WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій 14 746
Списання залишкової вартості основних засобів, списаних по причині застарілості та зносу 976 10
Одночасно на суму зносу основних засобів 131 10
Оприбутковані виробничі запаси від ліквідації основних засобів 20,22 746
Одночасно відображення суми ДДВ 976 64
Безкоштовна передача основних засобів по залишковій вартості 976 10
Одночасно на суму зносу основних засобів 131 10
Одночасно відображення суми ПДВ 976 64
Списання реалізованих основних засобів по залишковій вартості 972 10
Одночасно на суму зносу реалізованих основних засобів 131 10
Доход отриманий від реалізації основних засобів 30,31,3 7 742
Витрати по демонтажу, розборці та реалізації основних засобів 976 30,31,3 7,20,66
Одночасно при реалізації основних засобів сума ПДВ 742 64
3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ
Відповідно до Національного нормативу аудиту № 26 "Аудиторський висновок", результати аудиту оформлюються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі чітке і ясне уявлення аудитора про перевірену фінансову звітність. Метою складання аудиторського висновку є надання висновку аудитором (аудиторською фірмою) про повноту, достовірність і неупередженість інформації щодо статутного капіталу, що розкривається у звітності господарюючого суб'єкта. Аудиторський висновок складається на українській мові, вартісні показники виражаються у валюті України. Виправлення в аудиторському висновку не допускаються.
До аудиторського висновку додається бухгалтерська звітність господарюючого суб'єкта, відносно якого проводився аудит. З метою ідентифікації на формі звітності повинен бути підпис аудитора або спеціальний штамп аудиторської фірми.
Висновок може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним, а також можлива відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства [15].
Позитивний висновок надається клієнту у випадках, коли, на думку аудитора, виконано наступні умови:
- аудитор одержав всю інформацію і пояснення, необхідні для досягнення мети аудиту;
- надана інформація достатньою мірою відображає реальний стан справ на підприємстві;
- наявні адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань;
- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на підприємстві обліковою політикою, яка відповідає вимогам П(С)БО;
- фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних й не містить суттєвих протиріч;
- фінансова звітність складена належним чином за формою, затвердженою у встановленому порядку.
Якщо аудитор не знайшов порушень або виявив порушення, що не впливають на законність функціонування, не спричиняють збитків державі, засновникам або акціонерам, то він фіксує це в аналітичній частині аудиторського висновку. При цьому аудитор має право надати позитивний висновок.
Будь-яка реальна невпевненість або незгода є підставою для відмови від надання позитивного висновку. Подальший вибір виду висновку залежить від рівня непевності або незгоди.
У випадку непевності і незгоди аудитор видає умовно-позитивний висновок.
У всіх випадках, коли аудитор складає висновок, який відрізняється від позитивного, він повинен дати описання усіх суттєвих причин його невпевненості і незгоди. Такі причини коротко наводяться в окремому розділі висновку з посиланням на розділ, де висловлюється негативний висновок або дається відмова від висновку.
Якщо аудитор виявив порушення, які впливають на законність функціонування або спричиняють збитки державі, засновникам або акціонерам, то він фіксує це в аналітичній частині аудиторського висновку. В цьому випадку аудитор надає час для усунення викритих порушень. Якщо порушення не виправлені, аудитор не має права надати позитивного висновку.
Якщо аудитор не має можливості на підставі наведених аргументів сформулювати висновок про фінансову звітність підприємства, він дає відмову від надання аудиторського висновку.
Окрім основних видів аудиторських висновків про перевірену фінансову звітність існують висновки спеціального призначення. Такі висновки складаються за результатами виконання спеціальних аудиторських завдань за ініціативою самого господарюючого суб'єкта або за дорученням правоохоронних органів.
Згідно з Національним нормативом №26, аудиторський висновок було складено у вільній формі, і в ньому присутні такі наступні розділи:
1) заголовок аудиторського висновку - говориться про те, що
аудиторська перевірка проводилась незалежним аудитором. Дається назва
аудитора або аудиторської фірми. Також наводиться повна назва підприємства,
яке перевірялося, та час перевірки [4];
2) вступ - міститься інформація про склад фінансової звітності та дату
її підготовки. Говориться також про те, що відповідальність за правильність
підготовки звітності покладається на керівництво підприємства, про
відповідальність аудитора за аудиторський висновок;
3) масштаб перевірки - цей розділ дає впевненість користувача у тому,
що аудиторська перевірка здійснена у відповідності з вимогами діючого
законодавства та нормами, що регулюють аудиторську практику. Говориться,
що перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості
про те, що фінансова звітність немає суттєвих помилок. Також говориться про
те, що під час перевірки бралось до уваги лише суттєві помилки, керуючись
принципом вибіркової перевірки. Також дається інформація про принципи
бухгалтерського обліку, які використовувалися на підприємствах у період
перевірки;
4) висновок аудитора про перевірену фінансову звітність - у цьому
розділі дається висновок про фінансову звітність, про її правильність в усіх
суттєвих аспектах;
5) дата аудиторського висновку -дата аудиторського висновку на день
завершення аудиторської перевірки. Дата на аудиторському висновку
проставляється в той самий день, коли керівництво підприємства підписує акт
прийому-передачі аудиторського висновку;
6) підпис аудиторського висновку - аудиторський висновок
підписаний директором аудиторської фірми або уповноваженою на це особою,
яка має відповідну серію сертифікату аудитора України на вид проведеного
аудиту;
7) адреса аудиторської фірми - вказана адреса місцезнаходження
аудиторської фірми та номер ліцензії на аудиторську діяльність.
Аудиторський висновок
про достовірність фінансової звітності за 2006 рік ТзОВ "Плющ"
Згідно Договору № АУ - 011/01 від 6 лютого 2007 р. між Аудиторською фірмою "Надія- АУДИТ" та ТзОВ "Плющ", надалі "КОМПАНІЯ", аудитором Джоголиком І.І.., Сертифікат № 003480, Аудиторської фірми "Надія - АУДИТ", яка здійснює свою діяльність на підставі Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2030, що ведеться Аудиторською палатою України, Рішення № 100 від 30.03.2001 р., проведена перевірка достовірності фінансової звітності Компанії за 2006 рік.
Відповідальність за фінансово-господарську діяльність та достовірність звітних даних несе керівництво компанії.
я в своїй діяльності керувався законодавством України у

 
 

Цікаве

Загрузка...