WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота


К - кумулятивний коефіцієнт;
Тк - кількість років, що залишилися до кінця корисного використання об'єкта;
?Т - сума числа років корисного використання об'єкта основних засобів.
5. Виробничий метод
Місячна сума авторизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.
АВм = Ом х Ва,
де АВм - місячна сума амортизаційних відрахувань;
Ом - місячний обсяг продукції (робіт, послуг);
Ва - виробнича ставка амортизації.
де О - загальний обсяг продукції (робіт, послуг);
Лв - ліквідаційна вартість
6. "Податковий" метод
Крім вищенаведених методів, підприємство може застосовувати норми та методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Згідно з цим Законом основні засоби з метою нарахування амортизації поділяються на три групи.
До першої групи належать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої.
До другої групи належать автомобільний транспорт та вузли; меблі; побутові прилади; інформаційні системи, телефони, конторське та офісне обладнання, устаткування.
До третьої групи належать будь-які інші основні засоби, що не включені до першої та другої груп.
Нарахування амортизації здійснюється виходячи із залишкової вартості основних засобів та квартальної норми нарахування амортизації.
Норми амортизації з розрахунку на квартал встановлені в таких розмірах:
1 група- 1,25%;
2 група - 6,25%,
3 група - 3,75%.
Квартальна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою
АВкв = Зв * На
Місячна сума амортизаційних відрахувань визначається пропорційним розподілом нарахованої квартальної суми амортизації.
Методи нарахування амортизації вибираються та застосовуються підприємствами самостійно. Залежно від мети, яку підприємство ставить перед собою у зв'язку із застосуванням основних засобів, в різних виробничих ситуаціях доцільно використовувати різні методи нарахування амортизації.
Перевагами прямолінійного методу є: рівномірність, стабільність, пропорційність нарахування амортизації та віднесення її на собівартість, простота і точність розрахунків.
Але на практиці основні засоби найінтенсивніше використовуються в перші роки експлуатації, і відповідно, в цей період вони найбільш: зношуються. Тому виникла потреба застосовувати методи прискореної амортизації. Прискорена амортизація передбачає зменшення суми амортизаційних відрахувань щороку. Завдяки цьому швидше накопичуються кошти для заміни вже амортизованих об'єктів основних засобів.
Кумулятивний метод амортизації, зменшення залишкової вартості і прискореного зменшення залишкової вартості - найбільш привабливі для підприємств, оскільки протягом перших років експлуатації об'єктів (коли вони практично нові) накопичується максимальна сума грошових коштів на придбання нових об'єктів за допомогою амортизації, яка відноситься на собівартість продукції, що виробляється, виконаних робіт, послуг. При цьому в останні роки експлуатації тих же об'єктів, коли збільшуються затрати на їх утримання і ремонт, сума амортизації, яка нараховується незначна, що балансує витрати виробництва протягом терміну використання таких основних засобів. Щодо вигідності застосування методів прискореної амортизації (зменшення залишкової вартості прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного), то висновки кожне підприємство змушене робити самостійно, враховуючи багато чинників: калькулювання цін на готову продукцію, обсяг та термін власних капітальних вкладень тощо.
Застосування виробничого методу можливе лише у випадку, коли фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг) можна достовірно визначити. Цей метод змушує підприємство дбати про те, щоб виробничі об'єкти постійно експлуатувалися, тим самим швидше "переносили" свою вартість на вартість готової продукції.
Перевагами методу є відповідність величини нарахованої амортизації до обсягу продукції (робіт, послуг); недоліком - складність визначення (прогнозування) виробітку окремих об'єктів основних засобів.
Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" підприємства повинні проводити нарахування амортизації для обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно із нормами цього Закону. Підприємства можуть застосовувати як тільки "податковий" метод нарахування амортизації, так і поєднувати його із методами, зазначеними в П(С)БО 7. Різниці між сумами нарахованої амортизації за "податковим" та бухгалтерським обліком відображаються відповідно до П(С)БО 7 "Податок на прибуток".
Із запровадженням П(С)БО 7 підприємствам надано досить багато прав самостійно вирішувати питання, пов'язані з амортизацією, наприклад:
1) визначення ліквідаційної вартості об'єктів (а отже, і вартості, що амортизується);
2) визначення терміну корисного використання (експлуатації) об'єктів;
3) вибору методу амортизації;
4) застосування до різних груп об'єктів різних методів амортизації Визначення цих факторів дає змогу підприємству впливати на розмір амортизаційних відрахувань, а отже і на структуру витрат.
Нарахування амортизації проводиться протягом всього періоду експлуатації основного засобу. При вибутті основного засобу сума нарахованого зносу списується на зменшення первісної вартості основного засобу.
Відображення зносу на рахунках бухгалтерського обліку
№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Введення в експлуатацію об'єкта основних засобів 10 15
2 Нарахування амортизації об'єкта основних засобів протягом терміну експлуатації об'єкта 23.91. 92. 93 13
3 Списання раніше нарахованого зносу назменшення первісної вартості при вибутті основного засобу 13 10
4 Списана залишкова вартість реалізованого об'єкта основних засобів 972 10
1.5. Основи проведення аудиту основних засобів на підприємстві.
Будь-яке підприємство незалежно від форми власності має певну кількість основних засобів, за допомогою яких здійснюється виробнича діяльність. Основні засоби є матеріальною основою виробництва, вони характеризують технічний стан підприємства та його економічний розвиток, виступають одним із головних технічних ресурсів господарської діяльності підприємства. їх використання потребує організації нагляду та контролю за наявністю й збереженням з моменту придбання до вибуття.
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Метою аудиту основних засобів є підтвердження достовірності даних про вартість основних засобів, відображених у фінансовій звітності. У фінансовій

 
 

Цікаве

Загрузка...