WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 - Реферат

Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 - Реферат


Контрольна робота
Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки.
Зміст
1. Організація обліку фінансових результатів…………………………………… 2
2. Обов`язки керівника підприємства з питань організації
бухгалтерського обліку..........................................................................................6
3. Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки......................................7
4. Список використаної літератури...........................................................................8
Організація обліку фінансових результатів.
Фінансовий результат - це приріст (чи зменьшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період.
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є збиток або прибуток. Прибуток восновному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної діяльності.
Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації і витратами на виробництво та збут. На підприємстві можливі доходи, витрати, які не пов`язані з реалізацією, але збільшують або зменьшують суму прибутку або збитків, - це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов`язані з надзвичайними подіями.
Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов`язані з ними витрати.
Збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.
Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.
В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності
Чистий прибуток включає в себе:
- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);
- валовий прибуток;
- фінансові результати від операційної діяльності;
- фінансові результати від звичайної діяльності;
- фінансові результати від надзвичайної діяльності;
- чистий прибуток (збиток).
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товраів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.
Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).
Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна
сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних
витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається
як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.
Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.
Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо).
Остатолчний фінансовий результат - чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.
Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.
Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати".
Облік фінансових результатів діяльності слід організовувати з врахуванням субрахунків.
Анатітичний облік фінансових результатів організується за їх характером, видами діяльності, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямками, визначеними підприємством самостійно.
Первинними документами при відображенні накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.
При складанні фінансових звітів порівнюються обороти по дебіту та кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" буде більше дебітового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року. Якщо дебітовий оборот по рахунку 79 "Фінансові результати" більше кредитового обороту даного рахунку, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу.
Данні по рахунку 79 відображаються в журналі-ордері №15 та у Звіті про фінансові результати.
Нерозподілений прибуток - це сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємств. В момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.
Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
На даному рахунку організовується облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.
Аналітичний облік по рахунку 44 організовується тільки по оборотах збітного року. На рахунку доцільно враховувати наступні аналітичні позиції:
- чистий прибуток звітного періоду;
- поточні витрати, втрати, які списані як увикористання прибутку в звітному періоді;
- відрахування до резервногот фонду;
- дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;
- дивіденди, які нараховані за звітний період (авансом).
По всіх аналітичних позиціях аналітичний облік організовується наростаючим підсумком з початку звітного періоду.
Данні по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" відображаються в журналі-ордері №12 та у Звіті про фінансові результати.
В усіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно із статутом підприємства.
За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах здійснюються розрахункиз бюджетом, формуюються цільові фонди на підприємстві, покривається збитки минулих років.
Чистий прибуток, одержаний підприємством як результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, атакож інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства.
Сума, що залишається, згідно з установчими документами спрямовується на формування фондів підприємства, наприклад:
- до резервного капіталу у розмірі не меньше 25 % статутного капіталу товариства. Він використовується для покриття витрат, пов`язаних з відшкодуванням збитків та позабалансових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % чистого прибутку товариства до одержання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на

 
 

Цікаве

Загрузка...