WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

списання нормативним актам;
" Відповідність кількості фактично списаної сировини витрачанню цієї сировини за нормами.
За результатами такого зіставлення було виявлено, що фактична кількість списаної сировини та матеріалів відповідає нормам.
В зв'язку із списанням виробничих запасів перевіряємо наявність актів на списання запасів, накладних , довіреностей, вимог на відпущення матеріалів, відомостей обліку видачі матеріалів, а також перевіряємо правильність заповнення документів.
Документальний контроль підтверджуємо результатами фактичної перевірки, а саме контрольного запуску сировини у виробництво, ця операція була проведена за участю спеціалістів з Лісонасіневого господарства. Також було проведено опитування та підтвердження, чи не було списано сировини менше, ніж передбачено нормами, в результаті чого було виявлено що такий факт був, але причиною цього було використання нового економного обладнання.
Наступним етапом є перевірка методу оцінки запасів при їх списанні. Згідно П (с)БО 9 "Запаси" на підприємстві можна використовувати один із чотирьох методів оцінки запасів або декілька одночасно. Але при цьому слід зазначити , що для усіх одиниць БО запасів, що мають однакові умови використання , застосовується тільки один із наведених методів. При перевірці даного об'єкту було виявлено що на підприємстві застосовується оцінка запасів за середньозваженою собівартістю, а саме нам пояснили, що цей метод застосовується окремо для кожної сукупності взятих на облік запасів, однакових за призначенням. Середньозважена собівартість одиниці, що вибуває , визначається:
Середньозважена собівартість одиниці = залишок на початок місяця +отримано ідентичних запасів протягом місяця : кількість запасів, що залишилися на початок місяця + кількість ідентичних запасів отриманих протягом місяця.
Отже, в чисельнику формули ставлять значення в грошовому вимірі, у знаменнику - у кількісному вимірі.
Було виявлено відпуск матеріальних цінностей за вимогою, тому в кожному окремому випадку визначаємо систематичність такого відпуску, конкретних виконавців.
Перевіряючи відпуск виробничих запасів стороннім особам, ми перевіряємо підставу відпуску та умови реалізації, при цьому було перевірено дані первинних документів.
Під час аудиту звертаємо увагу на правильність проведення переоцінки ТМЦ. Відповідно до П(с)БО 9, запаси відображаються в обліку за найменшою з двох вартостей: первісною, або чистою вартістю реалізації. Уцінювати запаси необхідно тоді, коли вони матеріально чи фізично застаріли, втратили свою первісну вартість. Запаси списуються на витрати тоді, коли підприємство знає , чи не зможе їх продати чи якось використати. Уцінювати запаси потрібно до чистої вартості реалізації.
Чиста вартість визначається по кожній одиниці запасів шляхом віднімання від очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.
Сума на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їхньої реалізації і вартість повністю втрачених запасів, списується на витрати звітного періоду з відображенням в позабалансовому рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей".
Перевірено чи не було допущено дооцінки балансової вартості запасів вище їх балансової вартості.
Після цього складаємо звіт (баланс) руху матеріальних цінностей за їх видами з виведенням залишку МЦ на момент інвентаризації і зіставляємо дані залишку звіту руху МЦ з фактичною наявністю МЦ. В результаті чого було виявлено, що дані залишків звіту руху МЦ відповідають даним інвентаризації можна зробити висновок, що матеріальні цінності при надходженні повністю були оприбутковані.
2.4. Аудит операцій з тарою і МШП.
Практика аудиторської роботи, що при проведенні операцій з тарою та МШП мають місце значні втрати та зловживання. При перевірці операцій з тарою та МШП необхідно керуватись Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", а також відповідними галузевимиінструкціями. Перевіряючи операції по тарі та тарних матеріалах, аудитор повинен вияснити:
1) правильність віднесення запасів до тари та тарних матеріалів;
2) яка частина тари обліковується на рахунках 115 "Інвентарна тара"
та 204 "Тара й тарні матеріали";
3) джерела надходження тари;
4) спосіб використання тари.
Потрібно знати, що тара, яка приймається від постачальника, обліковується як матеріали (тара багаторазового використання). Заставна тара обліковується за кількістю.
Перевіряємо правильність прийому тари, стан обліку та розрахунків з постачальниками. Джерелами такої перевірки є:
? прийомні та комерційні акти;
? накладні;
? прибуткові ордери;
? накладні по внутрішньому переміщенню тари.
Як правило, тара, розвантажена і прийнята експедитором, повинна бути здана на підприємство за накладною. Важливе значення при перевірці тари має перевірка повноти оприбуткування. Слід пам'ятати, що тара одно-разового використання не підлягає поверненню. Виясняємо подальше використання такої тари. Було виявлено що підприємство, яке одержало про-дукцію чи матеріали в дерев'яній тарі, облік останніх веде за вартістю 40% від суми нової тари. Перевіряємо правильність відображення витрат по тарі в собівартості продукції.
При перевірці МШП звертаємо увагу на:
1) умови зберігання МШП в складському приміщенні;
2) наявність договорів про матеріальну відповідальність;
3) порядок оформлення операцій по руху МШП;
4) наявність маркування спецодягу, спецвзуття;
5) правильність віднесення МШП до складу запасів. Необхідно пам'ятати, що до складу МШП, які обліковуються у складі запасів,
відносять тільки ті активи, які використовуються у виробничому
процесі чи для управління підприємством терміном ,що менший
року або одного операційного циклу (якщо він більший за рік);
6) своєчасність проведення інвентаризації МШП.
При перевірці підприємства було виявлено такі види МШП, як крісла і спецодяг.
Детальній перевірці підлягають операції з видачею спецодягу, спецвзуття. При цьому слід вияснити:
? хто має право на таке отримання;
? за рахунок яких джерел;
? норми видачі тощо.
Перевіряємо правильність відображення в обліку операцій із списання вартості МШП. Було виявлено, що зворотні відходи, лом, одержані від вибуття предметів експлуатації, оцінюються за ціною можливого використання та оприбутковуються на рахунок 20 "Виробничі запаси" субрахунок 209 "Інші матеріали".
2.5. Оцінка системи внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів.
У ході проведення аудиту виробничих запасів, було перевірено й оцінено систему внутрішньогосподарського контролю та обліку на підприємстві.
При цьому було встановлено:
При оформленні запасів, які надійшли на підприємство від постачальника, підзвітних осіб, власних виробничих підрозділів, складається форма М- "Прибутковий ордер" в одному примірнику.
При отриманні запасів безпосередньо від постачальників, доставлених їхнім транспортом, оформляється "Товарно - транспортна накладна"(ф. №1 -ТН).
У випадку надходження із кількісним чи якісним відхиленням від даних та супроводжувальних документах, складається "Акт про приймання матеріалів" (ф. М -7). Для оприбуткування цих запасів за наказом керівника створюється спеціальна комісія, в яку входять

 
 

Цікаве

Загрузка...