WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

структури.
Контроль за окремими сторонами діяльності "Господарства" здійснюють - державна податкова інспекція, державні органи, на які накладено нагляд за безпекою виробництва та праці, протипожежною, екологічною безпекою, інші органи відповідно до чинного Законодавства України.
Питання охорони праці працівників "Господарства" регулюються Законом України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю та іншими нормативними актами.
Умови трудових договорів, угод, контрактів повинні передбачати гарантії громадян по охороні праці.
Голова "Господарства" зобов'язаний створити на всіх робочих місцях безпечні умови, відповідно до вимог нормативних актів, здійснювати постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами та іншими засобами виробництва.
Голова "Господарства" несе персональну відповідальність за дотримання всіх вимог законодавчих актів по охороні праці.
Припинення діяльності "Господарства" відбувається у разі:
1) рішення голови "Господарства" про припинення діяльності;
2) визнання "Господарства" банкрутом;
3) якщо не залишається спадкоємця, який бажає продовжувати діяльність "Господарства".
Ліквідація "Господарства" проводиться при банкрутстві арбітражним судом. Спори про припинення діяльності "Господарства" вирішуються судом.
З моменту запису до державного реєстру про припинення діяльності "Господарства" вважається таким, що припинив свою діяльність.
Питання, не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно доч чинного Законодавства України.
2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності фермерського господарства
Аналіз фінансово-господарської діяльності та стану активів та зобов'язань відіграє в ринкових мовах важливу роль.
Аналіз фінансового стану необхідний для поліпшення організації фінансів та підвищення ефективності їх використання в процесі господарської діяльності. Зміст аналізу полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства тощо.
Основними джерелами для проведення аналізі, с івітні форми та розшифрування окремих рахунків.
При проведенні аналізу перш за все необхідно звернути увагу на зміну валюти і підсумку балансу. Зростання валюти балансу г позитивним показником, але у випадках, коли не зростання відбувається не за рахунок збільшення боргових зобов'язань, а внаслідок збільшення власного капіталу. Зменшення валюти балансу сповіщає про звуження діяльності підприємства. В такому разі необхідно детально розглянути кожну причину такого звуження. Негативним явищем в балансі є зростання дебіторської та кредиторської заборгованості звітного періоду.
Одна з найважливіших характеристик фінансовою стану підприємства стабільність його діяльності з позиції довгострокової перскпективи. Вона пов'язана насамперед із загальною (фінансовою структурою підприємства. Ступенем його залежності від кредиторів та інвесторів.
Фінансова стабільність - це спроможність підприємства здійснювати діяльність стабільно завдяки фінансовому забезпеченню власними оборотними та залученими коштами. Аналіз фінансової стабільності під-приємства визначаться такими показниками:
1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) (Кфн), який характеризує незалежність фірми від зовнішніх позичкових джерел і визначається відношенням суми власних коштів підприємства до підсумку балансу. На практиці встановлено, то загальна сума заборгованості не повинна перевищувані суму власних джерел фінансування, тобто джерела фінансування підприємства (загальна сума капіталу) повинні хоча б наполовину бути сформовані за рахунок власних засобів. Таким чином, значення коефіцієнта фінансової незалежності не і повинно бути менше 0.5. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан і підприємство більш незалежне від зовнішніх кредиторів.
2005
2006
2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кф.з.), який є оберненим до попереднього. Зростання цього показника в динаміці свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а відповідно і втрату фінансової незалежності. Критичне значення цього показника становить 2.
2005
2006
3. Коефіцієнт фінансового ризику (Кф.р.), показує співвідношення залучених засобів і власного капіталу. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку в фінансовій стійкості. Він має досить просту інтерпритацію: показує скільки одиниць завчених засобів припадає на кожну одиницю власних. Зростання показника в динаміці свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і - кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості і навпаки. Оптимальне значення даного коефіцієнта не повинно перевищувати 0,5. Критичне значення - 1.
2005
2006
4. Коефіцієнт маневрування власного капіталу (Км) показує яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обороті. Значення цього показника має бути досить високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства. Коефіцієнт маневрування власного капіталу розраховується як відношення власного оборотного капіталу підприємства до власного капіталу.
2005
2006
Значення цього показника може значно коливатися в залежності від структури капіталу і галузі.Нормальним вважається незначне збільшення в динаміці коефіцієнта маневрування, так як різке збільшення можливе або при зростанні масного оборотного капіталу, або при зменшенні власного капіталу. Тому різке збільшення даного показника автоматично спричинить зменшення інших показників. Для визначення оптимального значення коефіцієнта маневрування необхідно порівняти Його з середнім по галузі.
Важливим показником при аналізі фінансового стану є платоспро-можність підприємства, яку визначають шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко мо-білізувати активи для погашення своїх зобов'язань.
Всі активи підприємства мають різну ліквідність - здатність швидко перетворюватись на грошові засоби.
Найбільш ліквідними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська заборгованість. До високоліквідних активів належать також цінні папери, що належать до поточних фінансових інвестицій. Менш ліквідними активами є товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво.
Враховуючи рівень ліквідності активів, виділяють наступні види платоспроможності:
1) грошову;
2) розрахункову;
3) фінансову.
1. Коефіцієнт грошової платоспроможності Кг.п. (коефіцієнт абсолютної ліквідності) визначається відношенням суми залишків грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. В західній практиці коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується рідко. В країнах з перехідною економікою значення цього коефіцієнта повинно бути в межах 0,2-0.35. Досягти величини показника вище 0,35 не є необхідністю, так як надлишок грошових коштів свідчить про неефективність їх використання.
2005
2006
2.Коефіцієнт розрахункової платоспроможності Кр.п. (проміжний коефіцієнт ліквідності) відношенням суми залишків грошових коштів, інвестицій, дебіторської заборгованості,

 
 

Цікаве

Загрузка...