WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит безготівкових розрахунків - Курсова робота

Облік та аудит безготівкових розрахунків - Курсова робота

наведені всі форми безготівкових розрахунків і розкриті їх позитивні і негативні сторони.
Ігор Лазепко
http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/26/26pr10.html
В статті детально висвітлюється інформація про застосування акредетив.
Олег Згурський,
http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/50/50sc5.html
В статті детально висвітлюється інформація про застосування банківські платіжні картки.
Таким чином можна зробити висновок, що в літературних джерелах питання економічної сутності безготівкових розрахунків, їх облік, аудит, розкриті достатньо повно. Найбільш широко це питання розкривають наступні автори: Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ворошилова В.К., з аудиту - Чернелевський Л.М., Савченко В.Я, Білуха М.Т.
2. Форми та облік безготівкових розрахунків.
2.1. Форми безготівкових розрахунків.
Безготівкові розрахунки в господарському обороті України регу-люються Інструкцією №377/8976 Національного банку України, яка затверджена Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. №22 і чинна з 9.04.2004 р.
Інструкцією визначено, що підприємства самостійно обирають форми розрахунків та зазначають їх при укладенні між собою відповідних договорів.
Формами розрахункових документів за якими можуть здійснюватися безготівкові розрахунки наведено на рис 2.1.
Рис 2.1. Форми розрахункових документів
Використання банківських платіжних карток та векселів як платіжних інструментів регулюється законодавством України, у тому числі окремими нормативно-правовими актами Національного банку.
Інструкцією визначені загальні принципи організації безготівкових розрахунків та їх форми, стандарти документів та порядок їх обігу.
Дія Інструкції поширюється на підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, банки та їх установи, фізичних осіб.
Інструкцією визначено, що кошти підприємств підлягають обов'-язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого банком ліміту.
Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами мають здійснюватись через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.
Банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за розпо-рядженням їх власників, крім випадків, у яких безспірне списання коштів передбачене законодавством України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів.
Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслу-говування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів з їх рахунки.
Оформлення розрахункових документів:
Розрахункові документи, які подаються клієнтами до банку в паперовій формі, мають відповідати встановленим стандартам.
Розрахункові документи за операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, повинні мати відбиток печатки та підписи відповідальних осіб, яким, відповідно до чинного законодавства України та установчих документів підприємства, надане право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів і які повідомлені банку в картці із зразками підписів та відбитком печатки.
Розрахункові документи, складені підприємцями без створення юридичної особи, підписуються однією відповідальною особою, зразок підпису якої зазначений в картці зразків підписів та відбитка печатки (за наявності печатки).
Розрахункові документи від фізичних осіб приймаються банком до виконання за підписом такої фізичної особи, що відповідає зразку вміщеного в картку рахунка.
Клієнтам банку надано право подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розра-хункових документів (електронних повідомлень) каналами зв'язку. Спосіб подання клієнтом документів до банку має бути передбачений у договорі на розрахунково-касове обслуговування.
Розрахункові документи приймаються банками до виконання без обмеження максимального або мінімального розміру суми, однак в межах залишків коштів на початок операційного дня.
Розрахунки за документами, що надійшли до банку платника протягом операційного дня, виконуються банком того ж дня, а роз-рахункові документи, які надійшли після операційного дня, банк виконує наступного дня.
Банк одержувача зобов'язаний зараховувати кошти на рахунки клієнтів не пізніше наступного дня після отримання інформації від розрахункової палати.
Розрахунки в системі електронних платежів "клієнт-банк"
При здійсненні розрахунків клієнти можуть застосовувати систему "Клієнт - банк", яка забезпечує передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді та автоматичне ведення протоколу передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як у банк, так і клієнту.
Юридичною підставою для входження клієнта в систему елек-тронних платежів "Клієнт - банк" і оброблення його електронних документів банком е окремий договір між ним і банком. У такому договорі обумовлюються права, обов'язки та відповідальність сторін у разі виникнення спірних питань і порядок їх вирішення.
При використанні системи "Клієнт - банк" здійснюється звірення (квитовка) файлів початкових і зворотних платежів між банком і клієнтом, підготовка виписки за платіжними операціями клієнта в банку протягом операційного дня та звірення цієї інформації з інформацією клієнта наприкінці дня.
Платіжне доручення.
Найпоширенішою в господарському обороті є форма розрахунків із застосуванням платіжних доручень. Приклад заповненого платіжного доручення наведено на рис 2.2.
Рис. 2.2. Платіжне доручення
Платіжне доручення - це документ, який є письмовим дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунка.
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень можуть здійснюватись:
за фактично одержані товарно-матеріальні цінності (виконані роботи, надані послуги);
в порядку попередньої плати;
для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств;
для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії, грошові доходитощо) на їх рахунки, відкриті в установах банків;
в інших випадках за згодою сторін.
Платіжні доручення приймаються банками до виконання протягом 10 календарних днів з дня виписки, не враховуючи день виписки.
Банки приймають до виконання доручення від платників тільки в межах наявних коштів на їх рахунках.
Платіжні доручення на перерахування з основних рахунків під-приємств до бюджетів та державних цільових фондів сум податків і зборів, неподаткових платежів, пені, штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством, приймаються банками незалежно від наявності коштів на цих рахунках.
У разі відсутності коштів на основному рахунку платника такі доручення обліковуються банком на позабалансовому рахунку.
При цьому платник зобов'язаний протягом трьох робочих днів надати доручення на перерахування залишків коштів з інших поточних рахунків на основний рахунок для забезпечення погашення заборгованості.
У разі недостатності коштів на основному рахунку

 
 

Цікаве

Загрузка...