WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота


незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 3506,5 6895,4 4494,0
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 21,7 935,3 1322,5
первісна вартість 161 21,7 935,3 1322,5
резерв сумнівніх боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 15,2 35,3 926,1
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1144,4 987,4 615,6
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 377,8 1012,0 749,6
в іноземній валюті 240 0,2 0,2 0,2
Інші оборотні активи 250 415,8 955,1 313,9
Усього за розділом II 260 5515,0 5861,0 8451,9
III, Витрати майбутніх періодів 270 14,8 237,2 34,6
Баланс 280 8743,9 19256,6 41102,5
Пасив
І, Власний капітал
Статутний капітал 300 10,0 10,0 170,0
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 46,2
Інший додатковий капітал 330 46,2 46,2
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток непокритий збиток 350 1069,4 1212,3 822,4
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом І 380 1125,6 1268,5 1038,6
Частка меншості 385
II, Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
415
416
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III, Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV, Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 2282,4 12058,6 30422,6
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4683,6 4923,6 9838,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 44,6 28,6 64,1
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 8,6 19,4 21,6
з оплати праці 580 19,1 38,0 43,6
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 580,0 919,9 74,0
Усього за розділом IV 620 7618,3 17988,1 40063,9
V, Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 8743,9 19256,6 41102,5
Звіт про фінансові результати
І, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка 2004 2003 2002
1 2 3 4 5
Дохід виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 10 92996,2 69519,3 38680,9
Податок на додану вартість 15 15499,4 11586,6 6446,8
Акцизний збір 20
25
Інші вирахування з доходу 30
Чистий дохід виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг 35 77496,8 57932,7 32234,1
Собівартість реалізованої продукції товарів,робіт, послуг 40 67524,4 54845,3 28862,8
Валовий: Прибуток 50 9972,4 3087,4 3371,3
збиток 55
Інші операційні доходи 60 1509,8 561,4 32,1
Адміністративні витрати 70 1341,1 649,1 250,8
Витрати на збут 80 4338,5 2653,2 1650,7
Інші операційні витрати 90 556,8 468,8 839,9
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 5245,8 662,0
Збиток 105 122,3
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 0,2
Інші доходи 130 120,8 4,0 402,2
Фінансові витрати 140 4399,9 908,5 285,1
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 3,7
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 966,7 779,1
Збиток 175 1030,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 156,6 26,8 242,1
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток 190 810,1 537,0
збиток 195 1057,1
Надзвичайні: Доходи 200
Витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частки меншості 215
Чистий: Прибуток 220 810,1 537,0
збиток 225 1057,1
II, ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 230 1266,9 543,7 1026,8
Витрати на оплату праці 240 495,2 365,4 237,0
Відрахування на соціальні заходи 250 187,0 138,9 89,4
Амортизація 260 1154,1 476,0 279,6
Інші операційні витрати 270 3133,2 2247,1 1108,6
Разом 280 6236,4 3771,1 2741,4
ДОДАТОК В. Основні показники, які характеризують фінансовийстан ПП "Асканія"
Показники ліквідності та платоспроможності
Показник 2003 2004 2004/2003
абс. %
Обсяг власних обігових коштів -2103,300 -12127,100 -10023,800 476,57
Здатність капіталу до маневрування 0,069 0,173 0,104 151,97
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,050 0,056 0,007 13,41
Коефіцієнт термінової ліквідності 0,262 0,270 0,008 3,09
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття ) 0,724 0,326 -0,398 -54,99
Частка обігових коштів в активах 0,631 0,304 -0,326 -51,74
Частка виробничих запасів у поточних активах 0,642 1,221 0,579 90,15
Частка власних обігових коштів у покритті запасів -0,594 -1,695 -1,101 185,32
Показники ділової активності
Показник 2003 2004 2004/2003
абс. %
Коефіцієнт трансформації 2,302 1,920 -0,383 -16,63
Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості 15,738 16,365 0,627 3,98
Коефіцієнт обігу кредиторської заборгованості 5,124 6,868 1,744 34,04
Коефіцієнт обігу матеріально-виробничих запасів 5,398 9,393 3,995 74,01
Коефіцієнт обігу власного капіталу 26,928 50,221 23,293 86,50
Коефіцієнт обігу основних коштів 10,695 9,006 -1,689 -15,80
Показники фінансової стійкості
Показник Норматив 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
(+,-) % (+,-) %
Коефіцієнт автономії (незалежності) >=0,6 0,129 0,066 0,025 -0,063 -48,83 -0,041 -61,64
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів зменшення 6,768 14,181 38,575 7,412 109,52 24,394 172,03
Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу зменшення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Коефіцієнт маневреності власних коштів збільшення -1,855 -5,260 -30,404 -3,404 183,48 -25,144 478,03
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства >0,2-0,3 0,332 0,162 0,237 -0,170 -51,12 0,075 46,04
Коефіцієнт концентрації власного капіталу збільшення 0,129 0,066 0,025 -0,063 -48,83 -0,041 -61,64
Коефіцієнт фінансової залежності наближення до 1 7,768 15,181 39,575 7,412 95,42 24,394 160,69
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу зменшення 0,871 0,934 0,975 0,063 7,21 0,041 4,35
ДОДАТОК Г. Модель факторної системи обсягу реалізації продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...