WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

поточним ремонтом обладнання 91/осн.ц. 66,65,
207
Акцептований рахунок підрядної організації, яка виконала ремонт основних засобів, які експлуатуються в заводоуправлінні 92 63
СумаПДВ 641 63
Оплачений рахунок підрядної організації з поточного рахунка 63 311
2.5. Аудит амортизаційних відрахувань
Характерною особливістю основних засобів є їх тривала участь у виробничому процесі із збереженням основних особливостей і первісної форми.
Однак із часом основні засоби втрачають свої споживчі й фізичні якості і зрештою, стають непридатними для використання.
Втрачаючи первісні якості, основні засоби переносять свою вартість на виробничу продукцію (роботи послуги). Цей процес забезпечується щомісячним (у податковому - щоквартальним) нарахуванням амортизації, від правильного нарахування якої залежить:
- правильність відображення зносу і залишкової вартості основних засобів;
- правильність визначення собівартості продукції (робіт, послуг);
- формування цін на власну продукцію (роботи, послуги);
- правильність визначення фінансових результатів;
- у податковому обліку - правильність визначення прибутку, що підлягає
оподаткуванню [19].
Враховуючи великий вплив амортизації на показники фінансової і податкової звітності, необхідно було уважно вивчити порядок нарахування амортизації у клієнта.
З урахуванням значних відмінностей побудови обліку основних засобів за бухгалтерським і податковим обліком було перевірено, що:
- податковий і бухгалтерський обліки основних засобів ведуться незалежно один від одного;
- амортизація нараховується за нормами податкового законодавства для цілей оподаткування;
- амортизація нараховується за вимогами П(с)БО 7 "Основні засоби" з метою відображення інформації в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;
- працівники бухгалтерії озброєні необхідними нормативними документами з бухгалтерського і податкового обліку основних засобів, з урахуванням змін і доповнень до них на момент здійснення господарських операцій;
- ведення податкового і бухгалтерського обліку в суб'єкта господарювання здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
Типова кореспонденція стосовно обліку амортизації основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Нарахування амортизації основних засобів використаних на виробництво конкретного виду продукції 23 131
Нарахування амортизації інших основних засобів цеху 91 131
Нарахування амортизації основних засобів господарського призначення 92 131
Нарахування амортизації основних засобів використаних для збуту продукції 93 131
Нарахування амортизації основних засобів соціальної сфери 94 131
2.6. Аудит правильності відображенні в обліку результатів переоцінки основних засобів
Така перевірка була здійснена на підставі вивчення документів, які містять її результати, і передбачала:
- перевірку відповідності записів в інвентарних картках(д 5) результатам здійсненої переоцінки;
- перевірку правильності бухгалтерських записів, які відображають
- результати переоцінки основних засобів в обліку;
- перевірку справедливої вартості об'єктів основних засобів;
- перевірку правильності встановлення індексу переоцінки;
- перевірку правильності розрахунку переоціненої вартості основних засобів і зносу.
У зв'язку з тим, що П(с)БО 7 не встановлює процедури переоцінки, не встановлює осіб, котрі повинні її здійснювати, не надає форми документа, в якому повинні відображатися результати переоцінки, ці питання повинні регулюватися наказом про облікову політику підприємства. Тому спочатку було визначено всі питання щодо переоцінки, які знайшли відображення в обліковій політиці клієнта, і перевірено фактичне їх дотримання [10].
Одним із найскладніших питань переоцінки було обгрунтування справедливої вартості. При його вивченні встановлено на підставі якої інформації встановлена справедлива вартість об'єктів і ким, чи не було відхилень (заниження або завищення вартості об'єктів).
Перевірка обгрунтування справедливої вартості об'єктів оформлялась в робочому документі за поданим зразком(д 6).У відомості переоцінки основних засобів до оцінено 8 обєктів переоцінено 5. Загальна сума справедливої вартості ОЗ становить 79700,00; первісна- 116200,00; первісна з урахуванням переоцінки122152,99; сума переоцінки становить 5952,99 знос до переоцінки становив-39775,00; з урахуванням переоцінки -42452,99; сума переоцінки становить 2677,99; залишкова вартість-76425,00; з урахуванням переоцінки -79700,00 ;сума переоцінки -3275,00 /зниженняціни-1400 дооцінка-4675/
Типова кореспонденція стосовно обліку переооцінки основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Сума дооцінки основних засобів 10 423
Одночасно на суму зносу 423 131
Сума уцінки основних засобів 975 10
Одночасно на суму зносу 131 10
Сума втрат від зменшення корисності основних засобів, оцінених за первісною вартістю 975 131,10
Одночасно на суму зносу 131 10
2.7. Аудит списання основних засобів
При вибутті основних засобів - я перевіряв дозвіл та порядок ліквідації основних засобів, а також бухгалтерські записи, які відображають ліквідацію, реалізацію, безоплатне передання основних засобів тощо незалежно від форми власності підприємства. Аудиторській перевірці підлягали операції із списання основних засобів. Основні засоби організацій вибувають унаслідок зносу, стихійного лиха, недостачі, розкрадань, реконструкції і заміни малоефективних об'єктів, а також продажу, безоплатної передачі та ін.
У процесі перевіркивстановлено причину списання об'єктів основних засобів, законність і доцільність цих операцій, порядок ліквідації основних засобів, які стали непридатними, повноту оприбуткування запасних частин, лому, інших матеріалів, отриманих від ліквідації об'єктів.Акт про списання ос новних засобів від 28,04,06р. списано повністю амортизований агрегат Гсина шия інвентарний номер 0602708001 2000року випуску рік введення в експлуатацію вересень 2201р. початкова вартість якого становить 6380,00.
Законність і доцільність операцій із вибуття основних засобів встановлено перевіркою первинних документів (актів списання, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур та ін.), даних аналітичного І синтетичного обліку.
Було вивчено всі акти на списання будівель, споруд, машин, обладнання та іншого майна організації. При цьому зверталась увага на дотримання встановлених форм цих документів, заповнення в них реквізитів, наявність мотивованих висновків комісії, підписи всіх членів комісії і керівника організації, який затверджує ці акти.
Шляхом проведення документальної перевірки по суті встановлено правильність кореспонденції рахунків за операціями, пов'язаними із будь-якими причинами списання основних засобів, та доцільність списання.
Типова кореспонденція стосовно обліку ліквідації, безкоштовної передачі та реалізації основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Передача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства 14 10
Одночасно знос переданих основних засобів 131 10
Одночасно сума різниці між залишковою

 
 

Цікаве

Загрузка...