WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота


Курсова на тему:
Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі
ЗМІСТ
стор
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПП "АСКАНІЯ" ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 6
1.1. Характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану 6
1.2. Економічна сутність роздрібної торгівлі її роль і місце у діяльності ПП "Асканія" 10
1.3 Огляд методів дослідження об'єкта 18
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 29
2.1. Організаційні принципи проведення аудиту на підприємстві 29
2.2. Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі 32
2.3. Оформлення результатів аудиту та рекомендації аудитора 35
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 48
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Актуальність теми. У ринкових умовах господарювання роздрібна торгівля характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів до управління підприємствами роздрібної торгівлі і процесом товароруху в цілому. В умовах, що складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності функціонування роздрібної торгівлі стає завдання значного удосконалення управління товарними запасами.
Важливу роль у вирішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Більш половини робітників апарату управління підприємствами роздрібної торгівлі виконують роботи, які пов'язані з опрацюванням даних з обліку товароруху і використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності роздрібного підприємства.
В останні роки у зв'язку з виходом України на міжнародний ринок, розвитком ринкових відносин зроблено величезну роботу як з формування законодавчої бази обліку, так і з удосконалення його основних принципів. Проте на сьогодні організація бухгалтерського обліку не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Не завжди забезпечується належна комплексність рішення завдань. Зокрема, інформація, яка дозволяє приймати відповідні управлінські рішення, формується недостатньо оперативно, нерідко аналітичні роботи виконуються поверхово без необхідних висновків і пропозицій.
На сучасному етапі самостійність функціонування роздрібної ланки і відсутність обмежень надають можливість розроблення і практичної реалізації оптимальних методів управління товарними запасами, що обумовлює необхідність наукових досліджень такого характеру.
За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт, присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління, методології обліку товарних операцій та їх автоматизації. В даній курсовій роботі використовувалися наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Валевич Р.П., Давидової Г.А., Мазаракі А.А., Лигоненко Л.А., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П., Патрова В.В., Павлюка И., Борща Н., Шафранової А., Буфатиної И., Солошенко Л.Ю., Алексєєвої А., Бакуна Ю., Томаса Р., Кюппера В., Бегге Йорга, Росситера Д.Р., Персі Л. та ін.
Викладений стан обліку свідчить про необхідність всебічного вивчення і рішення його проблем в умовах корінної перебудови діяльності підприємств роздрібної торгівлі, що й обумовило вибір теми курсової роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є узагальнення різноманітних підходів до управління товарорухом у роздрібній торгівлі, аналіз облікової політики на основі методологічних принципів бухгалтерського обліку товарних операцій із використанням сучасних засобів комп'ютеризації.
Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і вирішення таких завдань:
розглянути з позицій ринкових відносин економічну природу і сутність процесу товароруху;
визначити роль і місце товарних запасів у ресурсному потенціалі роздрібних торговельних підприємств в умовах ринкової економіки;
обґрунтувати принципи управління товарними запасами в роздрібній торгівлі;
визначити організаційну концепцію сучасної системи бухгалтерського обліку товарних операцій;
визначити оптимальні варіанти оцінки товарних запасів;
розробити рекомендації з удосконалення методики бухгалтерського обліку товароруху відповідно до національних стандартів;
дослідити інформаційне забезпечення регулювання товарних потоків в умовах комп'ютеризації.
Предмет та об'єкт дослідження. Предметом дослідження є проблеми аудиту в підприємствах роздрібної торгівлі, оцінка чинної системи бухгалтерського обліку товарних операцій і можливість її удосконалення з урахуванням національних особливостей і міжнародної практики.
Об'єктом дослідження обрано приватне підприємство (ПП) Асканія.
Методика та методологія дослідження. Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з обліку і аналізу товарних запасів, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку товарних операцій. У процесі дослідження використовувалися дані органів державної статистики України і регулярної звітності роздрібних торгових підприємств.
Вирішення поставлених завдань досягнуто на основі використання загальнонаукових методів економічного аналізу; методів кореляційно-регресійного аналізу, експертних оцінок. Обробка інформації здійснювалася за допомогою ПЕОМ.
Наукова новизна дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в розробці рекомендацій з удосконалення обліку товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі в умовах ПЕОМ, визначенні методичних і технічних прийомів організації обліку, контролю і аналізу стану товарних запасів. Доцільність проведення такого роду дослідження пов'язано з тим, що стратегія і тактика торгових підприємств відповідно до ринкових законів повинна бути орієнтована на таку маркетингову політику, яка б сприяла більш повному задоволенню суспільних і індивідуальних потреб, прискоренню обіговості оборотних коштів, підвищенню конкурентноздатності.
Обсяг і структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Розділ 1. Особливості господарювання ПП "Асканія" та економічна сутність роздрібної торгівлі
1.1. Характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану
Об'єктом дослідження в даній роботі виступаєприватне підприємство (ПП) "Асканія"
Загальна інформація про підприємство наведена в таблиці 1.1.
Основним видом діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...