WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

інвентаризацій. Вивчення договорів
із матеріально відповідальними особами дає можливість аудитору скласти думку про дотримання вимог чинного законодавства у роботі з цією категорією працівників. Аналіз облікової політики дає змогу встановити , яких методів дотримується підприємство з питань оцінки виробничих запасів, їх переоцінки та методів оцінки виробничих запасів.
Аудитор у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати інформаційні потоки, пов'язані з господарськими діями чи подіями, від прийняття рішення про здійснення господарської операції до відображення факту здійснення в первинних документах, зведених документах, регістрах обліку та звітності.
1.3.Послідовність проведення аудиту запасів.
Аудит виробничих запасів починають з перевірки своєчасності і повноти проведення інвентаризації запасів та контролю виконання угод з постачальниками і покупцями. Аудитор звертає увагу на терміни проведення інвентаризації, правильність визначення її результатів, вивчає склад комісії та відображення в бухгалтерському обліку даних по інвентаризації. Наступним етапом є перевірка правильності визначення збитків (шкоди) завданої матеріально відповідальною особою від нестачі ТМЦ (наявність пояснення МВО та погодження нею на відшкодування збитків). Далі перевіряється процес надходження виробничих запасів, тобто запаси можуть надходити від різних постачальників; придбані за відповідну плату; надходження запасів, як внесок в статутний капітал; запаси які отримані безплатно, виготовлені власними силами чи обміняні. Аудитор перевіряє своєчасність і правильність документального оформлення, оприбуткування запасів первинними документами та відображення їх в обліку, також слід перевірити правильність складання актів розбіжності кількості та якості матеріальних цінностей, що надійшли, і своєчасність пред'явлення претензій до постачальників або транспортних організацій. Наступним етапом є з'ясування аудитором встановлені методи оцінки запасів, які регламентовані обліковою політикою підприємства. Потрібно перевірити, чи придбані або виготовлені виробничі запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю (згідно П(с)БО9"Запаси"). Далі аудитором ведеться контроль за порядком витрачання і списання виробничих запасів на виробництво продукції, для цього аудитор використовує методи натурального контролю, вивчає дані про оприбуткування готової продукції, тобто чи немає продукції яка не оприбуткована, одночасно доцільно здійснити аналіз даних складського обліку після відпуску матеріальних цінностей.
1.4. Нормативно -правова база дослідження
Перед аудитором, який проводить аудит виробничих запасів, постає завдання: встановити й підтвердити аудиторським висновком дотримання суб'єктом господарювання вимог чинного законодавства, яке регулює бухгалтерський та податковий облік з цього питання. Тому аудитор повинен дотримуватись нормативних документів, що регулюють господарські операції з виробничих запасів, яких є досить багато, крім того вони часто змінюються та є особливими для окремих суб'єктів господарювання. А саме:
1. П(с)БО 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99 р.(зі змінами і доповненнями) - регулює порядок оцінки і обліку ТМЦ на підприємстві та розкриття інформації в фінансовій звітності. Дає аудитору інформацію про нормативно-правове регулювання при дослідженні операцій, пов'язаних із рухом запасів.
2. План рахунків БО активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. і зареєстрований у Міністерстві юстиції України за №892/4185 - визначає методологію обліку в усіх сферах економічної діяльності.
3.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України №90 від 30.10.98 р. (з змінами і доповненнями) -визначає порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації залишків виробничих запасів.
4. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів" від 21.06.96 р. №193 -визначає типові форми первинних документів при ведені складського обліку запасів.
5. Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97 - ВР від 03.04.97 р. - визначає порядок нарахування податкового кредиту і податкового зобов'язання.
6. Нормативні документи про інвентаризацію запасів - визначає організацію і проведення інвентаризації запасів, завдяки цій інформації аудитор дотримується нормативних актів при здійсненні контролю за цілісністю запасів, визначення розмірів нестач, пошкодження запасів, встановлення осіб, відповідальних за збитки.
7. Нормативні документи про документи і документообіг у бухгалтерському обліку - визначає порядок оформлення первинних документів при виконанні господарських операцій, пов'язаних з отриманням та відпусками запасів.
8.Нормативні документи про поставки продукції виробничо-технічного призначення - визначає договірні відносини між підприємствами та покупцями виробничо - технічного призначення. Допомагає аудитору у визначені доцільності придбання продукції та її використанні, дотримання правил приймання за кількістю і якістю.
9. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р., із змінами і доповненнями.
10. Нормативні документи про бухгалтерський облік МШП - визначає порядок обліку МШП , дозволяє аудитору більш ефективніше досліджувати операції з МШП.
1.5.Характеристика діяльності об'єкту дослідження
Коломийське державне лісогосподарське підприємство (Держлісгосп), засноване на державній власності, входить до складу Івано - Франківського обласного управління лісового господарства і підпорядковане Державному комітету лісового господарства України. Знаходиться за адресою:78218. Івано- Франківська обл. Коломийський район, село Нижній Вербіж, вул. Дружби, 18.
Держлісгосп створений з метою:
- організації ведення лісового господарства, захисту та раціонального використання лісових ресурсів;
- охорони, відтворення та раціонального використання мисливського фонду.
У володінні Держлісгоспу знаходяться ліси площею -26.9 тис. га.(в яких частка хвойних дерев складає -11%, дуба - 48%, бука - 23%.
Держлісгосп здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України та Статуту, який затверджується управлінням майном за участю трудового колективу.
Джерелами формування майна Держлісгоспу є:
- майно, передане йому органами державного управління;
- доходи отримані від реалізації продукції і від фінансово-господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків;
- капітальні вкладення;
- безплатні або благодійні внески.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток (доход). Держлісгосп утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:
- фонд розвитку виробництва;
- фонд споживання;
- резервний фонд;
-інші фонди.
Відносини Держлісгоспу з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на основі договорів.
Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється згідно чинного законодавства

 
 

Цікаве

Загрузка...