WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

етапом є перевірка вартості інвентарних об'єктів по кваліфікаційних групах та відповідних субрахунків і робиться порівняння цих даних із залишками по рахунках 10, 11, 12, 13, 15 та даних по Головній книзі і балансі.
Наступним етапом перевірки є контроль правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій по надходженню , амортизації та вибуттю основних засобів:
а) аудитор контролює правильність введення об'єктів в ксплуатацію
згідно із первинними документами, а також відображені в обліку витрат на
придбання об'єктів і їх списання.
б) при створенні основних засобів шляхом будівництва при підрядному
способі, аудитор перевіряє підрядний договір; при господарському способі
будівництва аудитор перевіряє кошториси на будівельно-монтажні роботи та
відповідні витратні документи.
в) при перевірці правильності вибуття основних засобів аудитор звертає
увагу на первинну вартість об'єкта, що вибуває , суму нарахованого зносу ,
залишкову вартість та причини вибуття об'єкту, а також результати від
списанні об'єкта.
На наступному етапі перевірки аудитор має зосередити свою увагу на перевірці правильності і своєчасності нарахування амортизації, зносу. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів [15].
Дальше я перевірив переоцінку і дооцінку основних засобів.
1.4. Особливості нормативної бази операцій з наявності та руху основних засобів
Проводячи аудит основних засобів необхідно користуватися наступними основними нормативними документами, діючими в Україні, і які повинні застосовувати на всіх підприємствах при організації бухгалтерського обліку:
1. Закон України "Про бухгалтерський облік и фінансову звітність" № 996-ХІУ від 16.07.99 - визначає загальні принципи ведення бухгалтерського обліку.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом
Мінфіну України № 291 від 30.11.99 р. і зареєстрований у Міністерстві
юстиції України за № 892/4185 від 21.12.99 р. - визначає методологію обліку
в усіх сферах економічної діяльності.
3. Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 893/4186 від 21.12.99 р.).
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджений наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27,02-2000 р.) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.
8. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів від 11 серпня 1994 р. № 69 (із змінами і доповненнями).
9. Положення "Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" (затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88) - регламентує порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах.
10.Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" № 352 від 29.12.95 р. (зі змінами і доповненнями), який визначає первинні документи, що оформлюються при надходженні основних засобів на підприємстві.
11.Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку" від 29.12.2000 р. № 356 (зі змінами і доповненнями) у якому даються форми 8 журналів, що замінили звичайні для бухгалтера журнали-ордери.
12.1нструкція "Про порядок визначення розмірів збитків від крадіжок, недостачі, знищення (пошкодження) матеріальних цінностей", затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 22.01.96.
1.5. Економічна характеристика діяльності ТзОВ "Плющ"
Предметна область аудиторського дослідження охоплює всю інформацію, яка стосується основних засобів, враховуючи і ту, яка виходить за межі бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
В першу чергу аудитору необхідно ознайомитися з обліковою політикою підприємства. В складі інформації про облікову політику суб'єкта господарювання в бухгалтерській звітності підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація :
- про способи оцінки об'єктів основних засобів, придбаних в обмін на
інше майно, яке відрізняється від грошових коштів;
- про зміну вартості основних засобів, у якій вони прийняті до
бухгалтерського обліку (враховуючи випадки добудови, дообладнання, реконструкції і часткової ліквідації);
- про прийняті суб'єктом господарювання строки корисного використання об'єктів основних засобів;
- про об'єкти основних засобів, вартість яких не погашається;
- про об'єкти основних засобів, наданих і отриманих за договором оренди;
- про способи нарахування в бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань по окремих об'єктах основних засобів;
- інші питання.
Загальна характеристика підприємства на якому було проведено аудиторську перевірку: ТзОВ "Плющ" було створено у 2000 році на базі ВАТ "Консервний завод". Основна діяльність товариства направлена на виробництво різноманітних консервних виробів великого асортименту.
Структура підприємства складається з таких підрозділів: виробничий цех; склад готової продукції; тарний склад; механічна група; охорона; адмінперсонал.
Виробничий цех займається заготівлею сировини та виробництвом продукції. Робота складу готової продукції полягає не тільки у зберіганні готової продукції, а й її етікеровкою , упаковкою для подальшої її реалізації. Тарний склад займається забезпеченням тари для готової продукції.Механічна група здійснює обслуговування як технологічного процесу так і підприємства в цілому. Охорона здійснює нагляд за забезпеченням порядку на території товариства та охоронну діяльність в цілому. Адмінперсонал в загальному здійснює керівництво товариством для його ефективної роботи.
Валовий дохід товариства за рік складає 487 тис .грн. ,вт.ч. ПДВ 81,2 тис грн.чистий дохід становить 405,8 тис грн.Сума річних витрат становить 404,3 тис. грн. в тому числі матеріальні витрати становлять 204,3 тис грн. Витрати на оплату праці -120 тис грн.Нарахування на заробітну платню-44 тис.грн амортизація основних засобів- 34 тис.грн інші операційні витрати-2 тис.грн
В ТОВ "Плющ" працює 15 працівників їх середньомісячна заробітна платня становить 0,667 грн
Сировина , яку підприємство

 
 

Цікаве

Загрузка...