WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота


Курсова робота
Аудит основних засобів
ПЛАН
Вступ…………………………..……………………………………………3
1.Теоретичні основи проведення аудиту основних засобів…………….5
1.1 Основні засоби підприємств та їх класифікація ................................ 5
1.2. Мета, завдання та джерела аудиту основних засобі………………...8
1.3. Послідовність проведення аудиту…………………………………..10
1.4. Особливості нормативної бази операцій з наявності та руху основних засобів…………………………………………….…………………..12
1.5.Економічна характеристика діяльності ТзОВ "Плющ"……...…….13
2. Загальна методика проведення аудиту основних засобів….………..16
2.1. Фактична перевірка основних засобів ……………….………….. 16
2.2. Аудит оцінки основних засобів…………………………….……… 18
2.3. Аудит надходження основних засобів………………………...……20
2.4. Аудит витрат на ремонт………………………………………….….22
2.5. Аудит амортизаційних відрахувань………………………..……….23
2.6. Аудит результатів переоцінки основних засобів…………………..25
2.7. Аудит списання основних засобів………………………………….26
3. Узагальнення результатів аудиту……………………………………..29
Висновок…………………………………………………………………..33
Список використаної літератури………………………………..……….35
Додатки
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки виникає необхідність вдосконалення системи облікової інформації, яка є необхідна для прийняття управлінських рішень, і це пов'язано з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також в організації та управлінні виробництвом.
Реформування бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн.
Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки вкрай потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали достовірну і повну інформацію про майно, грошове та фінансове становище, результати роботи, а також про процеси формування їх як на своєму підприємстві, так і у партнерів за попередніми даними. Таку інформацію забезпечує тільки система бухгалтерського обліку і аудиту.
Виникнення і становлення аудиту обумовлене життєвою, економічною необхідністю незалежного, об'єктивного контролю діяльності підприємств недержавних форм власності і підтвердження достовірності представленої звітності для користувачів. Тому з кожним роком аудиторська діяльність в цілому викликає все більший інтерес і увагу підприємців, комерсантів, банкірів та інших користувачів облікової інформації.
Через позбавлення можливості самостійно впевнитись у тому, що всі численні операції підприємства законні та правильно відображені у звітності, власники та кредитори постійно відчувають потребу у послугах аудиторів.
Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництв і відповідних матеріальних умов. Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства. Тому роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії "основні засоби".
Так як роль основних засобів дуже важлива на кожному підприємстві, то і їх аудит є важливим етапом перевірки звітності підприємства. Мета курсової роботи - розглянути теоретичні та методологічні основи проведення аудиту основних засобів.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Основні засоби підприємств та їх класифікація
Основним документом, що визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" [10].
Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами та іншими юридичними особами всіх форм власності, крім бюджетних установ.
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк використання яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік [13].
Об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначень, що мають для обслуговування загальні пристосування , приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, комплекс - певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.
Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримує в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.
Для чіткого обліку основних засобів необхідно насамперед їх правильно класифікувати.
В Україні основні засоби можна згрупувати за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за використанням, за ознакою належності, за натурально матеріальним складом і з функціональним призначенням розрізняють:
- виробничі - основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню, що діють у сфері
матеріального виробництва;
- невиробничі - основні засоби, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва й призначені в основному для
обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб трудящих,
які використовуються у невиробничий сфері.
За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв'язку тощо. Більша частина основних засобів належить до галузі "Промисловість". Вона безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності (ведення підсобного сільського господарства, будівельно-монтажні роботи, утримання дитячих установ тощо) зумовлює необхідність обліку основних засобів, що належать до інших галузей господарства, які перебувають на балансі промислового підприємства, належать до галузі "Будівництво", підсобного сільського господарства - до галузі "Сільське господарство" тощо.
У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку основні засоби промислових підприємств поділяються на промислово-виробничі, виробничі основні засоби інших галузей народного господарства та невиробничі.
До промислово-виробничих основних засобів належать: будови, споруди, передавальніпристрої, машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні, й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничій інвентар та приладдя, господарський інвентар,

 
 

Цікаве

Загрузка...