WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

майном (в т.ч. основними засобами). При створенні підприємства декларується розмір статутного капіталу, що відображається по кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" та одночасно відображається заборгованість кожного засновника перед статутним капіталом по дебету відповідного субрахунку рахунка 46 "Неоплачений капітал". В міру погашення заборгованості рахунок закривається.
Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Відображено заборгованість засновника 46 40
2 Відображено внесення засновником основного засобу до статутного фонду 152 46
3 Витратила перевезення основних засобів 152 685
4 Відображено податковий кредит 641 685
5 Здійснено оплату транспортних послуг 685 311
6 Відображено введення основного засобу в експлуатацію 10 152
Безоплатне отримання основних засобів відображається як збільшення додаткового капіталу підприємства по кредиту рахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи". Коли актив забезпечує економічні вигоди, то протягом періоду їх отримання сума нарахованого зносу визнається доходом і на цю суму зменшується розмір додаткового капіталу.

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Безкоштовно отримання основних засобів 152 424
2 Відображення отриманих послуг 152 685
3 Відображено податковий кредит по отриманих послугах 641 685
4 Введення об'єкта в експлуатацію 10 152
5 Нараховано амортизацію в першому місяці експлуатації 23 131
6 Відображено дохід в розмірі нарахованої амортизації 424 745
Основний засіб може бути придбаний в результаті обміну на інший актив. Собівартість такого основного засобу оцінюється за справедливою вартістю отриманого активу, що дорівнює справедливій вартості переданого активу з поправкою на будь-яку суму грошей чи грошових активів, що була передана. Обмін поданими об'єктами основних засобів, що мають однакову справедливу вартість, відображається так:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Передача основних засобів іншому підприємству 361 742
2. Виникнення податкового зобов'язання 742 641
3. Списання залишкової вартості основних засобів 972 10
4. Отримання основних засобів 15 631
5. Відображено податковий кредит 641 631
6. Введено об'єкт основних засобів в експлуатацію 10 15
7. Проведено взаємозалік заборгованостей 631 361

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1.
Витрати на обслуговування та ремонт основних засобів?
23,91
63, 20,
22 , 25, 26, 66 тощо
а) виробничого призначення
2. б) загальногосподарського призначення 92
3. в) що забезпечують збут продукції 93
Облік вибуття основних засобів
Вибуття основних засобів може відбуватися внаслідок.
" продажу;
" ліквідації;
" безоплатної передачі іншим підприємствам;
" обміну на інші активи;
" внеску до статутного капіталу інших підприємств.
У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.
Операція продажу основних засобів передбачає отримання доходу за проданий об'єкт. Дохід від реалізації основних засобів відображається на кредиті субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів". По дебету цього субрахунку відображається сума непрямих податків (в т.ч ПДВ).
Залишкова вартість об'єкта основних засобів, що продається, списується на витрати періоду в дебет субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів". У дебет цього рахунка списуються також усі витрати, пов'язані з реалізацією об'єкта основних засобів.
Вибуття основних засобів внаслідокреалізації відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Перша подія - відвантаження об'єкта основних засобів
1 Відображено дохід від реалізації основних засобів 361 742
2 Відображено податкові зобов'язання по ПДВ (при реалізації виробничих основних засобів) 742 641
3 Списано знос реалізованих основних засобів 131 10
4 Відображено собівартість реалізованих основних засобів 972 10
5 Списано витрати пов'язані з реалізацією основних засобів 972 31, 66, 65
6 Списано витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів на фінансовий результат 793 972
7 Списано доходи від реалізації на фінансовий результат 742 793
8 Надійшла оплата від покупців 311 361
Перша подія - оплата об'єкта основних засобів
1 Отримано аванс від покупців 311 681
2 Відображено виникнення податкового зобов'язання 643 641
3 Відображено дохід від реалізації основних засобів 361 742
4 Відображено податкові зобов'язання по ПДВ 742 643
5 Списано знос реалізованих основних засобів 131 10
6 Відображено собівартість реалізованих основних засобів 972 10
7 Списано витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів 972 31, 66, 65
8 Списано витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів на фінансовий результат 793 972
9 Списано доходи від реалізації основних засобів на фінансовий результат 742 793
10 Проведено взаємозалік заборгованостей 681 361
Ліквідація об'єкта може бути як повною, так і частковою. У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної вартості і зносу ліквідованої частини об'єкта.
Залишкова вартість ліквідованого об'єкта, а також витрати, пов'язані з їх ліквідацією, відображаються в обліку на рахунку 976 "Списання необоротних активів".
Якщо при ліквідації об'єкта основних засобів оприбутковується матеріальні цінності, то в обліку визнається дохід, який відображається по кредиту рахунка "Інші доходи від звичайної діяльності". На залишкову вартість об'єкта основних засобів, що ліквідовується, згідно з Законом України "Про податок на додану вартість", нараховується податкове зобов'язання по ПДВ.
Вибуття основних засобів внаслідок ліквідації відображається такими проведеннями:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Списано знос ліквідованих основних засобів 131 10
2 Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів 976 10
3 Відображено витрати па зарплату працівникам, що ліквідовують основні засоби 976 66,65
4 Оприбутковано матеріали від ліквідації основних засобів 20 746
5 Відображено суму непрямих податків 976 64
6 Списано залишкову вартість основних засобів на фінансові результати 793 976
7 Списано доходи від ліквідації на фінансові результати 746 793
При безоплатній передачі об'єкта основних засобів іншому підприємству дохід дорівнює нулю, а залишкова вартість об'єкта основних засобів та витрати, пов'язані з такою передачею відображаються по дебету субрахунку 976 "Списання необоротних активів". На залишкову вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...