WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

реалізації готової продукції" 791
"Результати основної діяльності" 100000 701
"Дохід від реалізації готової продукції" 791
"Результати основної діяльності" 100000
6. Одночасно списання со-бівартості реа-лізованих това-рів у роздріб-ній торгівлі 791
"Результати основної діяльності" 902
"Собівартість реалізованих товарів" 88000 791
"Результати основної діяльності" 902
"Собівартість реалізованих товарів" 88000
Перш за все, аудитору потрібно з'ясувати при перевірці умови визнання доходу від надання послуг за звітний період та метод нарахування обсягу їх виконання. При невизначеному обсягу виконання застосовується метод рівномірного нарахування, при визначеному - метод поетапного закінчення.
Методом поетапного закінчення визначається огляд виконаних робіт: співвідношення виконаних робіт на дату балансу до загального їх обсягу за договором; співвідношення фактично понесених витрат на дату балансу до їх оціненої загальної суми.
Аудитор повинен перевірити також отримані суми цільового фінансування. Якщо сума даного фінансування не буде отримана, вона не визнається доходом. У випадку отримання цільового фінансування, як компенсації витрат, що понесло підприємство, таке цільове фінансування визнається доходом того періоду, в якому виникла дебіторська заборго-ваність, пов'язана з цим фінансуванням.
Ретельно перевіряється аудитором за дебетом і кредитом субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Структура цього субрахунку аналогічна рахункам доходів, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції. Суттєвою особливістю є те, що в обліку робіт та послуг звичайно не використовується рахунок 26 "Готова продукція".
Інформаційна база аналізу складається з господарських та фінансових законодавчих актів, нормативно-планової документації, інформації бухгалтерського та статистичного обліку. Для внутрішнього фінансового аналізу має використовуватись інформація, що міститься в Головній книзі підприємства, а також у журналах-ордерах або машинограмах синтетичного та аналітичного обліку. При необхідності до аналізу може бути залучена також звітна та оперативна статистична інформація. Основним джерелом інформації, що використовується в управлінні товарними ресурсами є бухгалтерські звіти: Баланс підприємства форма N1; Звіт про фінансові результати та їх використання - форма N2; Дані аналітичного обліку. В рамках аналізу товарних ресурсів торгівельного підприємства необхідно провести дослідження наступних напрямків:
1. Аналіз обсягу продукції.
Аналіз обсягу виробництва починають з вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунку індексів їхнього росту і приросту (табл.3.4).
Таблиця 2.4. Динаміка товарної продукції
Рік Товарна продукція в порівнянних цінах, грн. Темпи росту, %
Базисні Ланцюгові
Тб=ТПi/ТП0 х 100% Тц= ТПi /ТПi-1 х 100%
де ТПi-1, ТПi - обсяг товарної продукції у вартісному вираженні в порівнянних цінах в і-1 і i-ому році відповідно;
ТПо - обсяг товарної продукції року, взятого за базу порівняння.
На основі отриманих даних можна розрахувати середньорічні темпи росту (Tср) і приросту (Тпр) товарної продукції:
,
Тпр = Тср - 100 .
Оперативний аналіз випуску продукції здійснюється на основі даних за день, декаду, місяць, квартал наростаючим підсумком з початку року.
2. Аналіз асортименту продукції
Необхідним елементом аналітичної роботи є аналіз виконання плану по номенклатурі й асортименту.
Номенклатура - перелік найменувань виробів і їхніх кодів, встановлених для відповідних видів продукції в загальносоюзному класифікаторі промислової продукції (ОКПП), що діє на території СНД.
Асортимент - перелік найменувань продукції з вказівкою обсягу її продажу по кожному виду. Розрізняють повний (усі види і різновиди), груповий (за родинними групами), внутрігруповий асортимент.
Оцінка виконання плану по номенклатурі ґрунтується на зіставленні планового і фактичного продажу продукції по основних видах, включених до номенклатури.
Оцінка виконання плану за асортиментом може здійснюватись:
- за способом найменшого відсотка;
- за питомою вагою в загальному переліку найменувань виробів, по якому виконаний план випуску продукції;
- за способом середнього відсотка по формулі ВПа = ВПn : ВП0 х 100%,
де ВПа - виконання плану за асортиментом, %; ВПn - сума виробів кожного виду, що продаються фактично, але не більше їхнього планового продажу; ВП0 - плановий продаж продукції.
Основні етапи загального аналізу товарних ресурсів наведені на рис. 2.5.
Таблиця 2.5. Основні етапи загального аналізу товарних ресурсів
Аналіз товарних ресурсів Аналіз надходження товарів
Визначення цілей формування товарних ресурсів Аналіз надходжень товарів на підприємство в передплановому періоді
Аналіз розміру, складу та обертання товарних ресурсів в передплановому періоді Аналіз планового об`єму та структури надходжень товарів на підприємство
Визначення планової суми товарних ресурсів. Аналіз ритмічності надходжень
товарів на підприємство
Аналіз динаміки розробленого плану товарних ресурсів
Етапи загального аналізу включають:
1. Аналіз виконання плану обсягу та структури товарних ресурсів (табл.3.6). Цей аналіз може бути як ретроспективним (за підсумками року), так і оперативним - на протязі поточного року. Перед проведенням аналізу необхідно провести попередні розрахунки середнього товарного запасу. Для розрахунку використовується метод середньої хронологічної. Товарні запаси групуються по групам товарів згідно класифікації. Далі порівнюються фактичні середні товарні ресурси з плановими, і розраховується відхилення від плану - абсолютне та відносне. Порівняння відхилення середніх товарних ресурсів від нормативних дає змогу оцінити як забезпечуєтьсятоварообіг товарними ресурсами. Якщо фактичні товарні ресурси менше нормативних, то це дає змогу зробити висновок, що товарообіг недостатньо забезпечений необхідним обсягом товарних ресурсів, що впливає на зменшення обсягу товарообігу. Якщо ж фактичні товарні ресурси перевищують нормативні, то це приводить до росту витрат, пов`язаних з зберіганням товарів, неефективному використанню коштів підприємства, необхідності залучення в обіг додаткових коштів. Одночасно пропонується проводити аналіз по структурі груп товарів, що дасть можливість виявити відхилення від нормативу по окремим групам товарів і в цілому. По результатам проведеного ретроспективного або оперативного аналізу керівництво приймає управлінські рішення щодо відповідності показників плановим, і після проведення аналізу факторів, які вплинули на відхилення показників, приймаються відповідні управлінські рішення. За результатами проведення аналізу виконання плану товарних ресурсів ПП "Асканія" за 2004 рік можна зробити висновок, що на підприємстві є значні недоліки в забезпеченні товарообігу товарними ресурсами. По групам товарів 69 та 83 "Телерадіотовари", "Освітлювальна арматура та електролампи" фактичні товарні ресурси значно (на 22.9% та 74.3% відповідно) менше нормативних, тому це привело

 
 

Цікаве

Загрузка...