WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 - Реферат

Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 - Реферат

спеціальнийрахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається зборами учасників товариства;
- до фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми грошових коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства;
- до фонду соціально-культурного розвитку, який формується і використовується відповідно до рішень, затверджених зборами учасників товариства.
В разі потреби товариство може формувати й інші фонди.
Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності товариства, покривається з резервного капіталу, а у разі недостатності - з інших фондів, створених на підставі установчих документів.
Фінансовий результат, який призвів до збільшення власного капіталу, тобто прибуток, може залишатись на балансі нерозподіленим. Однак частіше його розподіляють за напрямками майбутнього використання.
Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал таінше використання в поточному періоді ведеться на субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".
Аналітичний облік прибутку, використаному у звітному періоді організовується за напрямками використання. Первинними документами при відображенні інформації про використання прибутку є розрахунки та довідки бухгалтерії.
Дані по субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображуються у Звіті про власний капітал, та журналі-ордері №12.
У відповідності із установчими документами підприємства можуть створювати фонди накопичення і споживання. Під фондами накопичення розуміють засоби, направлені на виробничій розвиток та інші аналогічні цілі. Кінцевим результатом використання цих засобів є придбання або створення нового майна підприємства.
Під фондом споживання розуміють засоби, що направляються на матеріальне заохочення працівників, здійснення заходів по соціальному розрахунку та інших аналогічних заходів і робіт.
Перелік і порядок створення фондів соціального призначення регулюють установчими документам. Ці фонди можуть створюватись за рахунок відрахувань від прибутку, за рахунок цільових засновників та інших джерел.
Метою створення резервів є цільове фінансування власних потреб підприємства. Фонди (резерви) підприємства, що утворюються за рахунок прибутку, можуть бути названими згідно з цільовим призначенням їх використання.
Обов`язки керівника підприємства з питань організації
бухгалтерського обліку.
За організацію бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та організаціях несуть власники останніх або призначені ними керівники. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах несуть їх керівники.
Власник або керівник підприємства забов`язаних створити необхідні умови для належного ведення бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік на підприємствах, в устпновах та організаціях може здійснюватись:
- бухгалтерською службою (відділом), що є самостійним структурним підрозділом і очолюється головним бухгалтером, або централізованою бухгалтерією;
- спеціалізованою організацією або нештатним фахівцем-бухгалтером на договірних засадах, якщо підприємство, установа, організація не мають бухгалтерської служби;
- власниками або керівниками (виконавчими директорами) - на великих підприємствах.
Підприємства організують бухгалтерський облік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і звітність", національного Плану рахунків, інструкції з його використання та інших норм органів державного управління, що регулюють бухгалтерський облік.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку господарюючих суб`єктів несуть їх керівники, власники або приззачені ними перші керівники (виконавчі директори). Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах несуть їх перші керівники.
Керівник, власник підприємства забов`язаний створити необхідні умови дляправильного ведення бухгалтерського олбіку, забезпечити виконання вимог головного бухгалтера щодо оформлення та подання до обліку відповідних документів всіма працівниками (підрозділами, службами) пілприємства, причепними до обліку.
Характеристика рахунка 16 і відповідних субрахунків.
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:
161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";
162 "Довгострокові векселі одержані";
163 "Інша дебіторська заборгованість".
За дебетом рахунка 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення (списання).
На субрахунку 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".
На субрахунку 162 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.
Субрахунок 163 "Інша дебіторська заборгованість" призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунка 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.
Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" кореспондує:
за ДЕБЕТОМ з кредитом рахунків: за КРЕДИТОМ з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
74 "Інші доходи" 10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Список використаної літератури.
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 №996-XIV.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 і зареєстрований у Міністерстві фінансів України 21.12.99 №892/4185.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 і зареєстрований у Міністерстві фінансів України 21.12.99 №892/4185.
4. Завгородній В.П. Авторизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. - К.: А.С.К., 1998.
5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998.
6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємстві України: Підручник. - К.: А.С.К., 2000.
7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник. - 3-тє вид., доп. перероб. - К.: А.С.К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...