WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

в обліковій політиці підприємства, передбачає складання:
o документації і документообороту;
o плану інвентаризації;
o робочого плану рахунків та їх кореспонденції тощо.
Первинний документ є, як відомо, основа бухгалтерського обліку, тому від правильності його оформлення і використання відповідних його форм залежить своєчасність, повнота та об'єктивність інформації, яка потрібна для управління підприємством.
Для забезпечення раціонального руху документів, тобто визначення оптимальної кількості підрозділів і виконавців для проходження кожного первинного документа та строку його перебування в цих підрозділах, розробляється графік документообороту. Графік затверджується керівником підприємства. Він може бути оформлений у вигляді схеми чи переліку робіт зі створення, перевірки і обробки документів, виконуваних кожним із підрозділів підприємства, а також всіма виконавцями із зазначенням взаємозв'язку і терміну виконання цих робіт.
Звірка облікових документів з фактичною наявністю активів проводиться при інвентаризації. Якщо наявність і обсяг деяких товарно-матеріальних цінностей можна визначити різними способами, то необхідно запропонувати способи їх оцінки. Графік проведення інвентаризації затверджує керівник. Цей графік обов'язково зазначається в наказі про облікову політику.
Важливим аспектом формування наказу про облікову політику є розкриття методики ведення обліку окремих фактів господарської діяльності, щодо яких діючі стандарти та інші нормативні акти не містять конкретних рекомендацій щодо правил їх обліку. Тому підприємство повинно самостійно встановити відповідний спосіб ведення обліку з конкретного питання, виходячи з діючих положень. Особливу увагу приділяють визначенню тих методів (способів) ведення обліку, без відомостей про використання яких зовнішніми та внутрішніми користувачами бухгалтерської інформації неможлива об'єктивна оцінка фінансового стану; руху грошових коштів чи визначення кінцевих фінансових результатів діяльності ФГ "Прометей".
Елементи облікової політики стосовно основних об'єктів обліку
№ п/п Об'єкт обліку Елемент облікової політики Нормативні
акти, якими
керуються
1 2 3 4
1 Основні засоби 1) Строки корисного використання основних засобів;
2) Методи нарахування амортизації,
3) Порядок переоцінки,
4) Порядок обліку витрат по утриманню основних засобів та їх ремонту. П(С)БО 7
Особливості ведення бухгалтерського обліку на ФГ "Прометей" при визначенні його облікової політики, застосовуються з 1 січня нового року всіма структурними підрозділами незалежно від місця їх знаходження, включаючи виділені на окремий баланс. Подання інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності забезпечує можливість зіставлення фінансових звітів підприємства за різні звітні періоди, а також фінансових звітів різних підприємств.
РОЗДІЛ ІІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ФГ "ПРОМЕТЕЙ" В ФГ "ПРОМЕТЕЙ"
3.1. Порядок документального оформлення наявності та руху основних засобів.
Надходження основних засобів на підприємство ФГ "Прометей" оформлюється первинними документами, що визначені наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" № 352 від 29.12.1995 р.
Надходження основних засобів на ФГ "Прометей" оформлюється:
" актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. 03-1);
" актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. 03-2);
" актом встановлення, пуску та демонтажу будівельної машини (ф.03-3).
Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. 03-1) застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку введення їх в експлуатацію, при оформленні внутрішнього переміщення, а також для виведення із складу основних засобів, внаслідок їх передачі іншому підприємству. Він оформляється комісією в одному примірнику в момент надходження чи видобуття основних засобів. Після цього акт прийому-передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів (ф. 03-1) з доданою технічною документацією передається в бухгалтерію, підписується керівником та головним бухгалтером.
Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. 03-2) підписується відповідальним працівником відділу та представником організації (відділу), що проводила ремонт чи модернізацію основних засобів, та передається в бухгалтерію. В технічну документацію об'єкта основних засобів вносяться необхідні зміни в характеристикуоб'єкта, що пов'язані з ремонтом, реконструкцією чи модернізацією. Документ складається в двох екземплярах: один передається організації, що здійснює ремонт; інший - в бухгалтерію.
Вибуття основних засобів оформляється такими первинними документами:
" Актом прийому-передачі основних засобів (форма 03-1);
" Актом на списання основних засобів (форма 03-3):
" Актом на списання автотранспортних засобів (форма 03-4).
Акт прийому-передачі основних засобів (форма 03-1) при безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству складається в двох екземплярах (обом сторонам). При продажу акт складається в трьох примірниках: перші два -залишаються у продавця, а третій - передається покупцеві.
Акт на списання основних засобів (форма 03-3) використовується при оформленні вибуття основних засобів, при повному чи частковому їх списанні. Акт складається в двох примірниках (один - в бухгалтерії, інший - матеріально-відповідальній особі) В акті вказуються затрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих внаслідок ліквідації.
Акт на списання автотранспортних засобів (форма 03-4) застосовується для оформлення списання легкового чи вантажного автомобіля, причепа тощо внаслідок їх повної ліквідації.
Реєстри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.
В бухгалтерії на кожен об'єкт основних засобів відкривається інвентарна картка обліку основних засобів (ф. 03-6) на підставі акту прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. 03-1), технічної та іншої документації. Аналітичний облік основних засобів та їх зносу ведеться за кожним об'єктом окремо з розподілом на: власні, отримані на умовах фінансової оренди, виробничі, невиробничі.
В інвентарній картці записуються тільки основні якісні та кількісні характеристики основного засобу (назву підприємства, місце знаходження, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, первісну вартість, норму амортизаційний відрахувань, рік випуску, суму зносу, дату введення в експлуатацію, номер техпаспорту тощо. Всі зміни, що відбуваються з основними засобами, обов'язково реєструються на інвентарній картці.
Для реєстрації інвентарних карток використовують опис інвентарних карток обліку основних засобів (ф. 03-7), записи в якому ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.
Для пооб'єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження матеріально відповідальна особа веде інвентарний список основних засобів (03-9).
Дані цього інвентарного списку повинні відповідати даним

 
 

Цікаве

Загрузка...