WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій на розрахунковому рахунку, облік довгострокових фінансових інвестицій - Реферат

Облік операцій на розрахунковому рахунку, облік довгострокових фінансових інвестицій - Реферат

перевірки наявності цінних паперів, перевірки в установчих та інших документах даних про паї і вкладення до статутних капіталів спільно створених підприємств і депозитаріїв.
Інвентаризацію цінних паперів проводять за їх окремими видами, зі складанням опису, в якому наводяться: номінальна та фактична вартість, строки погашення таїх загальна сума.
При інвентаризації перевіряється наявність обов'язкових реквізитів, щоб запобігти їх навмисній фальсифікації. Реквізити кожного цінного папера порівнюють з даними описів (реєстрів, книг), що зберігаються в бухгалтерії підприємства.
Інвентаризація цінних паперів, що здані на зберігання в спеціальні організації (банк-депозитарій, тобто спеціалізоване сховище цінних паперів тощо), полягає у звірці залишків сум, що обліковуються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок банку-депозитарію.
Якщо ці цінні папери зберігаються в установі банку, то комісія проводить інвентаризацію за документами банку, які підтверджують їх прийняття.
Фінансові вкладення до статутних капіталів інших підприємств, а також позики, що надаються іншим організаціям, при інвентаризації мають бути підтверджені відповідними документами.
Надлишки фінансових інвестицій оприбутковують такими записами:
Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"
К-т 719 "Дохід від реалізації готової продукції"
Нестачі фінансових інвестицій оприбутковують такими: ааписами:
Д-т 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"
К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Практична частина
На підставі наведених у таблиці даних необхідно визначити собівартість матеріалу "Тканина" та собівартість залишку на кінець місяця, застосовуючі метод оцінки ідентифікованої собівартості.
Інформація про сумму залишку та здійснення протягом місяця руху виробу "Тканина"
Показник Матеріал "Тканина"
Залишок, одиниць
одиниць Ціна за одиницю Загальна вартість, грн.
Залишок на 01.01 80 12 960 80
Придбано 12.01 100 15 1500 180
Реалізовано 16.01 60 12 720 120
Придбано 18.01 40 18 720 160
Реалізовано 24.01 30 18 540 130
Залишок 130
За даними обліку реалізовано:
16 січня - 60 одиниць із залишку на початок місяця;
24 січня - 30 одиниць із надходженням 18 січня.
Розв`язок:
1) Залишок на 01.01 80х12=960 грн. 80 одиниць
2) Придбано 12.01 100х15=1500 грн. 180 одиниць
3) Реалізовано 16.01 60х12=720 грн. 120 одиниць
4) Придбано 18.01 40х18=720 грн. 160 одиниць
5) Реалізовано 24.01 30х18=540 грн. 130 одиниць
Реаізовано 902 одиниць з них:
1) 60х12=720 грн.
2) 30х18=540 грн.
Всього: 1260 грн.
Залишок на 25.01:
1) 20х12=240 грн.
2) 100х15=1500 грн.
3) 10х18=180 грн.
Всього:130 одиниць 1920 грн.
Собівартість придбаного товару 2220 грн. кол-во 140 одиниць
Собівартість реалізованого товару 1260 грн. кол-во 90 одиниць
Відповідь: Залишок на кінець місяця 130 одиниць, сума 1920 грн.
?
Висновок.
Для досягнення повноти у процесі фінансового обліку повинні бути виявлені всі господарські операції, що відбулись і призвели до зміни фінансового стану підприємства. Необхідно здійснити їх вимірювання та обчислення, зареєструвати, систематизувати, і нагромадити за певний період таким чином, щоб адміністрація підприємства, його власники та акціонери мали інформацію про ефективність діяльності підприємства в цілому, про виконання окремих угод із тим, щоб своєчасно прийняти рішення щодо доцільності їх реалізації. Якщо окремі господарські операції не будуть виявлені та не відображені в обліку, це призведе до перекручення окремих по-казників фінансової звітності, внаслідок чого користувачі можуть прийняти необгрунтовані рішення.
Облікова інформація вважається правдивою, якщо вона не містить суттєвих помилок та перекручень, які можуть спричинити прийняття користувачами хибних рішень. Наприклад, якщо доходи підприємства, відображені у звітності, завищені або витрати занижені, то результат його діяльності - прибуток буде відображений у значно більшому розмірі, ніж це є насправді. Внаслідок цього інвестори можуть прийняти необгрунтоване рішення про придбання акцій підприємства з метою отримання високих прибутків на вкладений капітал.
Інформація вважається неупередженою, якщо вона буде однаково правдивою для усіх груп користувачів: інвесторів, власників та акціонерів, працівників державної податкової адміністрації та інших. Це означає, що використовуючи її, вони приймуть адекватні рішення.
Система фінансового обліку, як правило, надає інформацію про господарські операції при їх завершенні. Після того, як операції відбулись, вони оцінюються, документуються, узагальнюються. За результатами обробки облікової інформації складається фінансова звітність. Паралельно здійснюється попередня оцінка окремих операцій, їх можливих результатів, перспектив зміни економічної системи.
Основними завданнями фінансового обліку є :
- виявлення, вимірювання, реєстрація, систематизація та нагромадження інформації про діяльність підприємства;
- забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та своєчасною інформацією про дії та події, що відбулися на підприємстві, наявність і стан активів, зобов'язань та капіталу;
- оцінка ефективності діяльності підприємства;
- формування інформаційної бази для прогнозування діяльності підприємства;
- відображення прав і вимог суб'єктів господарювання та їх зміни;
- подання усієї наведеної інформації у грошовому вимірнику.
?
Список використаної літератури
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції":Затв. наказом МФУ від 17.05.2000 №91
3. Бухгалтерський фінансовий облік та фінансова звітність в Україні: "Навч.-практ.посібн. / За ред. С.Ф. Голова. - Дн.: ТОВ "Баланс-Клуб", 2000 р.
4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001 р.
5. Велш Глен А., Щорт Деніель Г. Основи фінансового обліку / Пер. З англ. О.Мініна, О. Ткача. - К.:Основи, 1999 р.
6. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням національних стандартів): Навч. посібн. для студ. Вузів. - К.: А.С.К., 2001 р.
7. Пушкар М.С. Фінансовий облік. - К.: Карт-бланш, 2002 р.
8. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Посібник. - К.: КНЕУ, 2000 р.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2000 р.
10. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. - К.: ВЦ "Академія", 2002 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...