WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

звітності вартісна оцінка основних засобів характеризується кількома показниками, наведеними в табл. 1.
Основними завданнями аудиту основних засобів є:
1) перевірка документального забезпечення операцій з основними засобами;
2) підтвердження правильності та своєчасності відображення в обліку операцій з основними засобами;
Таблиця 1. Показники вартісної оцінки основних засобів
Код рядка за формою № 1 "Баланс" Показник Рахунок бухгалтерського обліку
030 Залишкова вартість Різниця між залишками за рахунком 10 "Основні засоби" та субрахунком 131 "Знос основних засобів"
031 Первісна вартість Рахунок 10 "Основні засоби"
032 Знос 131 "Знос основних засобів"
020 Незавершене будів-ництво 15 "Капітальні інвестиції"
3) зіставлення даних аналітичного з даними синтетичного об ліку основних засобів;
4) зіставлення даних синтетичного обліку основних засобів з даними фінансової звітності.
Джерелами інформації для аудиту основних засобів є:
1. Баланс (форма № 1).
2. Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2).
3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3).
4. Аналітичні та синтетичні регістри обліку основних засобів (Головна книга, Журнал-ордер № 4, відомості аналітичного обліку капітальних інвестицій).
5. Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні карт ки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів.
Нормативною базою, яка регулює функціонування основних засобів, є такі законодавчі та нормативні документи:
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР [25];
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" від 16 травня 1996 р. № 523 [52];
3. Порядок проведення індексації балансової вартості основ них засобів підприємств, організацій і установ станом на 1 квітня 1996 року, затверджений наказом Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну України від 23 травня 1996 р. № 148/64/103/563 [97];
4. Про затвердження змін і доповнень до Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затверджене наказом Мінфіну України від 11 лютого 1998 р. № 30 [74];
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 [82].
Аудит основних засобів доцільно проводити за схемою, наведеною на рис. 1.
На першому етапі аудитор ознайомлюється з:
o нормативно-правовими аспектами проведення операцій з основними засобами на підприємстві;
o рішеннями і дозволами власника на проведення операцій з основними засобами;
o організацією бухгалтерського та податкового обліку основних засобів.
На другому етапі здійснюється аудит наявності основних засобів" який може бути проведений двома способами:
- через інвентаризацію (у разі невеликої кількості засобів) за умови визначення в договорі на проведення аудиту права присутності аудитора при проведенні інвентаризації;
- документальною перевіркою. Другий спосіб полягає в тому, що об'єкт основних засобів вважають наявним, якщо існують документ, який підтверджує його придбання, отримання на безоплатній основі, створення тощо, акт приймання-передачі (форма № 03-1), в реєстрах обліку зроблено відповідний запис. У разі відсутності згаданих документів або записів актив не вважається наявним, тому він не може бути включеним до балансу.
На третьому етапі роблять аудит господарських операцій з основними засобами.
Рис. 4. Схема проведення аудиту основних засобів
1.6. Інвентаризація основних засобів
Інвентаризація основних засобів в підприємствах проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарне матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших активів затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. №69.
Інвентаризація основних засобів має проводитися не рідше одного разу на рік (але не раніше 1 жовтня). Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об'єкті основних засобів дозволено проводити один раз у три роки, а бібліотечних фондів - одні раз у 5 років, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим:
* при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в AT, а також в інших випадках передбачених законодавством;
* перед складанням річного звіту, крім майна, цінностей і зобов'язань, інвентаризацій якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;
* у разі зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
* під час виявлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день виявлення таких фактів);
* за рішенням судово-слідчих органів;
* у разі стихійного лиха, пожежі, аварії та в інших випадках, передбачених законодавством.
Інвентаризацію основних засобів проводить комісія, призначена наказом керівника підприємства, з компетентних осіб, які знають об'єкт інвентаризації, ціни, первинний облік. Очолює комісію керівник або його заступник.
Результати інвентаризації записують в інвентаризаційну відомість (ф. інв-І), яку складають за кожним місцезнаходженням об'єкта посадові особи, відповідальні за їх збереження. Форма опису забезпечує відображення даних інвентаризації на три дати з метою скорочення обсягу робіт під час щорічного проведення інвентаризації основних засобів. При виявленні об'єктів основних засобів, які не взяті наоблік, або при виявленні недостачі складають належні акти.
Об'єкти основних засобів, які раніше не були прийняті на облік, оцінюють за відновною вартістю і зараховують до складу інших доходів від звичайної діяльності.
Недостача обєктів основних засобів за залишковою вартістю списується з кредита рахунка 10 "Основні засоби" на дебет рахунка 976 "Списання необоротних активів". Сума зносу, нарахована по цих об'єктах, відображається записом по дебету рахунка 131 "Знос основних засобів" і кредиту рахунка 10 "Основні засоби". Після прийняття рішення керівником (власником) підприємства сума завданих збитків від недостачі (псування) основних засобів відноситься на рахунок винних осіб записом:
Д-т pax. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"
К-т pax. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".
Якщо на час виявлення недостачі основних засобів винні особи не були встановлені, то вартість таких засобів відображається на забалансовому рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". Після встановлення винуватців недостачі (псування) основних засобів сума, що підлягає відшкодуванню, відображається по дебету рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" і кредиту рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів" з одночасним списанням цієї суми з кредита рахунка 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".
Сума, що підлягає відшкодуванню, визначається згідно

 
 

Цікаве

Загрузка...