WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

правообрати найбільш відповідний метод нарахування амортизації з тих, що передбачені П(С)БО 7:
- метод прямолінійного списання;
- метод зменшення залишкової вартості (залишку);
- комулятивний метод або метод суми цифр років;
- виробничий меттод.
Порівняльна характеристика методів амортизації відображена на мал.2.1
Мал. 2.1. Основні методи нарахування амортизації
На ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" обрано "метод прямолінійного списання". Суть цього методу полягає в тому, що амортизована сума переноситься на амортизацію рівномірно протягом строку корисної експлуатації активу (2.1):
АВ р.= ПВ-ЛВ СКЕ (2.1)
де АВ р.- амортизаційні відрахування (річна сума амортизації);
ПВ- первісна вартість;
СКЕ-строк корисної експлуатації.
Цей метод є найбільш прийнятним для списання основних засобів, що не підвладні впливу інших чинників, крім строку корисного використання. До таких основних засобів, зокрема, належать будівлі та споруди, загально-виробниче устаткування та ін.
Таким чином, при застосуванні прямолінійного методу амортизована вартість об'єкта рівномірно списується (розподіляється) протягом строку його корисного використання. Цей метод заснований на припущенні, що сума нарахованої амортизації залежить від строку (тривалості) експлуатації об'єкта основних засобів.
При застосуванні цього методу:
- річна сума амортизації однакова протягом усіх років експлуатації об'єкта;
- сума зносу накопичується рівномірно;
- залишкова вартість об'єкта основних засобів рівномірно зменшується до досягнення ліквідаційної вартості.
Метод прямолінійного списання має свої переваги й недоліки. Переваги методу - простота розрахунку та рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечують зіставність собівартості продукції з доходом від її реалізації. Недоліком є те, що цей метод не враховує морального зносу, різниці у використанні виробничої потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації та необхідності збільшення витрат на ремонт в останні роки служби.
вартості більше підходить до основних засобів, що піддаються швидкому моральному старінню.
Для відображення нарахованої амортизації у ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів", який має такі субрахунки:
131 "Знос основних засобів";
132 "Знос інших необоротних матеріальних активів";
133 "Знос нематеріальних активів".
Нарахування амортизації в обліку відображають проводками наведеними у таблиці 2.7
Таблиця 2.7
Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 2 3
Відображення відновлення корисності раніше переоціненого об'єктів основних засобів у частині відновлення суми додаткового капіталу 131 423
Відображення збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів при проведенні дооцінки таких об'єктів (у тому числі раныше уцінених) у частині збльшення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації) 10 131
Нарахування зносу основним засобам, використовуваних при створенні (спорудженні) об'єктів основних засобів 151 131
Нараховано знос основним засобам, що беруть участь у виробництві продукції (робіт, послуг) 23 131
Нарахування зносу основним засобам, що беруть участь у проведенні робіт, які відносяться до витрат майбутніх періодів 39 131
Відображено витрати корисності раніше дооціненого об'єкта основних засобів шляхом збільшення суми нарахованого зносу з одночасним зменшенням суми додаткового капіталу 423 131
Відображення витрат корисності (у тому числі раніше дооціненого) об'єкта основних засобів шляхом збільшення суми нарахованого зносу з одночасним списанням до складу витрат звітного періоду 977 131
Нарахування зносу основним засобам загальновиробничого призначення 91 131
Нарахування зносу основним засобам загальногосподарського призначення 92 131
Нарахування зносу основним засобам, що забезпечують збут продукції 93 131
Нарахування зносу основним засобам, використовуваних при дослідженнях і розробках 941 131
Нарахування зносу основним засобам, що беруть участь в іншій операційній діяльності 949 131
Нарахування зносу, використаних при ліквідації наслідків надзвичайних подій 99 131
Метод зменшення залишкової вартості (залишку). Цей метод передбачає визначення річної суми амортизації множенням річної норми амортизації на залишкову вартість об'єкта на початок звітного року (або первісну вартість на дату початку нарахування амортизації). Річну норму амортизації (у відсотках) обчислюють як різниця між одиницею і результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.
Норма амортизації за цього методу значно вища, ніж за прямолінійного; значення норми залишається незмінним протягом усього терміну використання об'єкта. База для нарахування амортизації постійно (з року в рік) змінюється. Це забезпечує швидку (прискорену) амортизацію об'єкта протягом перших років його експлуатації.
За цього методу залишкова вартість ніколи не дорівнюватиме нулю. Метод зменшення залишкової вартості ґрунтується на припущенні, що новий об'єкт основних засобів дасть найбільшу віддачу в перший рік його експлуатації. Відтак його віддача (продуктивність, потужність) з року в рік зменшуватиметься. Таким чином, протягом першого року експлуатації об'єкта буде отримано більше економічних вигод, ніж у кожному наступному.
Отже, економічне обґрунтування цього методу - нарахування більшої суми амортизації за перший рік використання об'єкта і поступове її зменшення в майбутньому.
Оскільки при застосуванні цього методу суму амортизації нараховують нерівномірно, так само нерівномірно накопичується сума зносу і зменшується залишкова вартість. Останнього року експлуатації об'єкта залишкова вартість наближається до ліквідаційної вартості.
Методом зменшення залишкової вартості доцільно обчислювати амортизацію об'єктів, що піддаються швидкому моральному старінню, через що термін їхнього корисного використання можна визначити лише приблизно. До таких об'єктів належать використовувані в адміністративних цілях транспортні засоби, прилади, засоби зв'язку, меблі, комп'ютери.
Різновидом методу зменшення залишкової вартості є метод прискореного зменшення залишкової вартості. Згідно з ним річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та подвоєної річної норми амортизації, обчисленої, виходячи з терміну корисного використання об'єкта.
При застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості річна норма амортизації являє собою фіксовану (у відсотках) величину і застосовується до залишкової вартості об'єктів основних засобів. При цьому першого року експлуатації об'єкта 03 нараховується найбільша сума амортизації, відтак вона

 
 

Цікаве

Загрузка...