WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

товарообігу. Дані показники балансового прибутку досягаються за рахунок екстенсивних факторів, за рахунок неефективного використання коштів підприємства. Зниження рентабельності викликано попереднім ростом рівня витрат обігу над ростом товарообігу та рівня валового доходу.
За результатами проведення аналізу виконання плану товарних ресурсів ПП "Асканія" за 2004 рік можна зробити висновок, що на підприємстві є значні недоліки в забезпеченні товарообігу товарними ресурсами. По групам товарів 69 та 83 "Телерадіотовари", "Освітлювальна арматура та електролампи" фактичні товарні ресурси значно (на 22.9% та 74.3% відповідно) менше нормативних, тому це привело до втрат запланованих обсягів товарообігу по даним групам. По іншим групам товарів фактичні товарні ресурси значно перевищили нормативні, що привело до додаткових витрат, пов`язаних з цим. Значно змінилася структура товарних ресурсів порівняно з плановою , а це приведе до значних відхилень від запланованого товарообігу. Цілком логічно, що керівництву підприємства необхідно дати негативну оцінку роботи відділам постачання та збуту, та, можливо, транспортному відділу підприємства.
В порівнянні з 2003 роком в 2004 році швидкість обертання значно зменшилась по товарним групам 51, 54, 78, 66 і, навпаки, по товарним групам 69, 83 швидкість обертання підвищилась. Тому при плануванні нормативу товарного запасу на перспективу необхідно прийняти до уваги приведені дані та скоректувати норматив товарних ресурсів. Збільшити норматив по товарним групам 69,83 та зменшити по групам 51,54,78,66.
На зміну обсягу реалізації впливають численні фактори (див. Додаток Г).
В запропонованій формі факторного аналізу наглядно представлено, що на загальне збільшення (на 180.0 тис. грн.) об`єму товарних запасів на кінець 2004 року в порівнянні до 2003 року в значній мірі вплинуло збільшення надходжень товарів на 336.8 тис. грн. Інші фактори: зростання товарообігу (на 106.5 тис. грн.), збільшення запасів товарів на початок 2004 р в порівнянні з початком 2003 р. (на 41.4 тис. грн.), та збільшення іншого вибуття (на 8.9 тис. грн.) привели в суми до зменшення ресурсів товарів на 156.8 тис. грн. Що говорить про затоварення (зменшення обсягів продаж) окремих груп товарів.
Так по товарним групам 69 та 83 можна зробити висновок, що в зв`язку з ростом обсягів реалізації, необхідно збільшити надходження товарів названих груп, для поповнення товарних ресурсів. Значне зниження швидкості обертання по таким товарним групам 51,54,78,66 викликанe зменшенням обсягів реалізації, тому в даному випадку управлінське рішення повинне направлено в сторону відділу маркетингу з ціллю стимулювання продажу товарів цих груп. В свою чергу, по товарним групам 69, 83 значно підвищилась швидкість обертання за рахунок росту об`ємів продаж та зменшення товарного запасу. В даному випадку управлінське рішення повинне бути направлене на забезпечення своєчасних та рівномірних поставок товарів цих груп (відділ постачання).
Я вважаю доцільним в цілях удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту товарних операцій ПП "Асканія" використовувати програму "ТОРГІНФО" версії 6, яка автоматизує роботу на всіх етапах діяльності підприємства. Типова конфігурація дозволяє: вести облік складських запасів товарів і їх руху; виконувати комплектацію і розукомплектацiю; оформляти закупівлю і продаж товарів; вести облік взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками; формувати необхідні первинні документи; оформляти рахунки-фактури і автоматично будувати книгу продажу і книгу купівель; виконувати резервування товарів і контроль оплати; вести облік грошових коштів на розрахункових рахунках і в касі; вести облік товарних кредитів і контроль їх погашення; вести облік виданих на реалізацію товарів, їх повернення і оплату. Також програма підтримує роботу з розподіленими інформаційними базами, що робить можливим ведення необмеженої кількості автономно працюючих інформаційних баз; повну або вибіркову синхронізацію даних тощо. Важливим є можливість роботи з торгівельним обладнанням: контрольно-касовими машинами, чековими принтерами, сканерами і принтерами штриха-кодів. "Інтелектуальна" взаємодія з торгівельним обладнанням дозволяє, наприклад, заповнювати документи шляхом зчитування штриха-кодів товарів сканером.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.2000 p., №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
4. Закон України "Про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності" від 01.06.2001 р. №1775-III. З наступними змінами і доповненнями.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
6. Закон України "Про патентування окремих видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. №98/96-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
7. Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
8. Порядок заняття торговою діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 08.02.95 р. №108.
9. Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі // Дебет-Кредит. -2003. -№№36,39,42,44,48.
10. Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі // Дебет-Кредит.-2004. -№№ 05,10.
11. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 576 с.
12. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 448 с.
13. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. "Рута", 2004. - 726 с.
14. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2003. - 132 с.
15. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2001 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2001. -№25.
16. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 3-тє вид. - К.:А.С.К.2001.-504 с.
17. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2001./ Под ред. Н.В. Кужельного. - К.:А.С.К., 2002. - 624 с.
18. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. - 2001. - №34
19. Гуйда Л. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва.//Дебет-Кредит. -2001. -№50, 52
20. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник.

 
 

Цікаве

Загрузка...