WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

робочі та продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліорація земель і водойми, інші основні засоби.
До невиробничих основних засобів належать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення.
За використанням основні засоби поділяються на:
- діючі - всі основні засоби, що використовуються у господарстві;
- недіючі - ті, що не використовуються у даний період часу у зв'язку з
тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів;
- запасні - різне устаткування, що знаходиться в резерві й призначене для зміни об'єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються.
За ознакою належності основні засоби поділяють на:
- власні - ті, що можуть складатися із Статутного (пайового, акціонерного) капіталу, додаткового капіталу з відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, цільового фінансування і цільових надходжень.
- орендовані - основні засоби, що показуються у балансі орендодавця, тим самим включається можливість подвійного обліку одних і тих самих засобів.
Ще основні засоби, згідно Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" групуються за натурально-матеріальним складом і для потреб бухгалтерського обліку класифікуються за дев'ятьма групами (рахунками):
№ Субрахунки (рахунки другого порядку)
групи Код Назва
Основні засоби (рахунок 10)
1 101 Земельні ділянки
2 102 Капітальні витрати на поліпшення земель
3 103 Будинки, споруди та передавальні пристрої
4 104 Машини та обладнання
5 105 Транспортні засоби
6 106 Інструменти, прилади та інвентар (меблі)
7 107 Робоча і продуктивна худоба
8 108 Багаторічні насадження
9 109 Інші основні засоби
1.2. Мета, завдання та джерела аудиту основних засобів
Основним завданням і метою аудиту основних засобів є:
1) необхідно впевнетись в тому що необхідні активи підприємства включені до складу основних засобів і вони дійсно наявні;
2) впевнетись у правильності розподілу основних засобів за відповідними групами;
3) перевірити правильність визначення та відображення в обліку і фінансовій звітності оцінки основних засобів;
4) встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття;
5) перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів;
6) перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення;
7) перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів;
8) контроль за збереженням основних засобів;
9) перевірка правильності проведення індексації основних засобів;
10) підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами;
11) встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати [18].
При проведенні аудиту бухгалтерського обліку основних засобів у суб'єкта господарювання аудитор повинен використовувати такі доказові джерела інформації:
1. Первинні документи з обліку основних засобів:
- "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"(д 1). Ця форма застосовується підприємствами для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, введення їх в експлуатацію, внутрішнього переміщення, а також передачі основних засобів за плату, без оплати і за договорами оренди іншим юридичним або фізичним особам;
- "Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів"(д 2), який застосовують при виконанні ремонтних робіт як власними силами підприємства, так і сторонніми організаціями;
- "Акт на списання основних засобів"(д 3). Цей документ складають підприємства у разі повної або часткової ліквідації основних засобів (крім автотранспортних), внаслідок їх зносу, аварійного стану, розкрадання і в інших випадках;
- "Акт на списання автотранспортних засобів". Застосовується бухгалтерією підприємства для списання окремого об'єкта або групи об'єктів основних засобів. Підставою для відображення операцій в інвентарній картці слугують записи у всіх вищезгаданих формах актів [18].
2.Облікові регістри синтетичного обліку необоротних активів (відомості, журнали, книги).
3. Інвентаризаційні відомості, які свідчать про фактичний стан і наявність необоротних активів.
4. Рахунки Головної книги, призначені для обліку необоротних активів і їх зносу.
5. Бухгалтерський баланс звітного періоду
6. Звіт про фінансові результати (в частині фінансових результатів від ліквідації, продажу основних засобів, амортизація як елемент операційних
витрат).
7. Звіт про рух грошових коштів (розділ 2).
8. Примітки до фінансової звітності.
9. Фінансова звітність за попередній період.
10. Результати опитування і анкетування керівництва підприємства з питань збереження, використання, обліку основних засобів.
11. Документація внутрішнього аудитора з контролю за необоротними
активами.
12. Відповіді на запит від постачальників основних засобів або підрядників.
13. Робочі документи і звіт попереднього аудитора.
14. Контракти, угоди про оренду, страхові поліси.
15. Кошториси і плани ремонтів основних засобів.
16. Розрахунки амортизаційних відрахувань по основних засобах.
17. Наказ про облікову політику в частині обліку основних засобів, і
1.3. Послідовність проведення аудиту
На початку проведення аудиторської перевірки я проаналізував стан бухгалтерського обліку основних засобів, форм ведення та способи відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Першим етапом перевірки є аналіз проведених інвентаризацій, тобто аудитор ретельно перевіряє своєчасність, повноту і якість проведення інвентаризації та правильність відображення її результатів в інвентарних описах та порівняльних відомостями.
Крім того перевіряється як визначена та відображена в обліку завдана шкода МВО в результаті нестачі та чи є наявність письмової згоди на відшкодування завданих збитків.
Наступним етапом аудиту є дослідження правильності оцінки відображення в обліку основних засобів залежно від джерел їх надходження :
- придбані, створені основні засобизараховуються на баланс за первісною вартістю;
- безоплатно отримані основні засоби - за справедливою вартістю на дату отримання;
- основні засоби внесені до статутного капіталу - за погодженою із засновниками справедливою вартістю;
- основні засоби отримані в обмін на подібний об'єкт - за залишковою вартістю переданого об'єкта;
- основні засоби придбані в обмін на інші об'єкти - за справедливою вартістю;
- об'єкти передані до основних засобів з оборотних активів - за собівартістю.
Наступним

 
 

Цікаве

Загрузка...