WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

інвестицій.
В основному методу нормативних витрат призначений для серійного промислового виробництва. Суть його полягає втому, що запаси, як правило, оцінюються в балансі за нормативною собівартістю, яка складається з суми нормативних витрат на одиницю виробу. Ці витрати плануються підприємством, регулярно перевіряються і змінюються для максимального наближення їх до фактичних. Точний термін перегляду норм витрат законодавством не встановлений, він визначається підприємством самостійно. Відхилення від встановлених нормативів обліковують на окремих регулюючих рахунках.
Оцінка за цінами продажу застосовується в торговельних підприємствах, які мають значну і змінну номенклатуру товарів із приблизно однаковим рівнем торговельної націнки.
Націнка визначається за формулою:
N = (залишок націнки на початок місяця + націнка за місяць) (сума продажної вартості товарів на початок місяця + продажна вартість товарів за місяць).
Малоцінні та швидкозношувані предмети, передані в експлуатацію, списуються на витрати в повній сумі (знос не нараховується). Для контролю за цими предметами організовується оперативний кількісний облік за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом нормативного строку їх практичного використання.
До вимог податкового законодавства (при обчисленні податку на прибуток) рекомендовано використовувати метод ФІФO та ідентифікованої собівартості.
Запаси повинні бути достовірно оцінені на дату складання балансу. Для цього витрати на придбання запасу, які не можуть бути відображені як активи, повинні включатися до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати (це стосується проведення переоцінки у зв'язку зі зниженням ринкової ціни, різного роду втрат, псування, крадіжок).
Для обліку запасів за їх видами комірник веде "Картку складського обліку" "Лімітно - забірну картку" "Лімітна відомість на відпуск"), "Оборотна відомість по товарно - матеріальних рахунках"). Для одноразового відпуску матеріалів зі складу у виробничі цехи, дільниці виписується "Внутрішня накладна" на основі "Вимоги". На відпуск готової продукції оформляється "Накладна") і "Довіреність".
2.2. Аудит надходження виробничих запасів.
Перевіряючи операції з надходження матеріальних цінностей, ми насамперед вивчаємо порядок їх обліку та контролю на даному підприємстві. Було виявлено, що ТМЦ надійшли на підприємство шляхом видачі довіреностей особам, які мають право на їх одержання, тому згідно з інструкцією "Про порядок видачі довіреностей" ми перевіряємо:
1. наявність журналу виданих довіреностей;
2. наявність наказу на тих осіб, які мають право підпису довіреностей;
3. своєчасність подання звіту з використання одержаних довіреностей.
На підставі журналу реєстрації довіреностей та первинних документів перевіряємо своєчасність оприбуткування ТМЦ .
При надходженні матеріальних цінностей зіставляємо назву та кількість оприбуткованих ТМЦ з даними супроводжувальних документів.
Аудит операцій щодо надходження матеріальних цінностей від постачальників починаємо з вивчення договорів поставки та перевіряємо повноту і своєчасне їх оприбуткування на склади підприємства.
Операції щодо матеріальних цінностей від постачальників умовно ділимо на дві групи:
" надходження цінностей у відповідності зі встановленими вимогами та наявністю супровідних документів;
" надходження матеріальних цінностей з порушенням встановлених вимог і відхилення щодо оформлення супровідних документів(невідповідність кількості, якості і номенклатури, псуванню, крадіжки).
Надходження і оприбуткування матеріальних цінностей та розрахунків за них перевіряємо по журналу оперативного обліку надходження вантажів, який ведеться на підприємстві, та Журналу -ордеру 6, платіжних вимогах, транспортних накладних і прибуткових документах та виписок установ банку. З цією метою оплачені платіжні вимоги постачальників чи платіжні доручення зіставляємо з прибутковими документами.
Матеріальні цінності, які надійшли в Держлісгосп, приймаються від транспортних організацій відповідальною особою, який ретельно оглядає вантаж до початку приймання та перевіряє наявність пломб та цілісність упаковки до початку приймання. У разі нестачі чи псуванню цінностей складається комерційний акт, який потім подається транспортнійорганізації
У разі виявлення, під час приймання матеріалів , розбіжності щодо кількості і якості асортименту порівняно з даними супровідних документів постачальника складається відповідний акт. Перевіряємо законність списання нанесеного збитку на відповідні бухгалтерські рахунки, відповідальність посадових осіб у нанесених збитках. Перевіряємо дотримання встановленого порядку видачі доручень на отримання ТМЦ і відпуску матеріалів за дорученнями. В процесі аудиту перевіряємо правильність і повноту оприбуткування матеріальних цінностей шляхом зіставлення показників відображених у приймальних актах, з аналогічними показниками рахунків постачальників, які надійшли на підприємство. Разом з тим використовуємо зустрічні перевірки первинних документів.
Під час аудиту операцій з матеріальними цінностями в дорозі встановлюємо реальність і обґрунтованість сум, які рахуються за даною статтею, за регістрами синтетичного і аналітичного обліку та балансу. Перевіряємо, чи не було випадків втрачених вантажів, за якими своєчасно не були подані претензії транспортним організаціям, або які надійшли, але не оприбутковані матеріали.
Під час аудиту надходжень ТМЦ перевіряємо своєчасність і правильність складання первинних документів:
" первинні облікові документи складаються на паперових носіях і містять такі реквізити (назву документа, дату і місце складання, назву підприємства, зміст та обсяг ГО, посади осіб відповідальних за здійснення операції, особистий підпис)
" інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на рахунках.
" При надходженні ТМЦ на підприємство складається типові форми первинного обліку запасів, згідно з Наказом Міністерства статистики України від 21.06.2006р. №193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів", а саме:
1. М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли"
2. М-2а "Акт списання бланків довіреностей"
3. М-4 "Прибутковий ордер"
4. М-7 "Акт приймання матеріалів"
5. Платіжні доручення на оплату за придбані ТМЦ
В ході аудиту операцій з надходження виробничих запасів в Держлісгоспі не було виявлено абсолютно ніяких порушень, адже, як пояснив головний бухгалтер, підприємство обслуговують постачальники (додаток 2 ), з якими в них тісні, доброзичливі стосунки і за довгу співпрацю не було ніяких інцидентів, які б сколихнули довіру до них.
2.3Аудит вибуття виробничих запасів
Списання запасів із балансу згідно П(с)БО 9 відбувається у таких випадках: відпускання у виробництво; реалізація за грошові кошти; передача до статутного капіталу іншого підприємства; безоплатна передача; списання через витрати від стихійного лиха; списання недостач у межах норм і понад норм природного убутку.
При списанні матеріалів у виробництво проводимо документальну перевірку, яка дає змогу встановити:
" Відповідність норм у документах на

 
 

Цікаве

Загрузка...