WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

обчислення, нарахування та терміни сплати податку. Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань. Визначено склад валового доходу та валових витрат.
В ст. 8 визначено порядок амортизації основних фондів і нематеріальних активів. В ст. 12 визначено порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості з оплати вартості товарів (робіт, послуг).
ст.5.1,5.2,5.3 Віднесення вартості товарів до складу валових витрат платника податків.5.9 Облік приросту, збитку балансової вартості покупних матеріалів, сировини витрат в податковому обліку, комплектуючих
Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97 від 3.04.97р. Закон визначає платників податку, об'єкти, базу та ставки оподаткування та інші особливості оподаткування господарчих операцій . Згідно закону облік товарів на складі підприємства оптової торгівлі здійснюють оптовим купівельним цінам з урахуванням транспортно-заготовельних витрат без ПДВ, який буде зараховуватись в податковий кредит.
Порядок нарахування та внесення до бюджету податку, порядок утворення звітних документів та звітування Ведення синтетичного обліку надходжень товарів, та списання реалізованих товарів на складах оптового торговельного підприємства
Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" N 291 від 30.11.99 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій запроваджується у 2001 р. з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бух. обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про активи, капітал, зобов'язання і господарські операції підприємств.
Наказ Мінфіну "Про кореспонденцію рахунків" № 143 від 28 березня 2002 р., зареєстровано в Мін'юсті 11.04.2002 р. за № 335/5526. Визначено порядок відображення в бухгалтерському обліку:
сум дооцінки (індексації) об'єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності за станом на 30.06.2001 р.;
операцій з безоплатної передачі об'єктів основних засобів, які зараховані на баланс до 2001 р. і передаються відповідно до Закону "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури)
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20 жовтня 2000 р. Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та її розкриття у фінансовій звітності; визнання і первісна оцінка запасів; оцінка вибуття запасів; оцінка запасів на дату балансу; розкриття інформації про запаси в Примітках до фінансової звітності
Оцінка запасів. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням та якщо вартість запасів може бути достовірно визначена.[11,c.190]
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 9 "Запаси". Основні розділи даного положення наступні (рис. 1.2).
Рис. 1.4. Структура П(С)БО 9 "Запаси"
Вимоги П(С)БО 9 "Запаси" розповсюджуються не на всі оборотні активи підприємства. До складу запасів не включаються активи, оцінку яких регулюють інші П(С)БО:
незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;
фінансові активи;
молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших П(С)БО.
Нижче наведено основні терміни, що використовуються з прийняттям нових П(С)БО.
Одиниця бухгалтерського обліку запасів - найменування запасів або їх однорідна група (вид). Такою одиницею може бути вид, сорт, марка запасу, тобто кожен номенклатурний номер.
Первісна вартість запасів - сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.
Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.
РОЗДІЛ 2. Організація і методика проведення аудиту діяльності підприємств роздрібної торгівлі
2.1. Організаційні принципи проведення аудиту на підприємстві
Аудит підприємств роздрібної торгівлі передбачає: виконання передбаченого обсягу реалізації продукції за асортиментом та якістю; своєчасність та правомірність складання первинних документів, які відображають відвантаження продукції; визнання доходу і результатів діяльності; правильність визначення цін на реалізовану продукцію; своєчасність надходження виручки підприємству; збереження готової продукції та правильність її оприбуткування і списання; відповідність фактичних залишків готової продукції на складі та в бухгалтерії; визначення результатів діяльності; правомірність застосування рахунків бухгалтерського обліку для відображення доходів і фінансових результатів
Джерелами інформації для аудиту реалізації продукції, визнання доходу та результату діяльності є: первинні документи на відвантаження та видачу зі складу продукції і цінностей (рахунки-фактури, товарно-тран-спортні накладні, вимоги, податкові накладні, приймально-здавальні акти), реєстри документів по реалізації продукції і послуг, облікові регістри по рахункам 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 94 "Інші операційні витрати", 90 "Собівартість реалізованої продукції", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 79 "Фінансові результати", журнали № 3, № 5, № 6, Головна книга, книга обліку придбання товарно-матеріальних
цінностей та книга обліку продажутоварно-матеріальних цінностей, які введені в 1997 році Державною податковою адміністрацією.
На першому етапі аудиторської перевірки слід з'ясувати порядок оцінки готової продукції. Цьому питанню значна увага приділена П(С)БО 9. Згідно з даним Положенням оцінку готової продукції потрібно розглядати за її окремими видами на наступних етапах руху: при надходженні; при вибутті; на дату складання звітності. При надходженні або виробленні готова продукція повинна зараховуватися на баланс підприємств за первісною вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на її придбання або виготовлення.
При цьому аудитору слід перевірити витрати, що формують первісну вартість продукції (перелік витрат, передбачений П(С)БО 9). Оцінка вибуття продукції і залишків здійснюється за її фактичною вартістю. Але в результаті використання цього методу

 
 

Цікаве

Загрузка...