WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

одного боку, буде збільшений час роботи діючих технічних засобів в календарний період, а з іншого, - підвищена питома вага цих засобів в складі всіх засобів, що має підприємство. Найважливішими напрямками збільшення часу роботи технічних засобів є скорочення і ліквідація їх внутрішньозмінних простоїв шляхом: підвищення якості їх ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення основного виробництва робочою силою, сировиною, матеріалами, паливом, тощо.
Інтенсивне поліпшення використання основних засобів означає підвищення ступеня завантаження виробничих потужностей в одиницю часу. Останнє може бути досягнуте при модернізації діючих машин і механізмів, встановленні оптимального режиму їхньої роботи. Робота при оптимальному режимі технологічного процесу забезпечує збільшення випуску продукції без зміни складу основних засобів, без росту чисельності працюючих і при зниженні витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції. Інтенсивність використання основних засобів підвищується також шляхом технічного удосконалювання знарядь праці, шляхом ліквідації "вузьких місць" у виробничому процесі, скорочення термінів досягнення проектної продуктивності техніки, підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників. Істотним напрямком підвищення ефективності використання основних засобів є удосконалення їхньої структури.
Великий резерв підвищення фондовіддачі - швидке освоєння нових потужностей. З цією метою капітальні вкладення повинні виділятися під запланований приріст продукції з урахуванням заходів по поліпшенню використання діючих потужностей, а також їхнього технічного переозброєння і реконструкції.
Таким чином, для підвищення ефективності використання основних фондів необхідно випереджальними темпами проводити реконструкцію виробництва, створювати умови для інтенсивних інвестицій, витримувати курс на динамічну структурну перебудову, швидко замінюючи застарілі технології новими, конкурентноздатними.
ВИСНОВКИ
Проведені в дипломній роботі дослідження були спрямовані на розробку певних пропозицій, щодо вдосконалення організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів на "ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова".
Вивчивши і проаналізувавши наукові публікації щодо організації облікуу і аналізу основних засобів на даному підприємстві з вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби", а також провівши аналіз організації обліку наявності,руху і технічного стану основних засобів можна сформувати наступні висновки і пропозиції:
- для здійснення статутної діяльності підприємству необхідні засоби праці, тобто річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці і до яких відносять будівлі,машини, обладнання,інструменти,тощо, тобто основні засоби підприємства;
- управління основними засобами тісно пов'язане з управлінням, інвестуванням (капітальними вкладеннями), яке відіграє в менеджменті важливу роль.Успішне розв'язання задач управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформації, що надається;
- в організації правильного обліку основних засобів у ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" головною є науково обґрунтована їх класифікація (групування) за найважливішими економічними і технічними характеристиками;
- із введенням П(С)БО 7 "Основні засоби" відбулося розмежування бухгалтерського і податкового обліку, що змушує ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" вести окремо податковий облік основних засобів, призначений для встановлення бази оподаткування прибутку і бухгалтерський облік для надання користувачам інформації про наявність, рух і технічний стан основних засобів;
- рух основних засобів, пов'язаний із здійсненням господарських операцій з надходження, вибуття, внутрішнього переміщення основних засобів оформляється типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України;
- надходження основних засобів на птахофабрику здійснюється кількома способами:
а) безоплатне одержання,
б) придбання за плату (купівля),
в) будівництво (спорудження) власними силами,
г) одержання як внеску до статутного капіталу,
д) інші випадки зарахування на баланс.
За 2005 рік на підприємство надйшло основних засобів на 26426тис.грн.; за 2006 рік - на 31929 тис.грн;
- вибуття основних засобів здійснюється за такими способами:
а) реалізація,
б) списання,
в) передача іншим організаціям безплатно або як внесок до статутного капіталу,
г) обмін на інші матеріальні цінності.
За 2005 - 2006 роки на ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" основні засоби не вибували;
- під впливом часу,сил природи, та в процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються, втрачають свої первинні фізичні якості, і в результаті зменшується їхня балансова вартість, під впливом НТП вони старіють морально. Свою вартість вони переносять на вартість виготовленої продукції по частинах по мірі їх зносу у вигляді амортизаційних відрахувань.Станом на 01.01.2007 року нараховано зносу в сумі 7350 тис.грн, в тому числі за 2006 рік - 3821 тис.грн., за 2005 рік - 2200 тис.грн, амортизація нарахована із застосуванням прямолінійного методу ;
- автоматизоване ведення обліку основних засобів за допомогою програми "1 С "Предприятие" значно полегшує роботу працівників бухгалтерії ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова", але було б доцільніше вести облік основних засобів за допомогою програми "Акцент 7.0",яка є одним з найкращих на сьогодні програмних засобів розв'язування задач з бухгалтерського обліку, в тому числі і обліку основних засобів;
- бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій зумовлює необхідність визначення шляхів створення ефективної організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі електронної обробки даних. Експертні системи та бази знань є найбільш раціональною формою організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі ЕОД, але їх розробка і впровадження вимагають значних трудових, матеріальних та інтелектуальних затрат.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002 р. № 249-IV".// Урядовий кур'єр. - 2003 р. - № 12. - С. 1-13.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
3. Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР
4. Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
5. Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затверджена Наказом Мінфіну від 24.07.97 р. № 159.
6. Інструкція

 
 

Цікаве

Загрузка...