WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

основних засобів, нематеріальних активів) і отримання робіт і послуг при включенні у вартість цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності з застосуванням валютного курсу на дату виплати авансу.
Іншими словами, вартість отриманих у рахунок погашення попередньої оплати немонетарних активів визначається перерахунком вартості фактично отриманих немонетарних активів (але не більше попередньо оплачених) за валютним курсом на дату здійснення попередньої оплати (на дату Перерахування авансу). Така вартість є історичною собівартістю отриманих немонетарних активів. Вартість отриманих немонетарних активів понад попередньо оплачену визначається із застосуванням валютного курсу на дату визнання їх активами. Якщо немонетарних активів отримано менше, ніж попередньо сплачено, і їх отримання вже не передбачається, а сума залишку попередньої оплати (авансу) підлягає поверненню грошима, то дебіторська заборгованість (у сумі залишку авансу) підлягає перерахунку за валютним курсом на кожну дату балансу (поки не відбудеться одержання грошей) і на дату її погашення (зарахування грошей на рахунок у банку).
Таким чином:
" у бухгалтерському обліку необхідно чітко відстежувати суми іноземної валюти, перераховані у вигляді авансів, і відокремлювати їх від проведення наступної оплати. Для цього використовується рахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами";
" валютна складова бухгалтерської первісної вартості товарів визнача-ється виходячи з курсу валюти на дату сплати авансу;
" розрахована таким чином первісна вартість товарів бере участь у обліку приросту (зменшення) товарно-матеріальних цінностей після їх оприбуткування на баланс. Це може мати позитивні наслідки, оскільки за дозволені для поставки товарів за імпортом 90 днів курс валюти може зростати, а отже, валові витрати будуть коригуватися на меншу суму;
" для того, щоб не вийшло бухгалтерського розриву між вартістю товарно-матеріальних цінностей, що оприбутковуються, і відображуваною заборгованістю щодо них, на кожну дату балансу немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю й зарахування яких на баланс пов`язане з операцією в іноземній валюті, відображається за валютним курсом на дату здійснення операції. Отже, на відміну від монетарних статей дебіторська заборгованість у валюті, що утворилася в результаті здійснення передоплати за товари (роботи, послуги) на дату балансу відображається за курсом, що діяв на момент перерахування авансу;
" бухгалтерські первинні документи не відповідають записам по рахунках. Так, у вантажній митній декларації відображається вартість товарів за курсом НБУ на дату митного оформлення, і ПДВ розраховується саме виходячи з цієї вартості.
Розділ 3. Розкриття інформації про зовнішньоекономічну діяльність у фінансовій звітності
Суб`єкти підприємницької діяльності України (за виключенням суб`єктів малого підприємництва) повинні складати п`ять форм фінансової звітності:
" Баланс (форма №1);
" Звіт про фінансові результати (форма №2);
" Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
" Звіт про власний капітал (форма №4);
" Примітки до річної фінансової звітності (форма №5).
Відповідно до принципу єдиного грошового вимірника, вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці - у національній валюті України.
У зв`язку з цим підприємства, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю та проводять розрахунки в іноземній валюті, повинні перераховувати валютні статті в гривні за курсом НБУ.
Баланс
Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" відображенню в Балансі підлягають:
" активи, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов`язаних з їх використан-ням;
" зобов`язання, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;
" власний капітал одночасно з відображенням активів або зобов`язань, які призводять до його зміни. [7]
При чому всі монетарні статті (тобто статті балансу про грошові ко-шти, а також ті активи й зобов`язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій або визначеній сумі грошей або їх еквівалентів) відображають-ся за офіційним валютним курсом НБУ на дату його складання (останній день звітного періоду) (див. Додаток Б).
Звіт про фінансові результати
Згідно з П(С)БО 3 відображенню у Звіті про фінансові результати підлягають:
" доходи, оцінка яких може бути достовірно визначена в результаті надходження активу або погашення зобов`язання, що призводить до збільшення власного капіталу підприємства (крім застосування капіталу за рахунок внесків учасників);
" витрати, оцінка яких може бути достовірно визначена, у результаті вибуття активу або збільшення зобов`язання, що призводить до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).
Специфічними видами доходів та витрат, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та підлягають відображенню у Звіті про фінансові результати, є курсові різниці (за виключенням тих, що виникають від фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України), що відображено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Порядок відображення курсових різниць у Звіті про фінансові результати
Види доходів та витрат Звіт про фінансові результати
Назва статті Код рядка
Дохід від операційної курсової різниці Інші операційні доходи 060
Витрати від операційної курсової різниці Інші операційні витрати 090
Дохід від неопераційної курсової різниці Інші доходи 130
Витрати від неопераційної курсової різни-ці Інші витрати 160
Звіт про рух грошових коштів
Зміна курсів валют впливає також на заповнення річної форми фінан-сової звітності - Звіту про рух грошових коштів (форма №3) у випадку, якщо на дату його складання в балансі підприємства відображені статті в іноземній валюті. Так, у рядку 040 "Прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Витрати" - прибутки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку в результаті перерахунку статей Балансу в іноземній валюті, непов`язаних з операційною діяльністю.
У рядку 420 "Вплив зміни валютних курсів на залишок грошових коштів" показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів у іноземній валюті в результаті коливань валютного курсу протягом звітного періоду.
Звіт про власний капітал
Звіт про власний капітал (форма №4) - форма річної фінансової звітності, у якій відображаються всі зміни у власному капіталі підприємства, що відбулись протягом року. Особливість складання цієї форми звітності для підприємств, що здійснили фінансові інвестиції в господарські одиниці за межами України, полягає в тому, що курсові різниці по даній статті відображаються в складі іншого додаткового капіталу у вільному рядку 280 Звіту про власний

 
 

Цікаве

Загрузка...