WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит необоротних активів - Курсова робота

Аудит необоротних активів - Курсова робота

процеси і явища, їх кількісна характеристика і оцінка економічних об'єктів - ресурсів, продукції, прибутку.
Об'єкт аудиторської діяльності - це взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні, технологічні та інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан якої може бути оцінений кількісно і якісно. У даному випадку об'єктом дослідження є необоротні активи.
Основні засоби є сукупністю засобів праці, які функціонують у натуральній формі протягом кількох років у сфері матеріального виробництва або нематеріальної сфери, які відповідно до бухгалтерських звітів включені до складу основних засобів. У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).
Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їхню первісну вартість.
До основних засобів відносяться предмети вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з терміном експлуатації більше одного року. З 1 липня 2000 р. до основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання та експлуатації яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Основними завданнями і метою аудиту необоротних активів є встановлення:
1. Правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнього переміщення і вибуття.
2. Перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу (нарахування амортизації) основних засобів.
3. Контроль за витратами на капітальний ремонт.
4. Перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в тому числі ліквідації) основних засобів.
5. Контроль за збереженням основних засобів.
6. Перевірка правильності проведення індексації основних засобів.
1.2. Огляд законодавчої і нормативної бази з аудиту необоротних активів
Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативними актами. Нормативними актами називають письмові документи, що приймаються уповноваженими органами держави, які встановлюють, вносять зміни або відміняють норми права.
З метою правильного використання нормативних актів при проведенні аудиту аудитори повинні чітко розуміти компетенцію та положення органу, який видав відповідний нормативний акт в системі правотворчих органів держави, а також розуміти характер самих актів та їх дію в залежності від територіального розміщення клієнта та часу здійснення дії чи події, що відбулась.
Аудитору важливо знати, що нормативні акти знаходяться між собою в суворій ієрархічній підпорядкованості, від якої залежить юридична сила того чи іншого нормативного акта. Видавати їх мають право суворо встановлені законом органи.
В залежності від спрямованої дії нормативні акти можуть бути індивідуального впливу (вирок суду, наказ керівника клієнта щодо відповідного працівника і т.д.) та загального характеру. Аудитор повинен більше уваги приділяти нормативним актам, які носять загальний характер, направлені на регулювання відповідних суспільних відносин і неодноразово застосовуються.
Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудиту. Нормативна база, що використовується для організації перевірок, поділяється на зовнішню і внутрішню.
Зовнішня нормативна база - відповідні закони, постанови, накази, інструкції, положення, методичні матеріали з обліку та звітності, з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національні нормативи аудиту.
Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірність відображення господарської операції, відповідність ведення обліку та фінансової звітності, проведення аналізу, складання висновку. Внутрішня нормативна база - це облікова політика суб'єкта, різні методичні, інструкційні та розпорядчі документи з організації фінансово-господарської діяльності на конкретному
Джерелами інформації для аудиту основних засобів є:
1. Баланс (форма № 1).
2. Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2).
3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3).
4. Синтетичні регістри обліку основних засобів (Головна книга, журнал-ордер № 13).
5. Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів.
Нормативна база, яка регулює функціонування основних засобів, складається з таких законодавчих та нормативних документів.
1. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності", затверджене Постановою КМУ № 250 від 3 квітня 1993 р., втратили чинність з 1 січня 2000 р.
2. Вказівки "Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну України № 25 від 07.05.93 р., втратили чинність з 1 січня 2000 р.
3. Положення "Про порядок визначення зносу та віднесення амор-тизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)", затверджене Постановою КМУ № 1075 від 06.09.96 р. Чинність його припинена згідно з Постановою КМУ № 1568 від 28.12.96 р. до прийняття законодавчих актів з оподаткування.
4. "Норми амортизації на повне відновлення основних засобів", затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.90 р. № 1072.
5. "Порядок проведення індексації балансової вартості основних засобів підприємств, організацій і установ станом на 1 квітня 1996 року", затверджений наказом Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну № 148/64/103/563 від 23.05.96 р.
6. "Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності збільшення балансової вартості основних фондів на суму витрат, пов'язаних із закінченим капітальним ремонтом", затверджений наказом Мінфіну від 14.06.96 р. № 120. 7. Постанова КМУ "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" від 16.05.96 р. № 523.
8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.
9. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджений Постановою Верховної Ради України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
10. "Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів", затверджена наказом Мінфіну України від 24.07.97 р. № 159, втратила чинність з 1 липня 2000 р.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
1.3. Задачі і джерела інформації аудиту необоротних активів
Джерелами інформації для аудиту операцій з необоротними активами є:
1. Наказ про облікову політику підприємства з відповідними додатками.
2. Первинні документи з обліку необоротних активів (табл. 1,2)
3. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку необоротних активів .
4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5. Звітність (табл. 3)
Облік

 
 

Цікаве

Загрузка...