WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

складання загальної фінансової звітності. Для прикладу, в Росії та Білорусії запровадженню нового плану рахунків передував етап переходу до складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. Це дозволило сформувати у працівників бухгалтерського апарату розуміння концепції реформи та полегшило трансформацію комп'ютерних мереж для обробки облікової інформації.
У ринковій економіці бухгалтерський облік безпосередньо пов'язаний з процесом управління банком і є важливою складовою цього процесу. Бухгалтерський облік у банках - це система збору, виміру, обробки та передачі користувачам інформації про стан та рух власного капіталу банку, його майна, залученого капіталу, кредитів та інших активів, про витрати та прибутки, фінансові результати, необхідні для прийняття оптимальних рішень. Отже, банківський бухгалтерський облік це інформаційна система для управління статутною діяльністю банку.
1.2. Особливості застосування рахунків у банківських установах
В основу організації системи бухгалтерського обліку і звітності покладено загальноприйняті елементи бухгалтерського обліку: об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки; метод подвійного запису; план рахунків і баланс; синтетичний і аналітичний облік; документація. Разом з цим організація цих елементів у банках має деякі особливості, що випливають зі специфіки діяльності банку як фінансового посередника, функцій комерційних банків. До таких особливостей можна віднести:
- зміст і структуру плану рахунків;
- складання щоденного балансу;
- параметри і форми ведення аналітичного обліку;
- відображення банківської операції в обліку на момент її здійснення.
Предметом бухгалтерського обліку в ТАС-Комерцбанку виступають банківські операції, які випливають зі статутної діяльності банку: розрахункові операції, депозитні операції, операції з цінними паперами, позичкові операції, операції з касового обслуговування бюджетних рахунків, операції з основними засобами банку, валютні та ін. Виконання таких операцій має вплив на результати діяльності банку.
Сама по собі банківська операція є досить складним фактом господарської діяльності банку. Це обумовлює необхідність класифікації операцій за певними ознаками і виділення в їх складі об'єктів, які підлягають реєстрації в бухгалтерських книгах і відображенню в звітності. Так, наприклад, депозитні операції можна класифікувати за суб'єктами, видами, строками депозитів.
Операції з цінними паперами класифікуються за: видами операцій, видами цінних паперів, емітентами та іншими ознаками.
У бухгалтерському обліку кожному об'єкту відповідає рахунок. Рахунок - це основна одиниця зберігання інформації в бухгалтерському обліку, інструмент, який реєструє, накопичує і зберігає інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень.
Реєстрування інформації в бухгалтерському обліку банку досягається шляхом застосування методу подвійного запису, що випливає з принципу подвійності.
Для поточного обліку банківських операцій в бухгалтерському обліку банку використовується система рахунків фінансового обліку. Вся сукупність бухгалтерських рахунків може бути поділена на дві групи:
- балансові;
- позабалансові (додаток В.1.).
Балансові рахунки бувають постійними і тимчасовими.
Постійні балансові рахунки мають залишок на кінець звітного періоду. На їх основі складається баланс банку. Серед них виділяють такі групи рахунків: рахунки активів; рахунки зобов'язань; рахунки власного капіталу.
Рахунки активів - це активні рахунки, які відображають наявність та зміни різноманітних активів банку.
Рахунки зобов'язань - це пасивні рахунки, які відображають наявність та зміни заборгованості банку.
Рахунки власного капіталу це також пасивні рахунки, які відображають зміну власного капіталу банку за звітний період.
У складі балансових рахунків виділяють:
- контрпасивні рахунки (активні);
- контрактивнІ рахунки (пасивні).
За своїм характером контрпасивні рахунки активні. До них належать, наприклад, рахунки № 5041 "Збитки минулого року, що очікують затвердження", № 2511 "Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету України".
Контрактивні рахунки - пасивні. До них належать, наприклад, рахунки № 2400 "Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" та № 4409 "Знос операційних основних засобів".
Особливість цих рахунків полягає в тому, що в балансі контрактивні рахунки відображаються в складі активів, а контрпасивні - в складі пасивів зі знаком мінус. Така методика дозволяє достовірно оцінювати окремі статті активів та пасивів. Так, у балансі рахунок "Знос операційних засобів" відображається в складі активів після рахунку "Операційні основні засоби".
Операційні основні засоби відображаються за первісною вартістю (тобто за фактичною вартістю придбання). Наявність контрактивного рахунку "Знос основних засобів" дозволяє, наприклад, напряму з балансу отримати відомості про залишкову вартість операційних основних засобів:
Актив Сума
Операційні основні засоби
Зношення операційних засобів
Нетто: операційні основні засоби
(залишкова вартість) 240 000 000
-32000000
208 000 000
Тимчасові балансові рахунки призначені для обліку витрат банку за їх елементами та доходів - за видами. У свою чергу вони поділяються на дві трупи: рахунки витрат, рахунки доходів.
Рахунки витрат - це активні рахунки, які використовуються для обліку, накопичення витрат за їх елементами впродовж: звітного періоду. Наприкінці звітного (річного) періоду витрати з цих рахунків переносять на рахунок фінансових результатів, після чого ці рахунки закриваються і не мають залишків.
Рахунки доходів це пасивні рахунки, які призначені для обліку, накопичення доходів за їх видами впродовж звітного періоду. Наприкінці звітного (річного) періоду доходи з цих рахунків переносять на рахунок фінансових результатів, після чого ці рахунки закриваються і не мають залишків.
Наявність рахунків для кожного виду доходів і витрат дозволяє керівництву банку точно визначити джерело всіх доходів і характер усіх витрат, їх вплив на прибутковість банку.
Усі пасивні рахунки мають кредитовий залишок, усі активні рахунки - дебетовий залишок (сальдо).
Модель рахунку можна наочно проілюструвати на прикладі рахунку "Банкноти та монети в касі банку". В лівій частині відображений залишок у гривнях грошової готівки в касі банку на початок дня, а також перераховані надходження грошей в касу (при цьому в дужках вказується номер касової операції), а в правій - виплати з каси банку:
Банкноти та монети в касібанку
Сальдо 50000 (4) 10000
(1) 36000 (5) 25000
(2) 14000
(3) 4000
Обіг 54000 Обіг 35000
Сальдо 69000
Залишок на початок дня грошової готівки в касі складає 50 000 грн., сума надходжень протягом дня - 54 000 грн., виплати з каси - 35 000 грн. Підсумки операцій за день відображають обіги за рахунком. У нашому прикладі сальдо на кінець дня становить 69 000 грн. і відображає суму готівкових

 
 

Цікаве

Загрузка...