WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

сфері господарської діяльності і сплати податків, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, прийнятими в Україні нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.
Мною проведені дослідження шляхом тестування доказів обґрунтованості сум та інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка застосованих принципів бухгалтерського обліку при формуванні фінансової звітності.
На підставі цифрового матеріалу, на базі якого складається звітність, була перевірена інформація, що сформована в звітності.
Я вважаю, що зібраного матеріалу достатньо для складання аудиторського Висновку.
Я вважаю, що фінансова звітність Компанії, в цілому, відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики та, в цілому, реально і точно відображає, у всіх суттєвих аспектах, її фінансовий стан на 31.12.2006 р. по операціях за період з 01.01.2006 по 31.12.2006 р.
ВИСНОВОК
Отже, розглянувши дану тему, можна зробити такі висновки:
По-перше, процес виробництва на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм передбачає наявність такого чинника виробництва, як основні засоби.
По-друге, основні засоби відіграють важливу роль на підприємстві та сприяють здійсненню ефективної його діяльності, а саме: використовуються в процесі виробництва або постачання товарів, при наданні послуг, здаванні в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій тощо.
По-третє, облік основних засобів передбачає облік багатьох операцій, господарських процесів пов'язаних з основними засобами (надходження, вибуття, переоцінка тощо), що являє собою велику сукупність інформації, яку необхідно опрацювати.
З огляду на те, що основні засоби займають значну частину в загальному фонді майна на більшості підприємств, на сучасному етапі розвитку важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об'єктів.
Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.
Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства.
Таким чином, перед аудитом стоять наступні задачі: зміцнення законності та правопорядку, державної та фінансової дисципліни; забезпечення збереження власності, яка належить підприємству; досягнення цільового, економного та раціонального використання всіх засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства; виявлення та використання резервів росту та підвищення ефективності виробництва; виявлення шляхів удосконалення роботи суб'єктів господарювання, та інші.
Аудит фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.
Отже, можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" № 996 - XIV від 16.07.99 р. (зі змінами і доповненнями) ;
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. № 3125-
12 (зі змінами і доповненнями) ;
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку" від
29.12.2000 р. № 356 (зі змінами і доповненнями) ;
4. Національні нормативи аудиту. Затверджено рішенням АПУ № 73
від 18.12.98р. -К., 1999 ;
5. Кодекс професійної етики аудиторів України, Київ "Знання 2001";
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І
господарських операцій підприємств та організацій, затверджений
наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.99 р.;
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затверджений наказом Міністерства фінансів
України №87 від 31.03.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс",
затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові
результати", затверджений наказом Міністерства фінансів України №
87 від 31.03.99.
10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",
затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від
27.02.2000 р. (із змінами і доповненнями) ;
11 .Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товаро-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків від 11
серпня 1994 р. № 69 (із змінами і доповненнями) ;
12.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник для студентів вищих навчальних закладів економічної спеціальності - 5 видання, доповнений і перероблений - К.: А.С.К., 2000;
13.Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За редакцією Р.Л.Хом'яка - Львів: Національний університет "Львівська політехніка " (інформаційно-видавничий центр "Інтелект +" Інституту післядипломної освіти) "Інтелект - Захід" 2001 ;
14.Н.В. Чабанова, Ю.А. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник - К.: Видавничий центр "Академія", 2002р ;
15.Усач Б.Ф. "Аудит" : Навч. посіб. -Київ: "Знання - Прес", 2002р ;
16.Давидов Г.М. "Аудит" : Навч. посіб. - Київ: "Знання", КОО, 2002р ;
17.Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація. -Тернопіль: "Економічна думка",2000р;
18.Кулаківська Л.П., ПічаЮ.В. "Організація і методика аудиту", Київ, "Каравелла" 2004р;
19.Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів - 2-е вид. Переоблений і доповнений - Жит. : ПП., "РУТА" , 2002р.

 
 

Цікаве

Загрузка...