WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

змінами та доповненнями.
7. П(С)БО 2 "Баланс" від 21.03.1999 №87.
8. П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене Наказом МФУ від 10.08.2000 №193.
9. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В., Пархоменко В. М. Облік і аналіз зовнішньое-кономічної діяльності: Підручник. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2001. - 544 с.
10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид, випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
11. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с.
Додатки
Додаток А. Документи, що оформлюються при здійсненні зовнішньоторговельних операцій
Додаток Б. Статті балансу, що підлягають перерахунку на день складання звітності
Додаток А
Документи, що оформлюються при здійсненні зовнішньоторговельних операцій
Документи з підготов-ки товару до відванта-ження o Заява на фрахтування
o Заява на свідоцтво про огляд
o Інструкція по маркуванню
o Інструкція по відправленню
o Доручення на відвантаження
o Повідомлення про готовність до відправлення й про від-правлення
o Дозвіл на постачання o Свідоцтво про огляд
o Повідомлення про розподіл документів
o Наряд на вивіз зі складу
o Наряд на внутрішнє транспортування
o Таблиця фрахтування
o Ліцензія експортнаімпортна
Комерційні документи o Рахунок-фактура
o Рахунок-специфікація
o Попередній рахунок
o Проформа-рахунок
o Специфікація
o Технічна документація
o Протокол випробувань o Пакувальний лист
o Сертифікат якості
o Гарантійні зобов`язання або гарантійний лист
o Дозвіл на відвантаження (дору-чення)
Документи по розра-хунково-банківських операціях o Заява на віддачу валютної ліцензії
o Платіжне доручення
o Заява на банківський переказ
o Банківський переказ
o Заява на банківську гарантію
o Банківська гарантія
o Гарантія оферти
o Гарантія виконання
o Гарантія авансу
o Гарантія платежу на випадок виконання
o Повідомлення про інкасовий розрахунок
o Заява на банківську тратту
o Банківська тратта
o Чек
o Інкасове доручення o Гарантійний лист за товарним акредитивом
o Заява на документарний акредитив
o Документарний акредитив
o Повідомлення про відкриття акредитиву
o Повідомлення про прийняття акредитиву
o Повідомлення про розрахунок по акредитиву
o Повідомлення про переказ акре-дитиву
o Заява про зміну акредитиву
o Повідомлення про зміну акредитиву
o Боргове зобов`язання
o Податкова декларація
o Вексель
Страхові документи o Страховий поліс
o Страховий сертифікат
o Страхова премія
o Страхове повідомлення o Страхове оголошення
o Рахунок страховика
o Відкритий ковернот
Транспортні докумен-ти o Доручення на відвантаження
o Експедиторська інструкція
o Повідомлення експедитором агента імпортера
o Рахунок експедитора
o Експедиторське посвідчення про транспортування
o Ордер на видачу товару
o Перепустка на товар
o Розписка в отриманні товарів o Повідомлення про відправлення
o Складська розписка експедитора
o Товароскладська квитанція
o Ордер на обробку вантажів
o Документи на портові збори
o Експедиторське посвідчення про отримання вантажу
o Повідомлення експедитором експортера
Транспортно-експедиторські доку-менти o Коносамент
o Штурманська розписка
o Чартер, чартер-партія
o Чартерний (фрахтовий) коноса-мент
o Адендум
o Бернс-нот
o Букінґ-нот
o Делівері-ордер
o Відвантажувальна специфікація
o Таймшит
o Акт огляду комплектності й пакування
o Морська накладна
o Комерційний акт
o Фрахтовий рахунок
o Повідомлення про надходження вантажу
o Повідомлення про виникнення перепон у постачанні вантажу
o Повідомлення про постачання (вантажу)
o Фрахтовий маніфест o Комерційний графік
o Розписка доку
o Залізнична накладна
o Дорожня відомість
o Авіовантажна накладна
o Автодорожна накладна
o Річкова накладна
o Універсальний транспортний документ
o Документ змішаного транспортування
o Розписка в отриманні вантажу
o Гарантійний лист
o Підтвердження на фрахтування тоннажу
o Фрахт (плата за транспортування)
o Повідомлення про виникнення перешкод у транспортуванні ван-тажу
o Вантажний маніфест
o Контейнерний маніфест
o Мертвий фрахт
Митні документи o Митна декларація
o Митний тариф
o Експортні й імпортні ліцензії
o Декларація митного контролю (експорт)
o Декларація митного контролю (імпорт)
o Заява на видачу валютної ліцензії
o Валютна ліцензія
o Податкова декларація (податок на додану вартість)
o Вантажна декларація
o Декларація про негайне митне вивільнення
o Митне повідомлення про поста-чання
o Декларація про небезпечні ван-тажі
o Маніфест
o Сертифікат реєстрації контракту
o Заява на видачу Сертифікату на експорт стратегічно важливих сировинних товарів
o Вантажно-митна декларація
o Сертифікат про безпечність товару
o Паспорт угоди
o Свідоцтво про огляд
o Консульська фактура o Сертифікат (свідоцтво) про походження товару
o Сертифікат
o Заява на сертифікат про похо-дження товару
o Декларація про походження товару
o Заява на свідоцтво про контроль якості товару
o Сертифікат якості (відповідності)
o Заява на свідоцтво про огляд
o Статистичний документ (експорт)
o Статистичний документ (імпорт)
o Декларація про товари для мит-ного транзиту
o Транзитне гарантійне свідоцтво
o Заява на ліцензію на митного перевізника
o Ліцензія на здійснення діяльності в якості митного перевізника
o Реєстраційна картка митного перевізника
o Ліцензія на здійснення діяльності в якості митного брокера
o Акт експертизи походження товару
Додаток Б
Статті балансу, що підлягають перерахунку на день складання звітності
АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Код рядка Назва статті Код рядка
Довгострокові фінансові інвестиції 040,
045 Довгострокові кредити банків 440
Довгострокова дебіторська заборго-ваність 050 Інші довгострокові фінансові зо-бов`язання 450
Дебіторська заборгованість за това-ри, роботи, послуги 160 Інші довгострокові зобов`язання 470
Короткострокові кредити банків 500
Дебіторська заборгованість з нара-хованих доходів 190 Поточна заборгованість за довго-строковими зобов`язаннями 510
Векселі видані 520
Інша поточна дебіторська заборго-ваність 210 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні фінансові інвестиції 220 Поточні зобов`язання за розрахун-ками з учасниками 590
Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті 240 Інші поточні зобов`язання 610

 
 

Цікаве

Загрузка...