WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

залежить від того, єобмінювані основні засоби подібними активами чи ні.
Подібні активи - активи, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.
Бартер подібними основними засобами.
За обміну подібними активами балансова вартість одержаного активу прирівнюється до балансової вартості активу, що передається. Фінансовий результат такої операції не визначається.
Бартер неподібними основними засобами.
Неподібні активи - активи, що мають різну справедливу вартість і (або) різне функціональне призначення.
Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активу одержаного або того, що його отримає підприємство, із зменшенням або збільшенням її відповідно на суму переданих чи одержаних грошових коштів та їхніх еквівалентів. Якщо справедливу вартість таких об'єктів неможливо достовірно визначити, дохід визначають за справедливою вартістю об'єктів, переданих за цим бартерним контрактом.
Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" первісна вартість основного засобу, придбаного в обмін на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їхніх еквівалентів, яку передано (одержано) під час обміну.
Облік реалізації основних засобів. В ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" вибуття основних засобів ще не було Існує такий порядок відображення обліку операцій, пов'язаних з реалізацією основних засобів (табл2.4) [15, c.302].
Таблиця 2.4
Бухгалтерські проводки за операціями реалізації основних засобів
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків ?
п/п
Дебет Кредит
1. Відвантажено основні засоби та відображено дохід від реалізації (відображення дебіторської заборгованості) 377 742
2. Відображено суму зносу за відвантаженими основними засобами 131 10
3. Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів 972 10
4. Відображено суму витрат, пов'язаних із реалізацією основних засобів 972 66, 65
5. Відображено суму ПДВ (у разі реалізації виробничих основних засобів) 742 641
6. Погашено дебіторську заборгованість за відвантаженими основними засобами
311 377
7. Списано одержаний дохід від реалізації основних засобів на фінансовий результат 742 793
8. Списано собівартість реалізованих основних засобів на фінансовий результат 793 972
Безоплатна передача основних засобів відображається в обліку такими проводками (табл2.5) [15, c.302]:
Таблиця 2.5
Бухгалтерські проводки за безоплатної передачі основних засобів
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків
п/п
Дебет Кредит
1. Відображено нарахований раніше знос безоплатно переданих основних засобів 131 10
2. Списано залишкову вартість основних засобів 976 10
3. У разі передачі основних засобів виробничого призначення відображено суму ПДВ 976 641
Облік ліквідації основних засобів. У випадку, коли об'єкт основних засобів стає непридатним і його недоцільно ремонтувати чи реконструювати він підлягає ліквідації. Цю операцію в обліку відображають такими проводками (табл. 2.6) [15, c.303].:
Таблиця 2.6
Бухгалтерські проводки за ліквідації основних засобів
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків
п/п
Дебет Кредит
1. Відображено суму зносу об'єкта, що підлягає ліквідації 131 10
2. Списано вартість ліквідованого об'єкта 976 10
Продовж.табл 2.6
3. Відображено суму витрат, понесених підприємством під час ліквідації об'єкта 976 661, 65 та ін.
4. Відображено вартість отриманих від ліквідації об'єкта товарно-матеріальних цінностей (оприбуткування корисних об'єктів) 20 746
5. Відображено суму ПДВ (у разі ліквідації виробничих основних засобів) 976 641
2.3 Облік амортизації (зносу) основних засобів
У процесі експлуатації основні засоби поступово втрачають свої споживчі та фізичні якості й стають непридатними для використання. Матеріальний знос основних засобів має назву "фізичний знос". Виділяють також моральний знос у двох формах. Перша форма полягає у втраті місткості засобів праці внаслідок підвищення продуктивності праці. Навіть за умови, що нова техніка незмінна за техніко-економічними характеристиками, широке її застосування має нижчу вартість і призводить до того, що придбані раніше засоби праці втрачають частку своєї вартості. Друга форма морального зносу спричинена поширенням досконаліших і продуктивніших машин і механізмів, що також призводить до втрати вартості менш економічних засобів праці. їх доцільно замінювати новими, якщо економія коштів від такої заміни перевищує суму втрат від морального зносу, оскільки уповільнюється зростання продуктивності праці та знижується ефективність виробництва.
Однак вартість основних засобів не зникає безслідно, а переноситься у вигляді відрахувань на вироблений продукт, виконану роботу чи надану послугу, стає частиною їхньої вартості. Таким чином, за весь час експлуатації об'єкта його вартість має бути повністю перенесена на новостворений продукт. Ці щорічні відрахування є поступовим погашенням вартості зношуваних основних засобів і мають назву "амортизаційні відрахування", або "амортизація".
Амортизація (знос) - систематичний розподіл амортизованої суми активу протягом терміну його корисної експлуатації.
У зв'язку з цим необхідно з'ясувати сутність понять "амортизована сума активу" і "строк корисної експлуатації активу". Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" амортизована сума - це собівартість активу (або сума, яка заміняє її у фінансових звітах) за відрахуванням ліквідаційної вартості. Строк корисної експлуатації - очікуваний період використання активу підприємством або кількість вироблених одиниць продукції чи інших подібних одиниць, яку підприємство сподівається отримати від цього активу.
Ліквідаційна вартість - чиста сума, яку підприємство сподівається одержати за актив по закінченні строку його корисної експлуатації після відрахування очікуваних витрат у зв'язку з вибуттям.
Згідно з П(С)БО 7 об'єкт основних фондів амортизується фактично до досягнення ним ліквідаційної вартості, яку підприємство встановлює самостійно
Метод амортизації об'єкта основних засобів підприємство обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання.
Можливість його зміни розглядається у разі зміни очікуваного способу одержання від його використання економічних вигод.
Амортизація об'єкта основних засобів за новим методом нараховується, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни методу амортизації.
Нарахування амортизації:
- починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів визнано активом;
- припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів;
- зупиняється (тимчасово) на період реконструкції, модернізації, добудови (переобладнання) і консервації об'єкта основних засобів.
Кожне підприємство має

 
 

Цікаве

Загрузка...