WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

К:"Знання", 2002 р.
21. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2004. - 349 с.
22. Кельдер Т.Л. Системи обробки економічної інформації. Запоріжжя: Видання ЗДУ, 2002 рік
23. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. - К: Видавничий дім "Скарби", 2002. - 336 с.
24. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 260 с.
25. Пархоменко В.М. Баранцев П,П. Реформування бухобліку в Україні. - Луганськ: "Промдрук", 2001.
26. Річний звіт ПП "Асканія" за 2003 рік.
27. Річний звіт ПП "Асканія" за 2004 рік.
28. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. -Житомир:ЖІТІ, 2004.
29. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. - 176 с.
ДОДАТОК А. Нормативна база з питань організації роботи торговельних підприємств
1. Закон № 168 - Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".
2. Закон № 283 - Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".
3. Закон № 507 - Закон України від 03.12.90 р. № 507-XII "Про ціни і ціноутворення".
4. Закон № 996 - Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
5. Інструкція №6 - Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 №П-6.
6. Інструкція №7 - Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 №П-7.
7. Лист № 11161 - Лист ДПАУ від 28.09.98 р. № 11161/10/16-1220-26 "Про податок на додану вартість".
8. Лист № 2060 - Лист ДПАУ від 05.06.2001 р. № 2060/М/15-1116 "Про дату виникнення доходів і витрат приватного підприємця".
9. Лист № 8208 - Лист ДПАУ від 21.10.2003 р. № 8208/5/15-2116 "Щодо відсотків за товарним кредитом у разі придбання основних фондів".
10. Лист № 966 - Лист ДПАУ від 28.02.2001 р. № 966/6/15-1116 "Податковий облік операцій з придбання товарів без компенсації їхньої вартості".
11. Лист №15-03 - Лист МЗЕЗТоргу України від 17.03.98 № 15-03/29-192 "Роздрібна, оптова торгівля. Основні поняття. Терміни і визначення".
12. Наказ №193 - Наказ Мінстату України від 21.06.96 №193 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів".
13. Наказ №95 - Наказ Держ. комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.06.93 №95.
14. П(С)БО 15 - П(С)БО 15 "Доход", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290.
15. П(С)БО 16 - П(С)БО 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.
16. П(С)БО 2 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіна України від 31.03.99 р. № 87;
17. П(С)БО 7 - П(С)БО 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2001 р. № 92.
18. П(С)БО 9 - П(С)БО 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.
19. Перелік №43 - Перелік робіт, при виконанні яких може впроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типовий договір про колективну (бригадну) відповідальність, затверджені наказом Мінпраці України від 12.05.96 №43.
20. Положение № 120 - Положення про порядок уцінки і реализації продукції, яка залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.09.96 р. № 120/190.
21. Положення №72 - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.01 №72.
22. Порядок № 07 - Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей, затверджен наказом Міністерства економіки України від 31.05.93 р. № 37-20/248, наказом Міністерства фінансів України від 31.05.93 р. № 07-104.
23. Порядок № 124 - Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, які належать амортизації, цінних паперів і деривативів), материалів, сировини (палива), комплектуючих виробів і полуфабрикатів на складах, в незавершеному виробництві і залишках готової продукції (в тому числі малоцінних предметів на складах), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.06.98 р. № 124.
24. Порядок № 37 - Порядок складання Декларації про прибуток підприємства, затверджено наказом ДПАУ від 21.01.98 р. № 37.
25. Постанова № 997 - Постанова КМУ "Про затвердження правил торгівлі у розстрочку" від 01.07.98 р. № 997.
26. Постанова №1545 - Постанова Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545 "Про порядок тимчасової дії натериторії України деяких актів законодавства Союзу РСР".
27. Постанова №1999 - Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №1999 "Про удосконалення порядку формування цін".
28. Постанова №447 - Постанова Держкомітету Ради Міністрів СРСР з праці і соціальних питань від 28.12.77 № 447/24 "Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими ідприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їх для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність".
29. Постанова №888 - Постанова Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 №888 "Про затвердження Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного вжитку й основні умови регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій".
30. ЦКУ - Цивільний кодекс України.
Баланс ПП "Асканія" за 2002-2004
АКТИВ Код рядка
2002 2003 2004
1 2 3 4 4
І, Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 10 4,3 217,6 513,4
первісна вартість 11 6,7 220,0 616,2
Знос 12 2,4 2,4 102,8
Незавершене будівництво 20 306,8 4598,2 22361,5
Основні засоби: залишкова вартість 30 2903,0 3124,9 9741,1
первісна вартість 31 3361,6 4058,5 11728,5
знос 32 458,6 933,6 1987,4
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40
інші фінансові інвестиції 45
Довгострокова дебіторська заборгованість 50
Відстрочені податкові активи 60
Інші необоротні активи 70
Гудвіл при консолідації 75
Усього за розділом І 80 3214,1 7940,7 32616,0
II, Оборотні активи
Запаси: виробничі запаси 100 33,4 258,0 30,0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110

 
 

Цікаве

Загрузка...