WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Підприємство має право змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації об'єкта основних засобів. При цьому до різних об'єктів можуть застосовуватись різні методи амортизації. При зміні методу амортизації новий метод має застосовуватися з місяця, що настає за місяцем прийняття рішення про зміну методу нарахування амортизації. 4. Методи нарахування амортизації. Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р. та змінами, внесеними Законом України №349-IV віл 24.12.2002 р. річні норми амортизаційних відрахувань встановлені у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду у таких розмірах, %: За Законами України:
№283/97-ВР від 22.05.1997 р.
Річна Квартальна
Гр. 1 5,0 1,25
Гр. 2 25,0 6,25
Гр. 3 15,0 3,75
№349IV від 24.12.2002 р.
Річна Квартальна
Гр. 1 8,0 2,00
Гр. 2 40,0 10,0
Гр. 3 24,0 6,0
Гр. 4 60,0 15,0
РОЗДІЛ IV. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ФГ "ПРОМЕТЕЙ".
4.1. Програма проведення зовнішнього аудиту.
До основних засобів відносяться матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, строк корисного використання більше одного року.
У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).
Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість.
До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робочий та продуктивний скот, багатолітні насадження та інші основні засоби.
До основних засобів відносять також капітальні вкладення для поліпшення земель.
Основним завданням і метою аудиту основних засобів є:
1) встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття;
2) перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів;
3) перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення;
4) перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів;
5) контроль за збереженням основних засобів;
6) перевірка правильності проведення індексації основних засобів;
7) підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами;
8) встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати;
Джерелами інформації для аудиту основних засобів є:
- Баланс (форма № 1);
- Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2);
- Звіт про фінансово-матеріальний стан підприємства (форма № 3);
- Синтетичні регістри обліку основних засобів (головна книга, журнал-ордер № 13);
- Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, актиприймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів.
При перевірці операцій по обліку основних засобів аудиторам на основі первинних даних і даних аналітичного і синтетичного обліку основних засобів звертається увага на наступні основні питання:
- своєчасність і правильність документального оформлення і відображення в облікових регістрах надходження, переміщення і вибуття основних засобів
правильність розрахунку амортизаційних сум і віднесення їх на собівартість продукції, а також відображення її на рахунках синтетичного обліку
- своєчасність і правильність списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати підприємства
- правильність і своєчасність нарахування орендної плати за основні засоби і віднесення на собівартість продукції
- правильність віднесення до основних засобів тих, що знаходяться на балансі підприємства
- правомірність списання витрат на проведення ремонту основних засобів
- своєчасність і правильність проведення інвентаризації і відображення результатів на рахунках
- достовірність індексації вартості основних засобів і віднесення сум на рахунки бухгалтерського обліку
- правомірність реалізації основних засобів, а також їх оцінка при реалізації як підприємством , так і приватною особою
Щоб реалізувати всі ці задачі необхідно переконатися в правильності організації аналітичного обліку; вияснити чи всі основні засоби закріплені за матеріально відповідальними особами; правильність проведення останньої інвентаризації, які її результати і чи відображені вони в обліку; проконтролювати достовірність облікових даних про наявність і рух основних засобів.
Пропонована програма аудиту основних засобів представлена в табл.. 4.1.
Програма аудиту основних засобів.
Джерела інфор-
Методи

Етап
мації для отри-
Необхідні аудиторські проце-
аудитор-
пор.
аудиту
мання аудитор-
дури ської пе-
ських доказів
ревірки
1
2
3
4
5
1
Аудит
Установчі до-
1.Визначити законність
Юри-
норма-
кументи, р-
проведення операцій з осно-
дична
тивно-
шення власни-
вними засобами.
пере-
право-
ка на проведен-
2. Визначити, за якою
вірка
вих ас-
ня операції
формою ведеться бухгалтер-
пектів
з основними
ський облік на підприємст-
прове-
засобами, наказ
ві.
дення
про обліову
3. Ознайомитися із обліко-
операції
політику під- вою політикою пдприємст-
з основ-
приємства.
ва щодо основних засобів.
ними
4. З'ясувати, як та за яким
засоба-
принципом відображують-
ми.
ся господарські операції на
машинних носіях (оцінка
системи автоматизованого
Продовження табл.. 4.1
1 2 3 4 5
управління).
5. Вивчити структуру та
графік документообороту
по операціях з основними
засобами.
2
Аудит
Посадові ін-
1. Здійснити візуальну пе-
Юри-
наявно-
струкції, дого-
ревірку умов збереження
дична,
сті та
вори матеріаль-
основних засобів (наявність
взаєм-
збере-
ної відповідаль-
у разі потреби сигналізації,
на, ві-
ження
ності,
металевих дверей, замків
зуальна
основ-
інвентарні кар-
та інших необхідних умов).
пере-
них за-
тки (форма
2. Встановити матеріально
вірки
собів на
№ 9), описи
відповідальних осіб, на
підпри-
інвентарних
відповідальному зберіганні
емстві.
карток (форма
яких перебуває той чи ін-
№ 9), техтчні
ший

 
 

Цікаве

Загрузка...