WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

закуповує для виробничих потреб, складається з основної та допоміжних матеріалів (кришка, банка).
ТзОВ "Плющ" має одного замовника. Розрахунки за виготовлену продукцію здійснюються як готівковим так і безготівковим шляхом.
2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
2.1. Фактична перевірка основних засобів
Починаючи перевірку обліку основних засобів, аудитор повинен: ознайомитися з обліковою політикою підприємства в частині організації обліку основних засобів у ревізованому звітному періоді, її змінами в порівнянні з попереднім; виявити дату проведення останньої інвентаризації основних засобів, її результати; перевірити наявність наказів про створення на підприємстві постійно діючої комісії із списання основних засобів, про осіб, відповідальних за збереження основних засобів у місцях їх експлуатації, а також виявити, чи укладені з ними договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; впевнитися, що бухгалтерія веде картотеку основних засобів та інвентарні списки за конкретними матеріально відповідальними особами в комп'ютерному чи ручному варіанті; отримати інформацію про звільнених матеріально відповідальних осіб [19].
Отримана таким чином інформація на початку перевірки дасть змогу аудиторам отримати загальне уявлення про організацію обліку основних засобів на даному підприємстві й допоможе визначити питання, яким із них необхідно приділяти особливу увагу [17].
При фактичній перевірці була оцінена достовірність наданих підприємством-клієнтом результатів проведеної інвентаризації основних засобів.Згідно інвентаризаційного опису ,який проводився станом на 02,05,06р.комісією в складі голови комісії- Дорожин І.І. членів -Вершиніної А.А. в присутності М.В.О. змінних майстрів Бертука І.Д.,Курлута О.І.фактична наявність основних засобів становить 61084,00,що і відповідає даним бухгалтерського обліку. Було зроблено вибіркову перевірку записів в інвентаризаційних відомостях (описах(д 4) шляхом самостійного підрахунку окремих видів основних засобів. При необхідності можна було б провести вибіркову інвентаризацію основних засобів. При виявленні відхилень від наданих підприємством-клієнтом даних було надіслано листа відповідного змісту керівнику підприємства з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків. Результати розходжень оформлено у робочому документі. Надалі було проведено перевірку:
- відповідності даних аналітичного і синтетичного обліку за залишками на певну дату (за інвентаризаційними описами, картками), які
характеризують вартість основних засобів, що є на балансі на початок і на кінець періоду, який перевіряється;
- відповідності даних регістрів обліку за дебетом рахунка 10 і за кредитом рахунків:
46 - при надходженні об'єктів від засновників;Акт прийому передачі основних засобів від16,12,06р. на суму 464000,00 ,як внесок у статутний фонд.
15 - при введенні в експлуатацію об'єктів у результаті капітальних вкладень, закінчених будівництвом при підрядному способі, придбання об'єктів за плату та ін.
42 - при отриманні безоплатно переданих об'єктів основних засобів виробничого (невиробничого) призначення, модернізації, переоцінки;
- відповідності підсумків у регістрах обліку за кредитом рахунка 10 оборотам за дебетом кореспондуючих рахунків;
- підсумкових записів регістрів синтетичного обліку з записами Головної
книги за оборотами по рахунках 10, 13;
- залишкової вартості основних засобів за обліковими даними на початок і кінець звітного періоду (сальдо рахунка 10 мінус сальдо рахунка 13 Головної книги) і перевіряється відповідність отриманих оцінок даним фінансової звітності.
Типова кореспонденція стосовно обліку результатів інвентаризації основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Виявлені та оприбутковані надлишки основних засобів 10 746
На суму виявленої недостачі основних засобів, списаних по залишковій вартості 976 10
Одночасно на суму зносу списаних основних засобів 131 10
На суму недостачі при виявлені винних осіб 375 746
На суму різниці між обліковими цінами і цінами, розрахованими для стягнення з винних осіб, яка перераховується до бюджету 746 642
Відшкодування сум недостачі основних засобів винуватими особами 30,31 375
Стягнення недостачі основних засобів із заробітної плати 661 375
Переведення МШП до основних засобів 10 112
Одночасно на суму зносу МШП 132 131
Переведення основних засобів до складу МШП 112 10
Одночасно на суму зносу основних засобів 131 132
2.2. Аудит оцінки основних засобів
Одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних засобів є перевірка правильності їх оцінки. Основні засоби враховуються в натуральній І вартісній формах. Здійснюючи вартісну оцінку основних засобів, підприємству необхідно виходити з того, що об'єкт основних засобів визнається активом у випадку, якщо Існує ймовірність того, що підприємство буде отримувати в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням цього об'єкта, і його вартість може бути достовірно визначена. Тому при визначенні вхідного сальдо по статті балансу "Основні засоби станом на 1 січня поточного року" необхідно списувати застарілі основні засоби, а також ті, які не відповідають визначенню активів, із віднесенням їх вартості на зменшення нерозподіленого прибутку. Основні засоби, які будуть визнані непридатними для використання протягом звітного періоду, повинні бути списані на затрати цього періоду за їх залишковою вартістю. Аудитор також повинен упевнитися в тому, що основні засоби, які за даними бухгалтерського обліку повністю зношені, тобто з нульовою вартістю, але можуть у майбутньому принести певну економічну вигоду, переоцінені до їх справедливої вартості й відображені в складі необоротних активів підприємства-клієнта.
Згідно з П(с)БО 7 придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісна вартість - це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення)необоротних активів [17].
Важливим завданням була перевірка правильності формування первісної вартості основних засобів.
У п. 8 П(с)БО 7 визначено, що первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:
- суми, сплаченої постачальникам активів і підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- суми реєстраційних зборів, державного мита й аналогічних платежів, які
здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт
основних засобів;
- суми ввізного мита;
- витрат на установку, монтаж, налагодження основних засобів;
- інших витрат, безпосередньо пов'язаних із доведенням основних засобів
до стану, в якому вони придатні для використання Із запланованою
метою.
Також було звернуто увагу на ті основні засоби, які були придбані за рахунок кредиту банку або інших фінансових установ (повністю або частково). У відповідності з П(с)БО 7 проценти за кредитами на придбання (створення) основних засобів не входять до їх первісної вартості, а

 
 

Цікаве

Загрузка...