WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит необоротних активів - Курсова робота

Аудит необоротних активів - Курсова робота

операцій з необоротними активами здійснюється на підставі наступних первинних документів (табл. 1).
Табл. 1 Документування оперцаій з необоротними активами.
Шифр та назва рахунку Документи
10 "Основні засоби" Накладні; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення); акти списання (ліквідації); довідки; акти переоцінки; рахунки-фактури; контракти; орендні угоди; страхові поліси; інвентарні картки обліку; описи інвентарних карток; інвентарні списки; паспорти з технічними характеристиками інвентарних об'єктів; акти інвентаризації та порівняльні відомості за результатами інвентаризації. Підставою для обліку нематеріальних активів, крім зазначених документів, е патенти і свідоцтва
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос необоротних активів" Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" Документи приймання-передачі цінних паперів; документи приймання-передачі внесків у спільну діяльність; свідоцтва на суми здійснених внесків в інші підприємства; виписки банку; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; платіжні доручення; засновницькі договори; договори купівлі-продажу цінних паперів
15 "Капітальні інвестиції" Акти введення в експлуатацію; акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів; дефектні акти; акти виконаних робіт по ремонту основних засобів; кошториси та угоди на капітальний ремонт, технічне обслуговування основних засобів підрядними організаціями
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" Договори позики; векселі; договори фінансової оренди
17 "Відстрочені податкові активи" Довідки (розрахунки) бухгалтерії
18 "Інші необоротні активи" Довідки (розрахунки) бухгалтерії
19 "Негативний гудвіл" Довідки (розрахунки) бухгалтерії
Перелік типових форм первинної документації, якими оформ;
операції з руху основних засобів, інших необоротних, матеріальн нематеріальних активів, наведено в табл. 2.
Таблиця 2. Первинні документи з обліку основних засобів, необоротних
матеріальних та нематеріальних активів
№ з/п Форма документа Назва документа Примітки
1 ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Складається на кожний об'єкт окремо, декілька- лише в тому випадку, коли об`єкти однотипні, мають однакову вартість і прі одночасно на відповідальне зберігання однією ж особою
2 ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремон-тованих, рекон-струйованих та модернізованих об'єктів Зазначаються технічна характеристика первісна вар-іість об'єкту. Актом такої форми оформлюється приймання завершених робіт добудови, реконструкції або модернізації основних засобів
3 ОЗ-3 Акт списання основних засобів
Після ліквідації основних засобів і скла. актів на списання основних засобів пе примірник передається до бухгалтерії, де на підставі робиться запис до інвентарного сі основних засобів
4 ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів
Складається в двох примірниках, підписується членами комісії, затверджується керіві підприємства або уповноваженою на це особою
5 ОЗ-5 Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини Складається при встановленні, запуску і д тажу будівельної машини, взятої наш Підписується представником машинопрокатної бази та механіком будівельної дільниці
6 ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів
Здійснюються записи на підставі актів прийм передачі основних засобів та акту спи основних засобів: для обліку окремих об основних засобів; для групового обліку одноп об'єктів основних засобів, які надійіш експлуатацію в одному календарному місяці і мають одне і те ж виробничо-господа призначення, технічну характеристику і вартість правило, заповнюється в одному примірниі знаходиться в бухгалтерії
7 ОЗ-7 Опис інвентарних карток з обліку основних засобів Застосовується для реєстрації інвентарних ка Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії
8 ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів Застосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику
9 ОЗ-9 Інвентарний список основних Застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за мате-ріально відповідальними особами. Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними записам в інвентарних картках обліку основних засобів
10 ОЗ-25,
ОЗ-15,
ОЗ-16 Розрахунок амортизації основних засобів Використовується при нарахуванні зносу основних засобів
Аудитору необхідно знати порядок відображення необоротних активів в облікових регістрах та фінансовій звітності (табл. 3).
Таблиця 3. Відображення необоротних активів в облікових регістрах та
фінансовій звітності
Шифр Регістри обліку
Номер рядка в Балансі
(ф. № 1) Номер рядка в Примітках до річної фінансової звітності (ф.№5)
10 "Основні засоби"
Журнал 4
031 100-180
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
190-260
12 "Нематеріальні активи" Журнал 4 відомість 4.3
015
010-080
13"Знос необоротних
активів" Журнал 4
012,032 010-260
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" Журнал 4 відомість 4.2
040,045
350-420
15 "Капітальні інвестиції'" Журнал 4 відомість 4.1
020
280-340
16 "Довгострокова дебі-торська заборгованість" Журнал 3 відомість 3.2
050
940-950
17 "Відстрочені податкові активи"
Журнал 3
060
18 "Інші необоротні активи"
Журнал 4
070
170
1 9 "Негативний гудвіл" 070 070
1.4. Методи аудиту необоротних активів
До методів аудиту відносять: фактичну перевірку, документальну перевірку, підтвердження, спостереження, обстеження, опитування, перевірку механічної точності, аналітичні тести, сканування, обстеження, спеціальну перевірку, зустрічну перевірку.
Під фактичною перевіркою розуміють перевірку кількісного і якісного стану об'єктів, який встановлюється шляхом обстеження, огляду, обчислення, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу та інших способів перевірки фактичного стану активів.
Документальна перевірка - це перевірка документів і записів, яка може бути формальною, арифметичною та по суті.
Формальна перевірка полягає у візуальній перевірці правильності записів усіх реквізитів, у виявленні безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті і цифрах, у перевірці достовірності підписів посадових і матеріально відповідальних осіб.
Арифметична перевірка документів полягає в перевірці правильності розрахунків у документах, облікових регістрах і звітних формах.
Перевірка документів по суті дозволяє встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку та включення до статей затрат та доходів
Підтвердження полягає в одержанні письмової відповіді від клієнта або третіх осіб з метою підтвердження точності інформації (наприклад, підтвердження дебіторської заборгованості).
Спостереження дає можливість одержати загальну характеристику можливостей клієнта на підставі візуального огляду.
Обстеження - ие особисте ознайомлення з предметом дослідження. Наприклад, обстеження місць зберігання

 
 

Цікаве

Загрузка...