WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

продукції.
Для характеристики технічного стану основних фондів використовуються такі основні показники: коефіцієнти спрацювання (зносу), придатності, оновлення, вибуття та кілька інших (допоміжних) коефіцієнтів.
Розрізняють два види зносу - фізичний і моральній. У свою чергу, кожний із них має ще дві форми.
Фізичний знос це поступова втрата засобами праці своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей унаслідок їх використання у виробництві (перша форма), а також у стані бездіяльності - під впливом сил природи (корозія металу, вивітрювання) і надзвичайних обставин (друга форма). Що інтенсивнішим є використання основних фондів, то швидшим буде їх фізичний знос.
Фізичний знос можна визначити двома способами: на підставі паспортних даних про можливу тривалість експлуатації (кількість виконаних робіт), або за даними обстежень технічного стану основних фондів. Ці методи використовуються, як правило, під час проведення інвентаризації та переоцінки основних фондів.
Моральний знос - це знецінення об'єктів основних фондів унаслідок нових досягнень технічного прогресу ще задовго до повного їх фізичного зносу. Розрізняють дві форми морального зносу: знецінення машин унаслідок здешевлення їх виробництва або внаслідок випуску нових, досконаліших і продуктивніших машин.
Суму морального зносу першої форми можна визначити за даними переоцінки основних фондів як різницю між первісною і відновною вартістю об'єкта основних фондів. За морального зносу другої форми, визначаючи відновну вартість, необхідно враховувати продуктивність об'єкта основних фондів, тривалість міжремонтних періодів, споживання енергії та інші показники засобів праці сучасної конструкції. Найскоріше і найбільше морально зношуються активні основні форми.
Фізичний знос основних фондів частково компенсується ремонтами. На практиці (згідно з існуючою методикою) сума зносу основних фондів характеризується сумою нарахованої амортизації.
2.3. Формування облікової політики стосовно обліку основних засобів.
Бухгалтерський облік як важливе інформаційне джерело для управління підприємством та зовнішніх користувачів повинен бути відповідним чином організований. Організація бухгалтерського обліку на ФГ "Прометей" передбачає розробку його облікової політики.
Згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та п.3 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" облікова політика - це "сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності".
Основне призначення облікової політики полягає в:
o упорядкуванні облікового процесу на підприємстві;
o методологічному та методичному забезпеченні відображення майна підприємства, господарських операцій та результатів його діяльності;
o наданні бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;
o забезпеченні ефективності обліку;
Облікова політика ФГ "Прометей" забезпечує дотримання принципів організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Кожне підприємство, спираючись на вищевказаний Закон України та національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, самостійно визначає свою облікову політику, яку воно повинно застосовувати постійно, тобто із року в рік. Відповідно до П(С)БО 1 облікова політика розкривається у примітках до фінансових звітів, де підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису принципів оцінки статей звітності та методів обліку за окремими статтями звітності.
Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності. Такими випадками можуть бути: доповнення та зміни в статуті підприємства; зміна вимог органу, що затверджує П(С)БО 6, якщо зміни забезпечать більш повне та об'єктивне відображення операцій або подій у фінансовій звітності підприємства. Якщо відбулися зміни облікової політики, то у примітках до фінансової звітності слід розкрити причини і сутність змін. Крім того, вони повинні бути обґрунтовані і оформлені наказом керівника.
Встановлення облікової політики для подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій та для подій або операцій, які раніше не відбувалися, не вважається зміною облікової політики.
На вибір облікової політики підприємства чинить вплив значна кількість різноманітних факторів, основними з яких є:
o специфіка та обсяги діяльності;
o організаційно-правова побудова;
o стратегія і тактика фінансово-господарського розвитку;
o аспекти системи оподаткування;
o свобода в прийнятті рішень з питань ціноутворення та вибору партнерів;
o забезпеченість технічнимизасобами функцій менеджменту;
o рівень інформаційного забезпечення підприємства;
o рівень кваліфікації бухгалтерських працівників;
o чисельність працюючих на підприємстві та кількість матеріально відповідальних осіб;
o віддаленість структурних одиниць тощо.
Зміст облікової політики оформляється спеціальним наказом або розпорядженням про облікову політику, що затверджується керівником підприємства. Він несе відповідальність за його зміст, оскільки саме його підпис робить наказ про облікову політику чинним.
Облікова політика дає відповіді на такі запитання:
1) хто веде облік (чисельність, структура облікового апарату, його підпорядкованість і розміщення);
2) як ведеться облік (за допомогою яких рахунків, документів, форм обліку, які реєстри обліку використовуються, яка техніка ведення обліку та технологія обробки облікової інформації);
3) в які терміни та як здійснюється збір, обробка, узагальнення та надання інформації.
Визначаючи свою облікову політику, підприємство самостійно:
o обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та з урахуванням особливостей діяльності й технології обробки облікових даних;
o розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
o затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;
o може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення, які зобов'язані вести бухгалтерський облік з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
Технологія обробки облікової інформації, яка включає ручний чи комп'ютерний спосіб, залежить від форми і методів бухгалтерського обліку; зазначених в наказі про облікову політику. Вибір тієї або іншої форми покладається на головного бухгалтера і керівника підприємства, що, звичайно, залежить від багатьох факторів, зокрема, матеріальної бази підприємства.
Організація системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і контролю, зміст якої повинен знайти своє відображення

 
 

Цікаве

Загрузка...