WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій на розрахунковому рахунку, облік довгострокових фінансових інвестицій - Реферат

Облік операцій на розрахунковому рахунку, облік довгострокових фінансових інвестицій - Реферат

діяльністю підприємства. Вона забезпечує зміцнення стратегічних господарських зв'язків з постачальниками сировини і матеріалів (у разі участі в їхньому статутному капіталі); розвиток своєї виробничої інфраструктури; розширенняможливостей збуту продукції або проникнення на інші регіональні ринки; різноманітні форми галузевої і товарної диверсифікації операційної діяльності та інші стратегічні напрямки розвитку підприємства.
2. Внесення капіталу в дохідні види грошових інструментів. Ця форма фінансового інвестування спрямована перш за все на ефективне використання тимчасово вільних грошових активів підприємства. Основним видом інвестування грошових інструментів є депозитний внесок у комерційних банках. Як правило, ця форма використовується для короткострокового інвестування капіталу, її головною метою є генерування інвестиційного прибутку.
3. Внесення капіталу в дохідні види фондових інструментів. Ця форма фінансових інвестицій є найбільш масовою і перспективною. Вона характеризується внесенням капіталу в різноманітні види цінних паперів, що вільно обертаються на фондовому ринку.
Використання цієї форми фінансового інвестування пов'язане з широким вибором альтернативних інвестиційних рішень як щодо інструментів інвестування, так і щодо його термінів; найбільш високим рівнем державного регулювання і захисту інвестицій; розвинутою інфраструктурою фондового ринку; наявністю оперативної інформації про стан і кон'юнктуру ринку в розрізі окремих його сегментів тощо. Основною метою цієї форт й фінансового інвестування також є генерування інвестиційного прибутку, хоча в окремих випадках він може бути використаний для встановлення форм фінансового впливу на окремі підприємства при вирішенні стратегічних завдань (шляхом придбання контрольного або достатньо вагомого пакета акцій).
Фінансові інвестиції класифікують за різними ознаками. За термінами вони поділяються на довгострокові - інвестиції зі строком більше ніж один рік та короткострокові - на строк менший ніж один рік. Довгострокові фінансові інвестиції розглядають як необоротні активи, короткострокові - як поточні активи (додаток 2).
Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції на період більший ніж
один рік, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. До них належать довгострокові фінансові вкладення в боргові цінні папери, акції та інші корпоративні права.
Довгострокові інвестиції згідно з П(С)БО 12 поділяються на ті, що обліковуються за методом участі в капіталі, та інші інвестиції.
За формою вкладень довгострокові фінансові інвестиції поділяються на пайові та позикові (додаток 3).
Поточні фінансові інвестиції (фонди та акції інших підприємств) мають наступні ознаки: встановлений строк їх погашення не перевищує одного року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше одного року. Ці інвестиції згідно з П(С)БО 12 поділяються на еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції.
Бухгалтерський облік фінансових інвестицій ведеться залежно від того, за якими
методами обліковують фінансові інвестиції.
Порядок облікових записів щодо надходження фінансових інвестицій визначається, виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть купувати фінансові інвестиції (цінні папери), одержувати їх як внесок до статутного капіталу, а також в оплату заборгованостей.
Так, оприбуткування фінансових інвестицій, отриманих у результаті внеску засновників (учасників) до статутного капіталу, проводиться в обліку записом на підставі установчого договору (табл.1)
Таблиця 1. Облік надходження фінансових інвестицій, що одержані в результаті внесків засновників.

Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Д-т
К-т
1
Оголошено статутний капітал
46 "Неоплачений капітал"
40 "Статутний капітал"
2
Одержано довгострокові фінансові інвестиції від засновника (учасника) як внеску до статутного капіталу
14 "Довгострокові фінансові інвести-ції"
46 "Неоплачений капітал"
Відображення надходження фінансових інвестицій, придбаних у кредит і з оплатою за готівку показано в табл. 2. Якщо оплата придбаних фінансових інвестицій здійснюється шляхом передачі матеріальних цінностей, то записи залежать від того, якими саме матеріальними цінностями розраховувалось підприємство. При розрахунках матеріалами, паливом, запасними частинами тощо роблять записи в дебет наведених вище рахунків та кредит рахунка 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів".
Облік придбання інвестицій акціонерним товариством в обмін на емітовані власні акції показано в табл. 3.
Таблиця 2. Облік придбання довгострокових фінансових інвестицій

Зміст господарської
Кореспондуь
ючі рахунки
операції
Д-т
К-т
1
Оприбутковано інвестиції, придбані в кредит
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
63 "Розрахунки з постачальниками і підрядник: е"-ми"
2
Здійснено фінансові вкладення за грошові кошти
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
ЗО "Каса", 3 1 "Рахунки в банках."
Таблиця 3. Облік придбання інвестицій в обмін на емітовані власні акції

Зміст господарської операції
Кореспс раху
зндуючі. нки
Д-т
К-т
1
Сформовано статутний капітал на вартість випущених акцій
46 "Неоплачений капітал"
40 "Статутний капітал"
2
Відображено одержання фінансових інвестицій (сума відобра-ження дорівнює номінальній вартості випущених підпри-ємством акцій)
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
46 "Іїеопла-чений капітал"
3
Доведено вартість фінансових інвестицій до справедливої вартості переданих акцій: - якщо вартість фінансових інвестицій більша за номі-нальну вартість акцій
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
421 "Емісійний дохід"
- якщо вартість фінансових інвестицій менша за номінальну вартість акцій
975 "Уцінка необоротних акти-вів і фінансових інвестицій"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Облік переоцінки фінансових інвестицій залежить, від того, за якою оцінкою обліковуються інвестиції на дату балансу. Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за справедливою вартістю, відображається такими записами:
Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - віднесено суму дооцінки до складу інших доходів за інвестиціями
Д-т 975 "Уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій"
К-т 14 "Донгострокові фінансові інвестиції" - віднесено різницю між первісною і справедливою вартістю на витрати від іншої діяльності за інвестиціями
Списання таких витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою запису:
Д-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності"
К-т 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"
Якщо на

 
 

Цікаве

Загрузка...