WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

об'ект основного засобу.
паспорти, крес-
3. Перевірити стан збере-
лення, інвентар-
ження рухомого складу
ні списки (форма
основних засобів (примі-
№ 9), інвентарн
щення гаражів та інші
книги, накладиі на
приміщення).
на внутрішнє пе-
4. Перевірити матеріали
реміщення.
інвентаризації ОЗ
5. Простежити чи були
здійсненні, заходи спрямовані
на відшкодування нестач
по основних засобах (якщо
таке мало місце на пппідприємстві підприємстві
підприємстві) та чи здійсненні
вони згідно із чинним
законодавством.
6. У разі потреби та за
домовленістю з
керівником підприємства
аудитор може взяти
участь у інвентари-
заційному процесі з
метою отримання
впевненості, що на
балансі підприємстві всі
основні засоби є активами.
Продовження табл.. 4.1.
1
2
3
4
5
3.1
Переві- Акти
1. Встановити напрям над Ариф-
рка
приймання- ходженням основних засобів метич-
операцій
передачі ос-
на підприємство. На, фор-
із надхо- новних засобів, 2. Визначити правильність мальна
дження
накладні, податкові формування первісної вар-
логічна,
основних накладні, наказ про
тості об'екта основних зас. Взаємна
засобів про створення перевірки
приймальної комісії 3. У разі самостійного ви-
комісії, договори з по- готовлення визначити до-
постачальником цільність понесених витрат
(підрядниками)
(тут може виникнути необ-
інвентарн
хідність залучення експертів.
Картки.
4. Здійснити формальну
перевірку первинних до-
кументів при надходженні
основних засобів.
5. Перевірити правильність
та законність віднесення
сум, сплачених постачаль-
никам до податкового кре
диту з ПДВ.
6. Оцінити стан претензій-
ної роботи з контрагентами,
якщо на підприемстві були
випадки виявлення нестач.
7. Перевірити правиль-
ність відображення опера-
цій з надходження основ-
них засобів на рахунках
бухгалтерского обліку
3.2
Перевір-
Акти лівідації,
3. Встановити напрями Ариф-
а опе-
акти на списан-
вибуття основних засобів
метич-
рацій з
а, наказ про
на підприємстві.
На, фор-
вибуття
створення лік-
2. Перевірити правиль-
мальна,
основ-
відаційної комі-
ність визначення ціни при
логіч-
них за-
сії, накладні,
продажу, ліквідації об'ек-
на,
собів.
Податкові на-
тів основних засобів з ура-
юри-
кладні, декла-
хуванням вимог аконно-
дична,
рації про ПДВ,
давства про звичайну ціну.
Взаєм-
Книга обліку
3. Перевірити правомір-
на пе-
продажу товарів
ність та доцільність спи-
реварки
Продовження табл.. 4.1
1 2 3 4 5
(робіт, послуг).
сания деяких об'ектів
основних засобів.
4. Перевірити правиль-
ність визначення податко-
вого зобов'язання з ПДВ
при вибутті основних засо-
бів.
5. Здіїснити формальну
перевірку первинних до-
кументів при вибутті ос-
новних засобів.
6. Перевірити правиль-
тсть відображення опера-
цій з вибуття на рахунках
бухгалтерского обліку.
3.3
Перевір-
Акти виконаних
1 . Перевірити доцільність
Ариф-
ка опе-
робіт, коштори-
та правомірність здійсне-
метич-
рацій з
си витрат, відо-
ного ремонту.
на, фор-
поліпше
мості про балан-
2. Встановити правиль-
мальна,
ння
сову вартість
ність напряму списания
логіч-
основ-
об'ектів основ-
витрат з поліпшення осно-
на,
них за-
них засобів, на-
вних засобів.
юри-
собів.
кладні, подат-
3. Визначити порядок ви-
дична,
кові накладні,
никнення податкових по-
взаєм-
договори з під-
дій при здшсненні опера-
на пе-
рядниками.
цій з поліпшення основних
реварки
засобів.
4. У разі, якщо поліпшен-
ня основних засобів здій-
снюється господарським
способом, встановити пра-
вильність формування ви-
трат (матеріали, заробітна
плата тощо).
5. Перевірити правил ь-
ність відображення опера-
цій з поліпшення на раху-
нках бухгалтерского об-
ліку.
3.4
Перевір-
Розрахунок амор-
1. Встановити методи, за
Ариф-
ка по-
тизаційних від-
якими здійснюється нара-
метич-
рядку
рахувань.
хування амортизації на
на,
Продовження табл.. 4.1
1 2 3 4 5
нараху-
підприємстві.
фор-
вання
2. Перевірити порядок
мальна,
аморти-
групування основних засо-
логіч-
зації.
бів.
на,
3. Здійснити арифметичну
юри-
перевірку розрахунку амор-
дична,
тизаційних відрахувань
взаєм-
(вибіркову).
на пе-
4. Перевірити правиль-
ревірки
ність відображення опера-
ції з нарахування аморти-
зації на рахунках бухгал-
терського обліку.
5. Охарактеризувати доціль-
ність використання того
чи іншого методу аморти-
зації та розробити пропо-
зиції щодо вдосконалення.
6. Перевірити правиль-
ність відображення амор-
тизації на рахунках бухгал-
терского обліку.
3.5
Перевір-
Відомості про
1. Перевірити порядок
Ариф-
ка по-
балансову вар-
групування основних за-
метич-
датко-
тість основних
собів.
на, фор-
вого об-
засобів у подат-
2. Здійснити арифметичну
мальна,
ліку ос-
ковому обліку,
перевірку розрахунку амо-
логічна,
новних
декларація про
ртизаційних відрахувань
юри-
засобів.
прибуток.
(вибіркову).
дична,
3. Перевірити порядок
взаєм-
віднесення на балансову
на пе-
вартість витрат з поліп-
ревірки
шення основних засобів.
4. Перевіврити порядок фор-
мування балансової вартос-
ті в податковому обліку
в умовах руху основних
засобів (ліквідації, реалі-
зації, виведенню на капі-
тальний ремонт).
5. Перевірити правиль-
ність заповнення податко-
вої звітності по основних
засобах.
4.2. Процедури проведення внутрішнього аудиту.
Одним з етапів процесу планування - оцінка системи внутрішнього контролю, основна мета якої - створення основи для планування аудиторської перевірки, а також визначення виду, часу проведення, об'єму аудиторських процедур, які знаходять своє відображення в аудиторській програмі. Тому характер і якість перевірки багато в чому будуть залежати від того, наскільки грамотно та достовірно аудитор вивчить систему внутрішнього контролю.
Система внутрішнього контролю може рахуватися ефективною, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, та виявляє її. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, аудиторська організація повинна зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Якщо аудиторська організація вирішує покластися на систему внутрішнього контролю і систему бухгалтерського обліку для отримання достатнього степеню

 
 

Цікаве

Загрузка...