WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

операцій банку. Для цього внутрішній аудит вивчає систему контролю за активами і пасивами банку, аналізує ситуації ризику і заходи щодо запобігання банкрутства, варіанти інвестиційної політики банку, форми впровадження найбільш економічно доцільних нетрадиційних послуг (лізингових, факторингових і трастових).
Отже, тут внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання комерційної, технологічної або фінансової угоди, в процесі її проходження і після завершення дає експертну науково обґрунтовану оцінку господарським операціям і процесам, що не є функцією внутрішньогосподарського контролю або ревізійної комісії Правління банку [47, с Л 38 ]."
Враховуючи запобіжну і стратегічну роль внутрішньо-банківського аудиту, а також його загально визначені принципи, що ґрунтуються на практиці, можна виділити такі найважливіші функції:
- перевірка достовірності обліку надходження, використання, вибуття та нарахування зношення (з віднесенням його за напрямками цільового призначення) основних засобів та нематеріальних активів; достовірність розмежування за вартістю таких засобів праці, як малоцінні та швидкозношувані предмети та основні засоби;
- перевірка достовірності й правильності відображення в обліку різних видів господарських матеріалів і малоцінних предметів;
- правильність і законність касових операцій;
- дотримання правил виконання валютних операцій;
- законність і достовірність відображення в обліку і звітності кредитних та розрахункових операцій;
- правильність відображення в обліку і звітності цінних паперів, у тому числі боргових, для перепродажу, інвестиційних;
- достовірність і правильність відображення в обліку і звітності грошових коштів на розрахункових, поточних, депозитних, вкладних, кредитних та інших рахунках;
- достовірність віднесення витрат за рахунок собівартості чи власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку;
- правильність нарахування та використання коштів на рекламні та представницькі витрати;
- перевірка повноти, правильності й достовірності відображення в обліку доходів та фінансових результатів;
- правильність відрахувань у різні бюджетні та позабюджетні фонди;
- правильність нарахування і сплати всіх видів податків;
- всебічний аналіз фінансових операцій; активів (доходних і недоходних), пасивів (власних і залучених), доходів і витрат, прибутків (збитків), рентабельності та дотримання відповідних нормативів.
За наслідками внутрішнього аудиту кожного об'єкта здійснюються як запобіжні заходи щодо виправлення обліку "невірно", з порушенням чинних державних законодавчих і нормативних актів, відображення операцій, так і орієнтування цих операцій на стратегічно більш економічно ефективні.
Внутрішній аудит касових операцій.
Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо прийом, видачу і збереження грошових знаків. Його здійснюють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кількості клієнтів і обсягів операцій) можуть входити прибуткові й видаткові каси, прибутково-видаткові каси, каси розміну грошей, вечірні каси та каси перерахунку грошової виручки.
Облік касових операцій в банках України регламентується:
1. Інструкцією Національного банку України щодо організації емісійно-касової роботи в установах банків України за № 1 від 07.07,94 р.
2. Інструкцією Національного банку України щодо організації роботи з готівкового обігу установами банків України за № 4 від 20,06.95 р.
Перелічені нормативні документи передбачають:
- загальний порядок ведення касових операцій;
- правила зберігання грошових знаків;
- правила перевезення грошових знаків;
- порядок заміни і знищення пошкоджених банкнот і монет;
- порядок складання і подання звітності по касі. Документальними джерелами для здійснення внутрішнього аудиторського контролю касових операцій є:
- первинні касові документи;
- касові журнали на приход і видаток;
- касові книги;
- довідки касирів приходних і видаткових кас;
- виписки з особистих рахунків клієнтів, журнал реєстрації приходних і видаткових касових документів.
Деякі фахівці з банківського аудиту радять планувати і проводити аудит касових операцій на основі програмно-контрольної оцінкової таблиці. За своєю побудовою вона є не тільки переліком питань, які необхідно з'ясувати під час перевірки, не лише розкриває технологію аудиторського процесу касових операцій, але й дає можливість здійснювати їх оцінку щодо законності, доцільності й правильності документального оформлення.
У додатку A3. наведемо цю оцінкову таблицю, сформувавши її зміст відповідно до вимог Закону "Про банки і банківську діяльність в Україні" та вимог інструкцій і методичних вказівок НБУ з ведення касових операцій.
З урахуванням спеціалізації банку, обсягів тих чи інших операцій, замовлень керівництва тощо, у наведену таблицю можуть бути внесені зміни щодо кількості питань, які необхідно з'ясувати.
По закінченні перевірки касових операцій здійснюється оцінка стану їх організації та ведення обліку і розробляються управлінські або адміністративні заходи щодо ліквідації порушень і недоліків та облікові заходи щодо вдосконалення облікового контролю.
Досвід свідчить, що найбільш типовими порушеннями, виявленими під час перевірки касових операцій, бувають:
- порушення ліміту каси;
- порушення граничних норм розрахунку готівкою грошей;
- неправильне документування і ведення касових операцій;
- виправлення в приходних і видаткових касових документах;
- несвоєчасне проведення інвентаризації каси іт. п. (додаток Б.З.).
Джерелами інформації аудиту касових операцій виступають первинні касові та банківські документи, документи, що підтверджують факт витрачання готівкових коштів за призначенням (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, авансові звіти підзвітних осіб); облікові реєстри; фінансова звітність тощо.
Аудит касових операцій починається з перевірки фактичної наявності грошей та інших цінностей у касі. До початку інвентаризації касир, з яким укладено угоду про повну матеріальну відповідальність, дає розписку, що всі видаткові і прибуткові документи та кошти здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Комісія складає покупюрний опис готівки. Вона перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування готівки, цінних паперів, грошових документів тощо та оформляє акт про результати інвентаризації. Грошову готівку в іноземній валюті заносять до матеріалів інвентаризації, вказуючи назву та суму іноземної валюти, курс НБУ на день інвентаризації, суму іноземної валюти в перерахунку на грошову одиницю України. Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальною особою [56, с. 125]."
Аудитор звіряє фактичний залишок грошових коштів та інших цінностей і залишок за даними обліку і визначає результат інвентаризації та правильність його відображення в бухгалтерському

 
 

Цікаве

Загрузка...