WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

первинних документах постачальника, вони оприбутковуються так: якшо балансова вартість відпущених товарів є меншою за справедливу їх вартість - оприбуткування здійснюється за тією ціною, за якою були відпущені власні запаси; якщо балансова вартість відпущених товарів є більшою за справедливу їх вартість - оприбуткування здійснюється за справедливою вартістю.
Обмін неподібними запасами досить часто зустрічається при здійєненні розрахунків між вітчизняними підприємствами. Його суть полягає втому, що підприємство обмінює запаси, якими володіє в надлишку, на запаси, щодо яких існує потреба на підпрємстві.
Для відображення запасів як об'єктів бухгалтерського обліку Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 21 грудня 1999 р. за № 892/4185, передбачено клас 2 "Запаси". Рахунки цього класу є активними балансовими.
Характеристика елементів запасів в системі рахунків подано в табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика елементів запасів як об'єктів бухгалтерського обліку в системі рахунків
Елементи
Призначення Сфера застосування Синтетичний рахунок
1 2 3 4
Сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності Придбані (виготовленні, вирощенні) для подальшої обробки з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб Усі види діяльності (торгова, виробництво продукції, надання послуг) 20 "Виробничі запаси"
Незавершене виробництво Вироби (деталі, вузли тощо), що знаходяться у процесі виробництва, але ще не повністю готові (незакінчені обробкою і складанням деталей тощо); незакінчені технологічні процеси; витрати на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано дохід (на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги) Усі види діяльності 23 "Вироб-ництво"
Товари Матеріальні цінності, що придбані підприємством для подальшого продажу Усі види діяльності 28 "Товари"
Готова продукція Продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробовування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає технічним умовам та стандартам Промисловість 26 "Готова продукція" 25 "Напів- фабрикати"
Малоцінні та швидкозношувані предмети Матеріальні цінності, які використовуються протягом не більше 1 року або операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік, зокрема інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення тощо Усі види діяльності 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Молодняк тварин і тварини на відгодівлі (якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації) Тварини, призначені для вирощування і відгодівлі або переведення до складу робочої худоби Сільське господарство підприємств інших галузей з підсобним сільсько-
господарським виробництвом 21 "Тварини, на вирощуванні і відгодівлі"
Продукція сільського і лісового господарства (якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації) Матеріальні цінності, призначенні для продажу (постачання третім особам), або для внутрішнього споживання Сільське господарство 27 "Продукція сільсько-господар. виробництва"
ДЛЯ промислових підприємств характерною ознакою є висока питома вага у загальній структурі запасів таких цінностей, які призначені для процесу виробництва. Через це вони (цінності) отримали свою назву - "виробничі запаси". Для їх обліку призначений рахунок 20 "Виробничі запаси", на якому узагальнюються дані про наявність невикористаних запасів на складі, їх надходження та витрачання протягом певного періоду. На практиці прийнято за доцільне виділяти запаси в окремі групи. Відповідно до цих груп організовується аналітичний облік за субрахунками до рахунка 20 "Виробничі запаси":
201 "Сировина й матеріали" (в т.ч. в дорозі та переробці);
202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби";
203 "Паливо";
204 "Тара й тарні матеріали";
205 "Будівельні матеріали";
206 "Матеріали, передані в переробку";
207 "Запасні частини";
208 "Матеріали сільськогосподарського призначення";
209 "Інші матеріали".
На першому із субрахунків відображається наявність на складі (сальдо на певну дату) та рух (надходження й витрачання) як сума оборотів за дебетом і кредитом субрахунку "Сировина й матеріали".
На субрахунку 202 відображається наявність і рух покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, які придбані для комплектування готової продукції. Такі витрати включаються у собівартість продукції і вимагають додаткових витрат праці з їх обробки чи складання готової продукції.
Якщо напівфабрикати призначені для подальшого перепродажу, то вони не включаються до складу собівартості і повинні обліковуватись на рахунку 28 "Товари".
На субрахунку 203 обліковується наявність і рух усіх видів палива (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали), які призначені для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, отримання енергії, опалення приміщень тощо.
Субрахунок 204 призначений для тари й тарних матеріалів (скляної, пластикової, дерев'яної, полімерної, картонної, металевої тощо). На ньому ведеться облік наявності й руху тари й тарних матеріалів, а також матеріалів длявиготовлення тари (деталі ящиків, дріт, картон) і ремонту.
Субрахунок 205 використовують підприємства-забудовники для обліку наявності й руху будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, устаткування та комплектуючих виробів, призначених для монтажу, а також інших матеріалів для проведення будівельних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.
На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" ведеться облік матеріалів, які підприємство передає на сторону з метою переробки й отримання з них виробів, призначених для виробництва продукції.
На субрахунку 207 ведеться облік наявності й руху запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, призначених для ремонтів, заміни зношених частин машин, устаткування, транспортних засобів, інструментів, автомобільних шин у запасі та в обороті.
Субрахунок 208 призначений для обліку наявності й руху матеріалів сільськогосподарського призначення (мінеральні добрива, отрутохімікати, біопрепарати, насіння і корми, призначені для посіву і відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.
Субрахунок 209 використовується для обліку наявності та руху інших матеріалів (відходи виробництва - обрубка, обрізка, стружка, матеріали, отримані від остаточно забракованих виробів, цінності, отримані від ліквідації основних засобів (металобрухт, зношені шини та ін.)).
Крім виробничих витрат, на промислових підприємствах використовуються інші рахунки бухгалтерського обліку запасів. Так, окремі підприємства мають у своєму складі аграрні підрозділи, які займаються рослинництвом і тваринництвом, тому для обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі застосовується рахунок 21 "Тварини на вирощуванні і відгудівлі".
Для обліку продукції сільськогосподарського виробництва використовують рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського

 
 

Цікаве

Загрузка...