WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій на розрахунковому рахунку, облік довгострокових фінансових інвестицій - Реферат

Облік операцій на розрахунковому рахунку, облік довгострокових фінансових інвестицій - Реферат

дату балансу склалася ринкова вартість, то зазначене перевищення над первісною вартістю або попередньою бадан"-совою вартістю відображається у складі інших доходів і спричинює збільшення вартості інвестиції. У бухгалтерському обліку ця переоцінка відображається так:
Д-т 143 "Інвестиції непов'язанимсторонам"
К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
Списання цих доходів на фінансові результати здійснюється таким записом:
Д-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
К-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності"
Результат переоцінки фактично свідчить про нарахування нереалізованого прибутку або збитку від операцій з фінансовими інвестиціями, тобто це - сума прибутку (збитку), яку б отримав інвестор при реалізації інвестиції на дату балансу.
Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до моменту погашення, відображаються у звітності за амортизованою собівартістю. Проводки з переоцінки інвестицій до амортизованої собівартості показано в табл. 4.
Відсотки за інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю та амортизованою собівартістю, відображаються в обліку таким чином:
Таблиця 4. Облік амортизації дисконту (премії)
.o№
Кореспондуі
ючі рахунк и
Д-т
ЇС-т
1
Віднесено на збільшення вартості інвестицій амор-тизацію дисконту
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
733 "Інігкі доходи від фінаьз: сових операцій "
2
Віднесено на зменшення вартості інвестицій амор-тизацію премії
952 "Інші фінансові витрати"
14 "Довг- острокові фінансов. і- інвестиції"
Д-т 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
К-т 732 "Відсотки одержані" - нараховано відсотки: за інвестиціями
Д-т 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"
К-т 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - отримано відсотки за інвестиції
Д-т 732 "Відсотки одержані"
К-т 792 "Результат фінансових операцій" - вклхючено до фінансових результатів відсотки одержані.
Відображення доходів за інвестиціями, що обліко вуються за методом участі в капіталі, показано в табл. 5.
Таблиця 5. Облік амортизації дисконту

Кореспондуі
ючі рв-зсунки
Д-т
К-т
За інвестиціями одержано прибуток
1
Відображено інвестором прибуток, що належить йому згідно з методом участі в капіталі
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
72 '" Дохід від учасзті. в капіталі-**
2
Нараховано інвестором дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі
373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
14 'с Довгострокові- фінансові інв&с тиції"
3
Виділено доходи від участі в капіталі, одержані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій
72 "Дохід від участі в капі-талі"
792 o"Результат фінв-нсових опе-рацжи"
Погашення фінансових інвестицій за номінальною вартістю в обліку відображається за дебетом рахунків грошових коштів і за кредитом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (табл. 6).
Таблиця 6. Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій

Кореспондуі
ючірахунки
Д-т
К-т
2
3
4
1
Придбано фінансові інвестиції за грошові кошти
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
ЗО "Каса", 31"Рахунки в банках"
2
Переведено поточні фінансові інвестиції до складу довгострокових
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
3
Збільшено частку інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу підприємства, що ін-вестується, в результаті проведеної дооцінки
141 "Інвестиції пов'язаним сто-ронам за методом обліку участі в капіталі"
423 "Дооцінка активів"
4
Погашено заборгованість засновників (учасників) підприємства довгостроковими фінансовими інвестиціями
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
5
Придбано довгострокові фінансові інвестиції за рахунок пози-ки банку
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
50 "Довгострокові зобов'язання"
6
Збільшено вартість фінансових інвестицій на суму одержаних брокерських послуг
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
Табл. 6
2
3
4
7 Одержано дохід у вигляді довгострокових фінансових інвестицій
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи"
8
Погашено фінансові інвестиції нематеріальними активами, грошовими коштами
12 "Нематеріальні активи", ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках"
14 "Довгострокові с^хінансові інвестиції"
9
Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних
35 "Поточні фінансові інвести-ції"
14 "Довгострокові <^"інансові інвестиції"
10
Відображено частку інвестора в дивідендах підприємства, що інвестується
373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
141 "Інвестиції пов'язаним сто-ронаїуг за методом ооліку участі в капіталі"
11
Відображено погашення кредиторської заборгованості за кре-дитами за рахунок передачі кредитору права на довгострокові фінансові інвестиції підприємства
50 "Довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 68 "Роз-рахунки за іншими операціями"
14 "Довгострокові <^"і-нансові інвестиції"
12
Відображено зменшення довгострокових фінансових інвестицій на суму понесених збитків від них
96 "Втрати від участі в капі-талі"
14 "Довгострокові <3;ді-нансові інвес 1' иції"
13
Списано вартість довгострокових фінансових інвестицій: - у зв'язку з їх реалізацією
971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"
14 "Довгострокові <ї"інансові інвестиції"
- у зв'язку з їх знеціненням
975 "Уцінка необоротних акти-вів і фінансових інвестицій"
14 "Довгострокові сізінансові інвес т иції"
Довгострокові й короткострокові фінансові вкладепня в цінні папери (акції, облігації тощо), депозити, статутні фонди (капітал) інших підприємств наводяться в окремих інвентаризаідДйних описах, в яких вказуються назва фінансового вкладення: (акції, облігації, паї, депозити тощо), дата і строк вкладення, номер і серія цінних паперів, пішіщ документа, що підтверджує фінансові інвестиції (установчніі договір, інші домовленості, виписки банків, накладні на персдпчу обладнання тощо), сума, нид вкладення.
При інвентаризації цінних паперів встановлюють:
- правильність оформлення цінних паперів;
- реальність вартості цінних паперів, що перебувають на балансі;
- збереження цінних паперів (шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку);
- своєчасне і повне відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів за цінними паперами.
Інвентаризацію цих засобів проводять шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...