WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Товариства є роздрібна торгівля та громадське харчування.
Організаційна структура підприємства. Базове підприємство - ПП "Асканія", зареєстровано в Іллічівській рай адміністрації виконкому Одеської міської ради 31 жовтня 1996 року. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок в другому ОФ АБ "УкрГазБанк", здійснює свою господарську діяльність на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, має відокремлене майно у вигляді основних і оборотних засобів.
ПП "Асканія" здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами канцелярського та побутового призначення. Район діяльності м. Одеса та Одеська область. ПП "Асканія" має склад для зберігання товарів.
Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора по комерційній діяльності та головній бухгалтер.
Штатний розклад підприємства розроблений, виходячи з задач підприємства та об'ємів діяльності. Структура підприємства та управління його підрозділами зображена на рис. 1.1.
Управління підприємством покладене засновниками на виконавчого директора та головного бухгалтера, котрі безпосередньо підчиняються засновникам.
В свою чергу, виконавчий директор керує відділами: транспортний, маркетинговий, постачання та збуту та йому підчиняється персонал працівників оптових торговельних складів. Кожен з цих відділів виконує свої функції.
Бухгалтерська служба, керована головним бухгалтером, ділиться на три секції: обліку товарно-матеріальних цінностей (здійснює облік товарно-матеріальниx цінностей підприємства, а також покладені обов'язки по обліку основних засобів та нематеріальних активів);
Бухгалтер по обліку розрахункових та банківських операцій - здійснює облік грошових коштів та розрахунків з бюджетом, поставниками і покупцями; Заробітної плати, розрахунків з робітниками - (здійснює облік розрахунків з робітниками, облік робочого часу та праці, проведення касових операцій).
Рис.1.1. Організаційно-управлінська структура ПП "Асканія"
В зв`язку з невеликою чисельністю працівників підприємства та об'ємами виконуваної роботи, керівництво підприємства прийняло рішення, згідно якого в штатному розкладі секторів передбачено по одному бухгалтеру, котрі здійснюють облік згідно своїх посадових інструкцій. Головний бухгалтер узагальнює поступаючи дані і на основі їх складає баланс та необхідну звітність.
Дана структура бухгалтерської служби на підприємстві була продиктована задачами і об`ємом виконуваної роботи на даному підприємстві, чисельністю працівників підприємства та ступенем автоматизації та механізації праці бухгалтерів.
Опис обраної облікової політики. Бухгалтерський облік вівся відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.2000 року № 996-XIV,та Плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.2000 року № 291.Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно з принципами і методами, передбаченими Національним положенням (Стандартами) бухгалтерського обліку.
Інвентаризація основних засобів та матеріальних цінностей здійснюється станом на перше число жовтня кожного року.
Податковий облік ведеться відповідно до вимог податкового законодавства.
Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства Ф-1 та звіті про фінансові результати Ф-2 (Див. Додаток А). На основі звітних даних приводимо таблицю 1.2 та рис. 1.1. В додатку В розраховані основні показники фінансового стану підприємства.
Таблиця 1.2. Основні показники господарської діяльності ПП "Асканія" за 2002-2004 рр.".
Найменування показника 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
тис.грн. % тис.грн. %
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.) 38680,9 69519,3 92996,2 30838,4 79,7 23476,9 33,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.) 28862,8 54845,3 67524,4 25982,5 90,0 12679,1 23,1
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) 537,0 -1057,1 810,1 -1594,1 -296,9 1867,2
Необоротні активи (тис.грн.) 3214,1 7940,7 32616,0 4726,6 147,1 24675,3 310,7
Оборотні активи (тис.грн.) 5515,0 5861,0 8451,9 346,0 6,3 2590,9 44,2
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.) 0,0 0,0 0,0
Поточні зобов'язання (тис.грн.) 7618,3 17988,1 40063,9 10369,8 136,1 22075,8 122,7
Власний капітал (тис.грн.) 1125,6 1268,5 1038,6 142,9 12,7 -229,9 -18,1
З наведених даних можемо зробити висновок, що протягом аналізованого періоду підприємство постійно нарощувало обсяги діяльності, наприклад, приріст доходу(виручки від реалізації) збільшився в 2003-му році на 30838,4 тис. грн. (79,7%) по відношенню до 2002 року, а в 2004-му - на 23476,9 тис. грн. (33,8%) по відношенню до 2003-го року. На негативну оцінку заслуговує досить великий рівень витрат підприємства, який навіть став в 2003-му році причиною від'ємного фінансового результату. Це сталось, зокрема, внаслідок випереджаючих темпів зростання собівартості продукції (90%) проти темпів приросту доходу (виручки) від реалізації (79,8%) Чистий збиток в 2003-му році склав 1057,1 тис. грн., що заслуговує на негативну оцінку, проте в звітному році підприємству вдалось виправити фінансовий стан і прибуток склав 810,1 тис. грн.
Рис. 1.2. Динаміка основних показників ПП "Асканія" протягом 2002-2004 рр.(тис. грн.)
На позитивну оцінку заслуговує постійне збільшення як необоротних так і оборотних активів, зокрема, в 2004-му році приріст необоротних активів склав 24675,3 тис. грн. (310,7%) по відношенню до 2003 року, а оборотних - 2590,9тис. грн. (44,2%), проте зазначені цифри свідчать про погіршення структури активів, внаслідок зменшення питомої ваги їх мобільної частини.
Позитивним є те, що на підприємстві відсутні довгострокові зобов'язання, Але занепокоєння викликає великі темпи приросту поточних зобов'язань, що може призвести до погіршення фінансової стійкості підприємства(про це свідчать також показники фінансової стійкості, наведені в додатку В).
1.2. Економічна сутність роздрібної торгівлі її роль і місце у діяльності ПП "Асканія"
Основи організації роздрібної торгівлі. Роздрібна торгівля - сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання
Виходячи з вимог чинного законодавства у сфері патентування під роздрібною торгівлею розуміють торгівлю за готівкові кошти (хоча за готівку товари можуть придбаватися суб'єктами господарської діяльності і для подальшого перепродажу). Таке розуміння також недосконале, оскільки, згідно з Інструкцією №389, до складу роздрібного товарообігу має включатися, наприклад, вартість проданих за безготівковим розрахунком дрібним гуртом продуктівхарчування окремим закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення й освіти.
Отже, надалі під роздрібною торгівлею будемо розуміти здійснення суб'єктом господарювання операцій, які, згідно з Інструкцією №389 включаються до складу роздрібного

 
 

Цікаве

Загрузка...