WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

з вимогами Порядку оцінки збитку від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 (з доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1009, від 20.01.97 №34, від 15.02.97 № 1402). Згідно з цим Порядком розмір збитку від недостачі основних засобів визначається виходячи з балансової вартості основних засобів (за вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50% їх балансової вартості на день виявлення недостачі з урахуванням індексів інфляції, - відповідного розміру ПДВ і акцизного збору (по підакцизних засобах) за формулою
Рз = [(Бв - А)- Іінф + ПДВ +Аз] · 2
де Рз - розмір збитку; Бв - балансова вартість; А - амортизаційні відрахування; Іінф -загальний індекс інфляції (визначений Держкомстатом України); ПДВ - податок на додану вартість; Аз - акцизний збір; 2 - коефіцієнт, який застосовується до визначеної суми <по недостачі основних засобів). Сума відшкодованого матеріально відповідальними особами збитку відображається по дебету рахунків 30 "Каса", 31 "Розрахунки в банках" або рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" (якщо керівником прийнято рішення про утримання суми збитку із заробітної плати винної особи) і кредиту рахунка 375.
Із відшкодованої суми покриваються збитки підприємства по недостачі (псуванню) основних засобів, решта суми підлягає перерахуванню до бюджету, що в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів" у кореспонденції з кредитом рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами".
Матеріали інвентаризації і рішення щодо у регулювання розходжень затверджуються керівником підприємства і підлягають відображенню в обліку того місяця, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше останнього місяця звітного року.
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФГ "ПРОМЕТЕЙ".
2.1. Загальна характеристика господарства.
Створення та діяльність фермерського господарства (іменується "Господарство") здійснюється відповідно до Конституції України і Законів України "Про селянське (фермерське) господарство" ,"Про підприємництво", "Про власність" та інших актів України.
Найменування:
Повне: Фермерське господарство "Прометей"
Скорочене: ФГ "Прометей".
Засновником ФГ є фізична особа - Книщук Орися Володимирівна, яка являється головою і власником цього господарства.
"Господарство" є юридичною особою за Законодавством України, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих не майнових прав; може бути позивачем і відповідачем у суді, а також в арбітражному та третейських судах; має свою печатку, може відкривати розрахунковий та інші, в тому числі валютні рахунки в банківських установах; може мати свій фірмовий товарний знак; та інші реквізити.
Місцезнаходження - с. Перерів, Коломийського р-ну, Івано-Франківської області.
"Господарство" має право:
- бути учасником спільних підприємств акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, добровільних об'єднань;
- укладати угоди з юридичними та фізичними особами;
- наймати працівників на умовах контрактів і угод відповідно до Законодавства України;
- купувати, брати і здавати в оренду, суборенду і безкоштовне користування землю, будівлі, споруди, транспортні засоби і інше майно; в тому числі майнові і земельні паї у селян, та інших осіб;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- користуватись іншими правами юридичної особи;
- відповідати за своїми зобов'язаннями як в грошовому так і в матеріальному виразі майном господарства;
- внести до статуту зміни та доповнення.
Метою діяльності "Господарства" - є отримання прибутку.
Предметом діяльності "Господарства" є:
- товарне виробництво, зберігання, переробка, реалізація с/г продукції;
- розвиток підсобних підприємств і промислів, заготівля, вивезення лісу, розпиловка його, виготовлення столярних виробів;
- надання транспортних послуг, здійснення пасажирських і вантажних перевезень по Україні, та за її межами, а також надання послуг с/г технікою в обробку землі, вирощенню і збору врожаю.;
- раціональне інтенсивне грунтозберігаюче використання земельних угідь, при підтримці балансу гумусу в гурті, постійне підвищення родючості грунтів;
- участь працею та грошовими коштами в соціальному розвтку населеного пункту, де розміщено "Господарство";
- надання зоотехнічно-ветеринарних послуг у веденні тваринництва юридичним і фізичним особам;
- роздрібна, гуртово-роздрібна торгівля промислами і продовольчими товарами, ветеринарними і медичними препаратами як власного виробництва, так і придбаними, або залученими на комісійній та інших засадах у юридичних і фізичних осіб;
- створення і експлуатація мережі виробництва, переробки, продажу товарів громадського харчування та дитячого харчування.
Майно "Господарства" та обігові кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі і належить "Господарству" на правах приватної власності ,або знаходиться у володінні і користуванні становлять його основний фонд.
ФГ "Прометей" володіє, користується, розпоряджається майном на розсуд голови "Господарства" ,вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному Законодавству та цьому статуту.
Для здійснення статутної діяльності "Господарство" володіє, користується земельною ділянкою, права і обов'язки щодо якої регулюютьсячинним Законодавством України та укладеними договорами чи угодами з органами влади, фізичними та юридичними особами.
Джерела формування майна ФГ "Прометей":
- доходи, отримані від підприємницької діяльності;
- кредити банків;
- кредити фізичних та юридичних осіб;
- доходи від цінних паперів;
- надходження майна та інших цінностей на благодійницькій та іншій основі;
- інші надходження не заборонені законом ,в тому числі даровані фізичними та юридичними особами.
Фонди ФГ "Прометей" створюються згідно з чинним законодавством і використовуються на розсуд голови "Господарства", в тому числі на благодійні цілі та дарування і підтримку фізичним і юридичним особам.
Власність "Господарства" недоторкана і знаходиться під захистом держави, рахується на рівні з державною і кооперативною власністю.
Голова "Господарства" на правах власності здійснює всі юридичні дії від імені ФГ "Прометей".
Облік та звітність ФГ "Прометей".
"Господарство" діє на принципах самоуправління і самофінансування.
Основними узагальнюючими показниками діяльності "Господарства" є прибуток. Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняльних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуючи проценти по кредиторам банку, а також сплачуються до бюджету передбачені Законодавством України податки та інші платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, належить голові "Господарство".
"Господарство" здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності, веде статистичну звітність і надає її встановленому органом державної статистики у відповідні

 
 

Цікаве

Загрузка...