WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

внутрішньобанківського аудиту податку на додану вартість;
- внутрішньобанківського аудиту податку з власників транспортних засобів і в дорожні фонди;
- внутрішньобанківського аудиту податку на землю;
- внутрішньобанківського аудиту місцевих податків. Матеріали перевірки: регістри аналітичного і синтетичного обліку, податкові декларації та інша фінансова звітність, баланси та звіти про фінансові результати банку та їх розподіл тощо.
Для проведення аудиту різних видів податків використовується оцінкова таблиця, яка є одночасно і програмою перевірки дотримання нормативів документів та правильності виконання провідних фінансово-господарських операцій (додаток Ж.З.).
3.2. Особливості аудиту акціонерів-засновників комерційних банків
Відповідно до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 31 серпня 2001 р. № 375 (145), юридичні особи - учасники банку незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність, повинні надавати висновок аудиторської фірми щодо:
- достовірності звітності, що ґрунтується на основі даних первинного бухгалтерського обліку, грошових документів, наявної готівки та цінних паперів тощо;
- повноти і відповідності чинному законодавству України та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;
- наявності власних коштів ( власного капіталу) в розмірі, що забезпечує 100% виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку, або їх (його) відсутності на основі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників (за балансом);
- економічної оцінки фінансового стану та платоспроможності за останній рік станом на дату проведення аудиту на основі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку-резидентів України ( за балансом);
- фактичного виконання зобов'язань із формування статутного капіталу в грошовій формі на основі даних платіжних документів, висновок із поточного рахунку тощо;
- будь-якої іншої інформації.
"Аудиторська перевірка юридичної особи засновника (акціонера, учасника) банку здійснюється за певний період станом на перше число кожного місяця, у якому юридична особа зробила внесок до статутного капіталу банку згідно з чинним законодавством України в сфері фінансово-господарської діяльності та оподаткування відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
Аудитору треба впевнитись у достовірності:
o бухгалтерської та фінансової звітності юридичних осіб - учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, за останні чотири звітних періоди (квартали), засвідчені підписами керівника та головного бухгалтера, а також відбитком печатки юридичної особи;
o небанківських установ - за формою № 1 "Баланс", за формою № З "Звіт про фінансові результати" та за формою № 4 "Звіт про власний капітал".
o банків - за формами № 1-КБ та № 2-КБ, затвердженими постановою Правління Національного банку від 12 грудня 1997 р.[58, с. 329-340 ]."
Базовим документом, який направляє і регламентує діяльність внутрішнього аудиту в ТАС-Комерцбанку, є "Положення про внутрішній аудит", далі "Положення".
Положення про службу внутрішнього аудиту банку визначає:
o статус служби;
o ціль і функції внутрішнього аудиту;
o права і обов'язки внутрішніх аудиторів;
o взаємовідносини з керівництвом та підрозділами банку.
В своїй роботі працівники внутрішнього аудиту керуються діючим законодавством України, нормативними актами Правління Національного банку України, рішеннями зборів засновників і Правління банку, указами, розпорядженнями Керівника Правління банку.
Внутрішніми аудиторами керує Директор Департаменту внутрішнього аудиту, який згідно статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність" підпорядковується безпосередньо Керівнику Спостережної Ради ТАС-Комерцбанку, а функціонально - Керівнику Правління ТАС-Комерцбанку.
Кандидатура Директора Департаменту внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.
Банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю Спостережної Ради банку.
Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:
1) наглядає за поточною діяльністю банку;
2) контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління банку;
3) перевіряє результати поточної фінансової діяльності банку;
4) аналізує інформацію та відомості про діяльність банку, професійну дальність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами банку;
5) надає Спостережній Раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;
6) інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю банку.
Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній Раді банку та звітує перед нею, діє на підставі Положення, затвердженого Спостережною Радою. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією банку та нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу банку. Вона також уповноважена вимагатиписьмові пояснення від окремих посадових осіб банку щодо виявлених недоліків у роботі.
Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України. Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній Раді щодо питань, віднесених до її компетенції, визначених законом. Працівники служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог закону.
Внутрішній аудит несе відповідальність за адекватну оцінку системи внутрішнього контролю, тобто систему забезпечення цілей і задач банку в області його рентабельності, забезпечення надійної фінансової і управлінської інформації, а також дотримання норм і законів з ціллю зниження ризику непередбачених збитків чи підриву репутації банку.
Сегментом відповідальності менеджменту є розробка відповідних правил внутрішнього контролю, розвиток процесів виявлення, вимірювання і дослідження банківських ризиків, так як ціллю створення системи внутрішнього контролю є якість реалізації функцій управління, а ефективність системи внутрішнього контролю визначається наявністю структури, за якої контрольні функції визначаються для кожного рівня діяльності банку.
Якість внутрішнього аудиту банку визначається як загальний ефект аудиторської перевірки, виражений в ступені сходження думки аудитора потребам зацікавлених користувачів в об'єктивній інформації, яка зберігається у звітності об'єкта, який підлягає аудиту.
Служба внутрішнього

 
 

Цікаве

Загрузка...