
0 / 69171 * 100 = 0
З аналізу руху основнихзасобів на ЗАТ " Птахофабрика "" Снятинська Нова " бачимо , що за 2005-2006 роки основні засоби з підприємства не вибували, але пройшло значне збільшення вартості основних засобів за рахунок введення в дію нових засобів.
При аналізі структури і динаміки основних фондів враховують особливості їх функціонування в тій чи іншій галузі.
Найважливішим етапом аналізу основних фондів у ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" є вивчення їх технічного стану Збільшення частки прогресивного устаткування сприяє впровадженню сучасних прогресивних технологій.
Одним із узагальнюючих показників, що характеризує технічний стан фондів, є коефіцієнт їх зношення, який визначають як співвідношення величини зношення до початкової вартості всіх основних фондів і їх складових. Цей коефіцієнт відображає, якою мірою основні фонди, що перебувають в експлуатації, зношені, тобто яка частина їх вартості перенесена на вартість виготовленої продукції (табл. 3.2).
Зростання зношення у основних фондів негативно характеризує діяльність підприємства щодо вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва.
Таблиця 3.4
Характеристика зміни технічного стану основних засобів за 2005- 2006 рр. у ЗАТ
"Птахофабрика "Снятинська Нова"
Показники На початок року, тис. грн.
На кінець року, тис. грн.
2005 2006 2005 2006
Основні фонди 42745 69171 69171 101100
Зношення основних фондів 2200 3821 3821 7350
Процент зношення, % 5 5,5 5,5 7,2
У ряді випадків визначають коефіцієнт придатності основних фондів шляхом співвідношення залишкової вартості основних фондів до їх балансової вартості.
Віковий склад устаткування - основна характеристика технічного рівня основних фондів. Для цього аналізують стан встановленого устаткування за термінами його експлуатації. Визначають тривалість експлуатації устаткування за періодами до 5 років, 5 - 10 pоків, 10 - 20 років і т. д.
У процесі аналізу встановимо кількість різних груп устаткування з різними періодами експлуатації та її питому вагу, розробляють заходи щодо оновлення і приведення у відповідність.
Для оцінювання технічного рівня засобів праці визначають також частку прогресивного устаткування у загальній кількості. Розрахунок проводять за кожною групою машин і устаткування.
Під час аналізу технічного стану основних фондів необхідно розглянути організацію ремонту і модернізації засобів праці та виконання ремонтних робіт. При цьому звертають увагу на виконання ремонтних робіт вчасно, високу якість ремонту, його економічність.
Економічна ефективність функціонування основних виробничих фондів є складовою результату використання всіх виробничих ресурсів підприємства. При визначенні економічної ефективності основних фондів використовують систему натуральних та вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і темпів зростання обсягу основних фондів; фондоозброєності праці, та її продуктивності.
До натуральних показників належать: екстенсивне й інтенсивне використання основного устаткування; фондовіддача, визначена в натуральному чи умовно-натуральному виразі; використання виробничої потужності й ступінь її освоєння.
Вартісними показниками є фондовіддача, розрахована за вартісними показниками, і фондомісткість.
Найбільш узагальнювальним показником ефективності використання основних виробничих фондів є виробництво товарної продукції у розрахунку на 1 грн. їх середньорічної вартості, тобто фондовіддача.
Поки що в економічній літературі нема єдиної думки стосовно вартісного оцінювання продукції, прийнятого в розрахунок показника фондовіддачі. Найреальніша фондовіддача розрахована у натуральному виразі. Однак галузь застосування натуральних показників обмежена.
Фондомісткість - обернений до фондовіддачі показник, який характеризує вартість основних виробничих фондів, що припадає на одиницю вартості виробленої продукції.
Фондоозброєністьі визначають як співвідношення середньорічної вартості основних виробничих фондів (за первісною оцінкою) до числа робітників у найбільшій зміні. Вона характеризує ступінь забезпечення робітників основними виробничими фондами.
Між показниками фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці існує тісний зв'язок (див. форм. 3.1), який можна прослідкувати при перетворенні формули фондовіддачі [36]:
(3.1)
де F- фондовіддача основних виробничих фондів, грн.; П - обсяг виробництва товарної продукції, грн.; Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.; ЧР - чисельність робітників, чол.; ПП - виробіток одного робітника, грн./особу; ФО - фондоозброєність праці одного робітника, грн./особу.
Для аналізу ефективності використання основних фондів у частині виробничого устаткування використовують показники використання наявного устаткування і його завантаження в часі роботи.
При аналізі фондовіддачі фактичний показник фондовіддачі порівнюють з розрахунковим, з даними попередніх періодів, проектними показниками, фондовіддачею інших підприємств даної галузі. На рівень фондовіддачі впливають різні чинники, пов'язані як зі зміною обсягу продукції, так і з ефективністю використання основних виробничих фондів, особливо їх активної частини.
Всі чинники можна поділити на дві групи: ті, що не залежать від ступеня використання основних фондів; ті, що залежать від ступеня використання основних фондів.
До першої групи чинників належать: розвиток кооперованих зв'язків і зміна матеріаломісткості та трудомісткості продукції; зміна цін на сировину, матеріали, готову продукцію та ін. Зростання кооперованих поставок, матеріаломісткості веде до зростання фондовіддачі.
До другої групи чинників належать: зміна питомої ваги машин і устаткування в складі основних фондів, підвищення змінності роботи устаткування; зменшення внутрішньозмінних простоїв; зміна рівня внутрішньозаводської спеціалізації та ін [36].
Аналіз фондовіддачі проводять у двох напрямках. Перший з них є визначення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва.
Проаналізуємо вплив на рівень фондовіддачі таких чинників, як: продуктивність устаткування; коефіцієнт змінності вартості одиниці устаткування; питома вага машин і устаткування у загальній вартості фондів.
Щоб розрахувати вплив даних чинників, формулу фондовіддачі подають у такому вигляді [36]:
(3.2)
де, Пбм - обсяг продукції без урахування матеріальних витрат, грн.; Оме - кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...