WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

межах своєї компетенції, контролює їхнє виконання.
ВИСНОВКИ
За результатами проведених досліджень обліку та аудиту ТАС-Комерцбанку отримано наступні результати:
1 Ініціатором операції в бухгалтерському обліку банку є так званий фронт-офіс, котрий відповідає за укладання угод, ідентифікацію операцій з оцінкою ризиків і підрахунком прибутків та збитків. Фронт-офіс належить до центру прибутку, несе відповідальність за розвиток банківських продуктів, ліквідність та виконання нормативів. Бек-офіс належить до центру витрат, забезпечує дотримання прийнятих стандартів, виконання відповідних процедур обліку та контролю.
2. Усі банківські операції оформлюються відповідними документами, що містять інформацію про характер операції та підтверджують її законність. Операції, що здійснюються без участі клієнтів, оформлюються внутрішніми документами банку відповідно до процедур бухгалтерського обліку.
Інформація, що міститься в первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку ведуться у формі спеціальних книг (журналів), відомостей тощо, у вигляді електронних баз даних (файлів), а також на магнітних носіях.
3. Методологічно й організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий та управлінський. Отже, єдина система обліку включає дві певною мірою незалежні одна від одної, але взаємоузгоджені ланки, кожна з яких має важливе призначення і відіграє належну їй роль. Так, фінансовий облік надає своєчасну та значущу інформацію про фінансовий стан банку та результати його діяльності. Коло користувачів цієї інформації досить широке: керівництво банку, його службовці, дійсні чи потенційні інвестори і кредитори, регулятивні органи та інші.
Управлінський облік є процесом визначення, оцінювання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передавання інформації, використовуваної керівництвом для планування, оцінювання й контролю діяльності, а також для прийняття рішень щодо напрямів використання банківських ресурсів.
4. Організація аналітичного обліку базується на нових підходах до параметрів аналітичних рахунків, що в цілому визначає окремий блок питань у загальній програмі реформування бухгалтерського обліку в банках України. Параметри аналітичного обліку та інші параметри, що деталізують інформацію про операції контрагентів (клієнтів) банку, є неодмінною умовою акумуляції бази даних для формування фінансової та статистичної звітності.
Щоденна детальна інформація про здійснені банком операції відображається в основній формі аналітичного обліку - особовому рахунку. По кожному балансовому і позабалансовому рахунку відкриваються рахунки аналітичного обліку. Виділення особових рахунків залежить від виду активу, зобов'язань і власного капіталу з розподілом за контрагентами.
5. Звітність - це процес надання комерційним банком інформації про свою діяльність тим, хто її потребує для прийняття відповідних рішень.
Метою звітності є забезпечення інформацією про фінансовий стан банку, його діяльність на валютному ринку та участь у виконанні окремих доручень уряду та Національного банку України.
З одного боку, звітність є основним джерелом отримання інформації для суб'єктів господарювання, з іншого - каналом зв'язку, через який суб'єкт передає відомості про свою діяльність у ринкове середовище. Необхідність звітності зумовлена відкритістю економіки.
Користувачами звітності комерційних банків України є: інвестори, кредитори, клієнти, контрагенти, органи влади (у тому числі податкова адміністрація), громадськість, керівництво та працівники банку, Національний банк України, міжнародні фінансово-кредитні установи. Вони використовують звітність для того, щоб задовольнити свої різноманітні потреби в інформації.
6. Найважливішою складовою звітності комерційних банків є фінансова звітність, яка дає можливість одержати достатньо повний обсяг інформації, на підставі якої оцінюється реальний фінансовий стан банку, якість управління та рівень ризику.
Основною формою звітності є балансовий звіт, який має власну структуру, відмінну від простої копії залишків на рахунках, але побудовану відповідно до принципів і групувань, зазначених у плані рахунків.
Другою основною формою звітності є звіт про прибутки та збитки, також розроблений на основі вимог міжнародних стандартів з урахуванням національних особливостей. Основні форми звітності доповнюються набором додаткових форм, пристосованих до потреб конкретних користувачів.
7. Банки - юридичні особи подають проміжну фінансову звітність на паперових носіях територіальним управлінням Національного банку України та електронною поштою в обласному розрізі через його територіальні та Операційне управління у встановлений ними термін. Останні подають файл Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку через Центральну розрахункову палату 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Банк -юридична особа зобов'язаний публікувати проміжну фінансову звітністьпротягом місяця, що настає за звітним кварталом.
8. Внутрішній аудит ТАС-Комерцбанку є однією з форм внутрішнього фінансово-господарського контролю діяльності банку. Об'єктом дослідження аудиторів є не внутрішній адміністративний контроль, а лише його підфункція - внутрішній бухгалтерський контроль, яка зумовлює ефективне інформаційне забезпечення процесу управління.
Завданням внутрішнього аудиту є функції запобіжного, оперативного, післяопераційного і стратегічного видів фінансово-господарського контролю, що особливо важливо в умовах недосконалості законодавчої бази з оподаткування.
9. Аудиторська перевірка юридичної особи - засновника (акціонера, учасника) банку здійснюється за певний період станом на перше число кожного місяця, у якому юридична особа зробила внесок до статутного капіталу банку згідно з чинним законодавством України в сфері фінансово-господарської діяльності та оподаткування відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
Внутрішніми аудиторами керує Директор Департаменту внутрішнього аудиту, який згідно статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність" підпорядковується безпосередньо Керівнику Спостережної Ради ТАС-Комерцбанку, а функціонально - Керівнику Правління ТАС-Комерцбанку.
Кандидатура Директора Департаменту внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України,
Банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю Спостережної Ради банку.
Результати внутрішнього аудиту використовуються керівництвом для керування поточною діяльністю в рамках діючого законодавства.
Служба внутрішнього аудиту виступає ініціатором, автором наказів, розпоряджень, інформаційних листів, інших нормативних актів банку. 95
ЛІТЕРАТУРА
1. ЗУ "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125.
2. ЗУ "Про бухгалтерський облік і звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996.
3. ЗУ "Про банки і банківську

 
 

Цікаве

Загрузка...