WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота


До прийняття "Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" (Постанова № 1706) та Закону № 996 було розроблено державний стандарт України ДСТУ 2962 - 94. Цей чинний стандарт сьогодні визначає бухгалтерський облік як систему цілеспрямованого безперервного взаємопов'язаного документального спостереження і контролю за господарюванням підприємства в грошовому виразі. У відповідності до стандарту найважливішими об'єктами бухгалтерського обліку на підприємстві є основні фонди, обігові кошти, обсяг випуску продукції, витрати на виробництво, заробітна плата та фінансові результати.
Системний підхід до бухгалтерського обліку визначається також і Галузевими стандартами вищої освіти за напрямами підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво" та 0502 - "Менеджмент" . Кваліфікаційні вимоги до фахівця з управлінського обліку згідно з Державним класифікатором ДК 003 - 95 наводяться у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників у Розділі 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності" .
Перелічені вище нормативні документи визначають сучасну систему бухгалтерського обліку як систему, яка складається з підсистем фінансового, управлінського та податкового обліку.
У відповідності до Галузевих стандартів предметом фінансового обліку є активи, капітал і зобов'язання підприємства. Предметом управлінського обліку є витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання.
В управлінні організацією визначення чітких та зрозумілих стандартів є основою її успішної діяльності.
Тому в основі побудови управлінського обліку на промисловому підприємстві мають бути Закон № 996, П(С)БО, зокрема П(С)БО 16 "Витрати", Державні стандарти України: ДСТУ 2960 - 94 "Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення", ДСТУ 2961 - 94, ДСТУ 3138 - 95, ДСТУ 2974 - 95, ДСТУ 3278 - 95, Методичні рекомендації № 47, Типове положення № 473, інші документи, перелік яких наводиться у Методичних рекомендаціях.
Деякі фахівці з бухгалтерського обліку розглядають внутрішньогосподарський (управлінський) облік як аналітичний (в частині накопичення витрат) та виробничий (в частині віднесення й розподілу витрат).
Сьогодні суб'єктам господарювання наданні можливості визначати самим межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку. Тому саме ця підсистема бухгалтерського обліку викликає до себе певний інтерес. В даній роботі я запропоную підхід до організації аналітичного і виробничого обліку, поширений на переважній більшості великих виробничих підприємств. Цей підхід будується на існуючій українській нормативно-правовій базі.
Необхідність побудови системи управлінського обліку на підприємствах - це ще й вимога часу, оскільки збільшується кількість підприємств, які переходять до сучасних засобів управління виробництвом, тобто управління на базі стандарту MRP II.
В залежності від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво у відповідності до Державного стандарту України ДСТУ 2960 - 94 поділяється на основне, допоміжне, підсобне та побічне.
За визначенням, яке наводиться у ДСТУ 2960 - 94, організація виробництва - це кількісне та якісне поєднання в просторі та часі трудових і матеріальних ресурсів, технічних та економічних засобів господарської діяльності на промисловому підприємстві з метою випуску в установлені терміни продукції необхідної кількості та якості з мінімальними витратами. Схематично це представлено на мал. 1.4.1.
Мал. 1.4.1. Організація виробництва
Основне виробництво - частина виробничої діяльності підприємства, яка полягає у безпосередньому перетворенні предмета праці на готову продукцію та проводиться у певних структурних підрозділах.
Допоміжне виробництво - частина виробничої діяльності підприємства, яка полягає в обслуговувані основного виробництва, забезпеченні безперебійного виготовлення і випуску продукції та проводиться у певних структурних підрозділах.
Підсобне виробництво - частина виробничої діяльності підприємства, яка полягає у добуванні або переробленні предметів праці для основного виробництва та проводиться у певних структурних підрозділах.
Побічне виробництво - виробнича діяльність підприємства, що полягає у виготовлені продукції з відходів або побічних продуктів основного виробництва та проводиться у певних структурних підрозділах.
Дотримання Державних стандартів України та Наказу № 291 дає можливість зробити класифікацію рахунків аналітичного обліку та скласти план рахунків аналітичного обліку підприємства.
Класифікацію рахунків аналітичного обліку виробництва, в залежності від характеру та призначення виконуваних процесів і виробничої структури, можна побудувати ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у класифікації рахунків аналітичного обліку містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань. Структура коду схематично має наступний вигляд:
Мал. 1.4.2
Класифікацію можна побудувати за ознаками функціонального призначення у відповідності до Наказу № 291 та Державного стандарту України ДСТУ 2960 - 94.
У таблиці 1.4.1. наводиться класифікація рахунків аналітичного обліку виробництва, в залежності від характеру та призначення виконуваних процесів і виробничої структури.
Таблиця 1.4.1
Класифікація рахунків аналітичного обліку виробництва в залежності від характеру та призначення виконуваних процесів і виробничої структури
Клас Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку) Субрахунки
(рахунки другого порядку) Кодове позначення
аналітичного обліку
Код Назва Код Назва Код Назва
2 23 Виробництво 231 Основне виробництво 001 Цех № 1
002 Цех № 2
232 Допоміжне виробництво 015 Цех № 15
233 Підсобне виробництво 020 Цех № 20
234 Побічне виробництво 025 Цех № 25
Примітки:
1. У нашому випадку цех № 1 є переробним цехом, цех № 2 - складальним. Вони відносяться до основного виробництва.
2. Цехи №№ 15, 20, 25, відповідно, є цехами допоміжного, підсобного та побічного виробництва.
Виробнича структура - сукупність виробничих підрозділів підприємства із зазначенням їхнього складу, співвідношення та зв'язків між ними.
Виробничий підрозділ - структурна одиниця підприємства, яка виконує конкретну функцію виробництва та відповідає за неї.
Цех - організаційно та (чи) технологічно відокремлений структурний підрозділ, що прямо чи опосередковано бере участь у перероблені предмета праці на готову продукцію та складається із сукупності виробничих дільниць.
Відділення - структурний підрозділ цеху, який містить декілька виробничих дільниць, займає відокремлену територію та здійснює закінчену частку виробничого процесу з переробки предмета праці.
Виробнича дільниця - структурний підрозділ підприємства чи цеху, що об'єднує групу робочих місць, організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним принципом спеціалізації.
Сучасне

 
 

Цікаве

Загрузка...