WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

системногоаналізу і синтезу теорій і практики організації системи забезпечення обліку ОЗ; конкретизація - для обгрунтування змісту форм облікового забезпечення ;дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом - для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; опитування, фактична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження - при проведення аудиту основних засобів; статистичні і аналітичні розрахунки; порівняння - для зіставлення даних у динаміці; групування - для визначення залежності показників одне від одного; середніх і відносних величин та прийоми елімінування при аналізі основних засобів; конструктивний - для групування пропозицій щодо обліку основних засобів; графічний - для наочного зображення результатів дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дипломній роботі узагальнено і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику обліку, аудиту і аналізу наявності , руху і технічного стану ОЗ із врахуванням вимог національних стандартів.
Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що запропонована методика апробована в ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" м. Снятин, отже є реальною, і може бути застосована на інших підприємствах галузі. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" м. Снятин.
Обсяг та структура роботи. Дипломна робота складається із літератури, додатків. Вона викладена на 81 сторінках, ілюстрована 12 таблицями, 5 рисунками та _____додатками.Список використаної літератури включає 102 найменувань.
У вступі окреслено наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми, сформовано мету, завдання, предмет і об'єкти дослідження,наведено перелік застосованих методів дослідження, розкрито сутність теми, її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, розкрито необхідність проведення дослідження, структура дипломної роботи, характеристика базового підприємства.
У першому розділі "Теоретичні основи обліку та аудиту основних засобів" розкрито стан теоретичних напрацювань та нормативного забезпечення з даної теми, проаналізовано класифікацію основних засобів.
У другому розділі "Організація обліку наявності, руху і технічного стану основних засобів" досліджено організаційні питання організації обліку основних засобів у ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова".
У третьому розділі "Особливості аудиту і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів" проведено ґрунтовний аналіз та аудит основних засобів на матеріалах ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова", а також запропоновано шляхи вдосконалення обліку, аудиту і аналізу основних засобів.
Висновки і пропозиції роботи містять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, наголошення на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, викладено рекомендації щодо їх використання.
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Основні засоби як об'єкт наукового дослідження з обліку і аналізу .Методи оцінки основних засобів
Для здійснення статутної діяльності підприємствам необхідні засоби праці, під якими в економічній літературі розуміють річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмет праці.
Від предметів праці вони відрізняються тим, що багаторазово беруть участь у процесі виробництва, зберігають при цьому свою натуральну форму, поступово зношуються і частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію або виконану роботу. Під впливом засобів праці предмети праці змінюють свої фізико-хімічні властивості перетворюючись на кінцеву готову продукцію.
До засобів праці відносяться машини, обладнання, інструменти тощо, тобто основні засоби підприємства.
В економічній літературі часто зустрічається ототожнення понять "основні засоби", "основні фонди".
Під фондами, як відомо, розуміють джерела утворення господарських засобів підприємства, якими є статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші джерела, що відображаються в пасиві балансу.
Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати поняття "засоби", бо саме вони становлять частину активів підприємства.
За економічною природою засоби праці виступають у вигляді основних засобів тільки в процесі продуктивного використання. Ті ж об'єкти, які придбані з метою подальшої реалізації, відносяться до товарів, а не до основних засобів.
У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об'єкт обліку, що має назву "основні засоби підприємства".
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [15, с. 265].
Вкладення в майно тривалого користування становлять значну, а в багатьох випадках переважну частину інвестицій. Хоча основні засоби (03) належать до найменш ліквідної частини активів, питання їхньої реалізації є істотними для фінансового маневрування підприємств.
Головними завданнями обліку основних засобів є :
- правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й переміщення ОЗ;
- контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації;
- своєчасне й точне обчислення зношення (амортизації) ОЗ і правильне відображення його в обліку;
- визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з цією метою;
- виявлення об'єктів, які не використовуються;
- контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;
- оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.
Об'єктом обліку основних засобів у бухгалтерському обліку є закінчений пристрій з усіма приладдями до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів однакового чи різного призначення, які мають для обслуговування спільні пристрої, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожний із предметів може виконувати свої функції (а комплекс - певну роботу) лише у складі комплексу,а не самостійно.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що мають різні строки корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як

 
 

Цікаве

Загрузка...