WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

первісної вартості товарів, отриманих, наприклад, при формуванні статутного капіталу, включається справедлива вартість, узгоджена засновниками. Такий порядок формування первісної вартості щодо ТЗВ суперечить принципу відповідності доходів і витрат, а отже, МСБО. Тому для дотримання принципу бухгалтерського обліку відповідності доходів і витрат, витрати, пов'язані з отриманням товару (крім вартості придбання), доцільно включати до первісної вартості таких товарів незалежно від шляху їх надходження на підприємство.
Крім раціональної організації місць продажу товарів, їх постачання тощо, одним із важливих питань для суб'єкта торгівлі є формування цін, за якими товари продаватимуться.
Правильно визначена ціна буде балансом між попитом і пропозицією.
Ціна реалізації товару складається із сукупності елементів, склад яких може змінюватися залежно від багатьох чинників, наприклад, реєстрація постачальника платником ПДВ, фінансові результати продажу (продаж за ціною, нижчою від ціни придбання, продаж зі знижкою тощо), форма продажу товарів .[5;6]
Термін "торгова надбавка" не передбачений ні Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, ні податковим законодавством. Для зручності будемо його використовувати відповідно до трактування, викладеного в Листі № 15-03.
Як випливає, в розрахунку не враховуються суми торгової націнки, що припадають на товари, які вибули в звітному місяці з причин, не пов'язаних із продажем, - вони будуть враховані у наступному звітному місяці, через зменшення залишку торгової націнки на його початок. Щодо фізичних осіб зазначимо: хоча на них не поширюються вимоги Закону № 996 з обов'язкового ведення бухгалтерського обліку, але для того щоб достовірно визначити фінансові результати діяльності, які залежать від торгової націнки, що припадає на реалізовані товари, на мою думку , їм також доцільно використовувати методику, викладену в П(С)БО 9.
1.4 Огляд законодавчих документів, що регламентують облік і аудит роздрібної торгівлі
Мною був проведений аналіз спеціальної літератури та нормативно-правової бази з питань управління товарними запасами в роздрібній торговельній мережі результати якого наведені в таблицях 1.7-1.8.
Таблиця 1.7. Огляд і аналіз спеціальної літератури з питань управління, аналізу та обліку товарних запасів
Джерело Видання Характеристика
Бакун Ю. Школа бухгалтера. Урок 25 (вересень 2003). Основи організації роздрібної торгівлі Дебет-Кредит №№36,39,42,44,48,'2003, №№05,10'2004
Серія статей присвячена питанням організації роздрібної торгівлі. Розкрита сутність товарних ресурсів, методика аналізу та обліку товарів.
Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие.
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. 112с.
Навчальний посібник містить опис основних методів, які застосовуються в економічному аналізі. 2 глава присвячена розкриттю методики проведення економічного аналізу товарних ресурсів підприємства в ринкових умовах.
Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:"Знання", 2002 р. У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України й аудиторської практики висвітлені питання аудиту товарних ресурсів.
Лаврєнов В. Автоматизації бухобліку: Excel. Урок 29. Аналіз товарно-матеріального запасу з допомогою EXCEL.
Дебет-Кредит №19'2003
В статті наведені приклади автоматизації аналізу товарно-матеріальних запасів
Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги Житомир: ЖІТІ, 2001. - 608 с. Глави 5-9 посібника присвячені питанню теорії і практики обліку та документального оформлення операцій з товарними ресурсами
Самохин Л.В. Проблемные аспекты учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции по национальным учетным стандартам. Материалы региональной студенческой научной конференции "Бухгалтерский учет в Украине на рубеже третьего тысячелетия". - Донецк: ДонГТУ. -Минобразования Украины, 2002.
В даній роботі позначені найбільш актуальні проблемні аспекти обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції за національними стандартами бухобліку і запропоновані шляхи їх вирішення.
Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:"А.С.К.", 2002. - 348 с.
Розділ 3. присвячений питанню фінансового обліку товарних запасів
Формирование цены.
Опубликовано в Бухгалтерии N29/1 от 16 ИЮЛЯ 2002 года. У статті розглянуті питання встановлення продажної ціни на товари (роботи, послуги), освітлені декілька існуючих підходів до формування ціни на продукцію підприємства.
Використання описаного методу дозволяє підприємству:
прогнозувати ціну реалізації своєї продукції;
планувати витрати і, "граючи" на їхньому підвищенні або зниженні, діставати оптимальний прибуток у необхідному податковому періоді;
на ранніх стадіях коректувати майбутній збиток;
визначати необхідну для реалізації кількість продукції і своїх сил по її продажу;
планувати одержання необхідного прибутку.
Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.:Лібра, 2004. -704 с. Глава 5.4 присвячена питанню управління товарними запасами з метою їх оптимізації
Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Х.:ВД "ІНЖЕК", 2004 р. - 240 с. Глава 5.4 присвячена питанню класифікації та формування запасів
Сапожников В., Юрков Н., Рогозин Д. Управление товарными запасами http://www.pharmmarketing.ru/member/utz/utz-1.htm Розкриваються основні питання управління товарними запасами: ціноутворення, визначення оптимального розміру запасів, тощо.
Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп Житомир: ПП "Рута", 2003. - 576 с. Глава 8 посібника присвячена питанню теорії і практики обліку та документального оформлення операцій з товарними запасами
Таблиця 1.8. Огляд і аналіз нормативно-правової бази з питань управління, аналізу та обліку товарних запасів
Нормативний акт Характеристика
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2001, ВВР, 2001, N 46, ст.391 Закон визначає правовізасади регулювання, організації, ведення бух. обліку та складання фінансової звітності. Підприємства ведуть бух. облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. Підприємство самостійно:
обирає форми організації бух. обліку, як-от: бухгалтер, бухгалтерська служба, аудиторська фірма, власник або керівник підприємства безпосередньо, якщо звітність даного підприємства не повинна оприлюднюватися;
визначає облікову політику;
обирає форму бух. обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 335/94-вр від 28.12.94. В Законі визначено платників податку, об'єкт оподаткування, ставку, порядок

 
 

Цікаве

Загрузка...